close-pop-up.svg

webercal K-100 mur- og pussmørtel

weber

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft. Sugende underlag forvannes. Forvanning vil lette påføringen av mørtelen. Underlaget skal være svakt sugende når webercal K-100 påføres.

Blanding

webercal K-100 blandes maskinelt ca. 10 minutter med 3,5-4 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 13 liter ferdig mørtel. Oppblandet mørtel har ingen begrenset brukstid.

Utførelse

PUSSING 
Ved pussarbeider bør underlaget tynngrunnes. Grunningen velges etter type underlag. Rehabilitering av eldre materialer krever ofte en svak grunning, for eksempel webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning. webercal K-100 påføres med skje, og må ikke påføres i tykkelser over 10 mm. Ved større tykkelser må dette gjøres i flere omganger med opptørking mellom hver påføring. Herder ved karbonatisering, så nypussede flater må derfor beskyttes mot hurtig uttørking. En forsiktig oppfukting de første døgnene vil gi en god fasthetsutvikling. Vær oppmerksom på at rikelig vanning og nedbør som treffer pussen forhindrer herdingen på grunn av redusert lufttilgang. Kalkpussede flater skal ikke males med filmdannende maling. Benytt webercal 249 kalkmaling, evt. weber Kulekalk. 

MURING 
Muring med kalkmørtel webercal K-100 utføres i de fleste tilfeller i forbindelse med rehabilitering av eldre bygninger. Man må være oppmerksom på fremfor alt ved lave temperaturer, +5°C, at hastigheten på muringen blir lavere enn ved bruk av hydraulisk mørtel. Mørtelens lave fasthetsutvikling kan medføre fare for setninger i murverket. En kalkmørtel inneholder mer vann enn "moderne" mørtler, og er derfor egnet til svakt sugende steinmaterialer.

Etterbehandling

Nypussede flater må beskyttes mot hurtig uttørking. Ved store pussflater utvendig vil påvirkning av vind kunne skape problemer på grunn av uttørking. Vær derfor nøye med tildekking. Nypussede flaterettervannes forsiktig og holdes fuktigde første 5-7 døgnene. Benytt regntak.

Vær oppmerksom på

webercal K-100 må ikke brukes i kaldt og fuktig vær ved temperaturer under +5°C. I slike tilfeller anbefales weberbase KC 50/50, da den har bedre herdeegenskaper. Brukes denne, må dette godkjennes på forhånd. På grunn av sein herding, må ikke webercal K-100 utsettes for frost de første 4 ukene etter pussing/muring. Avslutt derfor arbeidet i god tid før temperaturen kommer under 0°C. Se også retningslinjer for vinterhåndtering og tildekking: NS 3420 kap. N

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal K-100 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webercal K-100 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,8 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse. 
Til pussing brukes ca. 20 kg webercal K-100 pr. m² og pusstykkelse på 10 mm. 
Til muring trengs ca. 70 kg webercal K-100 pr. m² halvsteins veggtykkelse.
Anbefalt tykkelse Maks. 10 mm pr. påslag pr. dag
Vannbehov Avhengig av bruksområdet: 3,5-4 liter pr. 25 kg sekk
Brukstid Ubegrenset
Tørketid Meget langsom. Økende tykkelse gir økende herdetid. Noe svinnriss må påregnes. Disse kan trykkes sammen i den plastiske fasen.
Sammensetning K 100/900, 0-3 mm natursand
Trykkfasthetklasse CS I NS-EN 998-1 (0,4-2,5 MPa)
Trykkfasthet 28 døgn > 0,5 MPa
Lagring I uåpnede sekker kan produktet lagres i 2 år under tørre forhold. Åpnede sekker må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk
1000 kg storsekk
PR-nummer 15574