close-pop-up.svg

webercal 246 Kalkmaling Våt

weber

Underlag

Benyttes på minerlaske underlag av kalkpuss/hydraulisk kalkpuss og svake KC-baserte pusser. Underlaget skal ha enhetlig struktur og jevnt sug.

webercal 246 Kalkmaling Våt kan ikke benyttes på overflater malt med organiske malinger.

Godt å vite før påføring

For å forhindre rask utørkning skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes. Følg ellers retningslinjer i NS 3420 Kap N. Vi anbefaler at det settes et prøvefelt før vurdering av farge og underlagets sug.

Forbehandling

Ved rehabilitering skal underlaget rengjøres nøye med forsiktig våt kalkblåsing evt høytrykksvask med stålbørsting avhengig av underlagets beskaffenhet. Underlaget skal ha enhetlig struktur og jevnt sug. Forvann underlaget straks innen påføringen starter.

Blanding

Tilsett til spannet ytterligere 1,5 liter med vann under kraftig omrøring, i 3-4 minutter med visp og drill el.. Ved maling av større flater anbefales det at flere spann gjøres i stand samtidig og blandes i et større kar som er utstyrt med omrører.

NB! Hold konstant vannmengde og samme blandingstid på de ulike blandingene.

Utførelse

webercal 246 Kalkmaling Våt påføres når pussjiktene under har herdet tilstrekkelig, normalt 2-4 uker. Underlagets sug skal være jevnt. Kalkmalingen påføres i to sjikt med bruk av pensel, alternativt sprøytes på. La malingen tørke ordentlig mellom påføringene (normalt påfølgende dag). 3 strøk kan være nødvenidg ved lyse og svært mettede nyanser .Dette vil også gi lengre levetid.

Rør opp malingen under arbeidets gang. Det er viktig at strøkene skjer i tynne sjikt (penselstrøk skal ikke være synlige). Unngå fargeskjøter i fasadene og påfør malingen i våte skjøter. Avslutt malejobben ved naturlige avgrensninger for å unngå fargeskjolder.

Etterbehandling

Ettervanning skal skje i 3-5 dager, gjerne 2 ganger pr dag. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vannet skal tåkesprøytes på. Unngå rennende vann på fasadene. Benytt gjerne kalkvann som fiksering (lages av Weber Kulekalk).

Vær oppmerksom på

Påføring skal ikke skje når det er fare for temperaturer under +5°C, uten å sette i verk vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N. Vær oppmerksom på at oppvarming på den kalde årstiden kan gi for rask uttørkning. Fasadene skal føres tilbake til omkringliggende temperatur på en kontrollert måte (unngå temperatursjokk). Frost i fersk mørtel kan gi redusert fasthet (pulverisering).

Kalkutfellinger kan skje om fasaden utsettes for kraftig regn etter ferdigstillelse. Disse hvite utfellingene kan markant misfarge fasaden. Dette er et estetisk problem og har ingen ting å si for malingens heftfasthet og livslengde.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal 246 Kalkmaling Våt aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Malingen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk ca 0,7 kg/m² ved 2 strøk på glatt/slett puss
Vannbehov Ca 1,5 liter pr spann
Bindemiddel Tørrlesket hydratkalk (K)
Fyllstoff Nedknust dolomitt 0-0,25 mm
Tilsetningsstoff Uorganiske, kalk- og lysekte pigmenter. Konsistens- og heftforbedrende.
Lagring Lagringstiden er minst 24 mnd i plastspann med tett lokk og frostfri oppbevaring.
Forpakning 15 kg spann
PR-nummer 307694