close-pop-up.svg

webercal 242 CD-maling

weber

Underlag

webercal 242 CD-maling kan med fordel benyttes på de fleste typer av mineralsk puss. Malingen anbefales imidlertid ikke på overflater av betong og sementpuss. webercal 242 CD-maling må ikke påføres overflater malt med olje, alkyd, latex eller andre typer organiske malinger.

Godt å vite før påføring

Avled regnvannet fra taket. Avgrensede fasademateriell skal tildekkes grundig. Etterrengjøring må utføres innen webercal 242 CD-maling herder. All redskap rengjøres med vann før malingen herder. Beskytt stillaser med tak fra for eksempel presenning som dras ned et stykke på stillaset. Se også NS 3420 kap N for påføring ved temperaturer under +5 °C.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, inntil 4 måneder. Frostskader i fersk mørtel kan gi redusert fasthet (pulverisering).

Forbehandling

Påse at underlaget har en jevn og enhetlig struktur og at suget er jevnt over hele fasadens overflate. Ved renovering rengjøres underlaget nøye med spyling eller våtsandblåsing. Underlaget forvannes lett med fintspredende munnstykke. Eventuelle reparasjoner skal etter tørk behandles med en forstrykning med webercal 242 CD-maling.

Blanding

Bland med ca. 18 liter vann i 3-4 minutter med visp og drill eller en liten hurtigblander. Det er viktig at vannmengde og blandingstid er likt for de ulike satsene, da man ellers vil få nyanseavvik.

Utførelse

Ved påføring og under herdetiden skal temperaturen i vegg og luft være minimum +5ºC. webercal 242 CD-maling påføres i 2-3 strøk med kost eller sprøyte. Mettende farger og lyse farger krever 3 strøk. 3 strøk gir redusert vedlikeholsfrekvens (økt levetid). webercal 242 CD-maling skal tørke mellom strøkene. Planlegg malingen slik at skjøter unngås. Behandle en hel overflate innenfor naturlige avgrensinger uten avbrudd.

Etterbehandling

Den ferdige overflaten ettervannes forsiktig og holdes fuktig i minst 5-7 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre. På ferdig fasade kan fargen variere fra fargeprøve avhengig av underlagets egenskaper. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal 242 CD-maling aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webercal 242 CD-maling inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,6 kg pr m2 (kosting, 2 strøk)
0,8 kg pr m2 (sprøyting, 2 strøk)
Vannbehov 18 liter pr. sekk
Bindemiddel Hydraulisk kalk (Kh/NHL) og hydratkalk (K)
Tilslag Knust dolomitt, 0-0,25 mm
Tilsetningsstoff Uorganisk mineralske pigmenter.
Farge webercal 242 CD-maling leveres i 99 standardfarger i ht Weber Fargekart. Andre farger på forspørsel. På ferdig fasade kan resultatet variere fra fargeprøver av flere årsaker; underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.
Forpakning 20 kg sekk