close-pop-up.svg

webercolor 877 fugemasse

weber

Blanding

4,7 til 5,2 liter vann pr. 25 kg sekk.
webercolor 877 delblanding: 0,9 til 1,0 liter vann pr. 5 kg pose, eller1 romdel vann : 3,2 til 3,5 romdeler pulver.

Utførelse

Innfargingen av Weber fugesementer foretas utelukkende med fargeekte, mineralske sementfargepigmenter i h.h.t. en spesiell fargeprosess. Sammen med en fagmessig utførelse er forutsetningene gitt for ensartet farge på fugene etter tørking. 

Følgende punkter må allikevel ivaretas: 
• Fugesementen må blandes med den angitte vannmengde. 
• Foreta fuging kun etter at fliselimet er helt gjennomtørket. 
• Fug ikke på flater med ulik overflatetemperatur, (f.eks. varmtvannsledninger eller påsatte varmekabler. Ei heller når arealet er direkte utsatt for solstråler). 
• Påse at det er jevn sugeevne i underlaget og på fugesidene. 
• Foreta fuginger og rengjøringen i avpassede, naturlige arealer. 
• Fug bare på bæredyktige underlag. 

 (merk: hurtig avbinding gjør bruk av fugejern ikke egnet). 

På grunn av alle de innflytelsesfaktorene i underlag og omgivelser, kan man ikke gi en helt sikker garanti for en ensartet fugefarge. Ved høyere mekaniske belastninger, f.eks. som følge av rengjøringsmaskiner og/ eller kjemiske belastninger, anbefaler vi vår 2-komponent epoxyfugemasse weberxerm 848. Anvendelse i konstruksjoner med varig vanntrykk under 5° tyske ,,Härte‘‘ (varig vannbelastning av særdeles bløtt vannfor sementbaserte produkter) er ikke å anbefale på grunn av fare for økning av vannets PH-verdi. 

Påføring: Overskytende flislim fjernes og fugene utkrasses til tilfredstillende fugedybde, og arealet rengjøres. Fliselimet må være helt utherdet, ellers kan misfarging av fugene forekomme. Sugende underlag forvannes. Alt etter ønsket konsistens (vegg- eller gulvfuge) blandes en sekk webercolor 877 med 4,7 til 5,2 liter vann. Fugesementen blandes til en homogen og klumpfri masse. Bland ikke mer fugesement enn det kan forbrukes innen 30 minutter. Vi anbefaler kun å blande ut nok masse til å dekke det avgrensete arealet som skal fuges - dette for å unngå fargenyanser. 

webercolor 877 bearbeides helt ned i bunnen av fugen med en fugesparkel (gulv og vegg), eller med et gummibrett. Etter noen minutter trekkes nok et sjikt fugesement diagonalt over flisene for å etterfylle. Overflødig material fjernes. Fyll ikke fugesement ned i ekspansjonsfuger som senere skal fylles med elastisk fugemasse. Rester av fugesementen fjernes med en lett fuktig svamp eller svampebrett. Det tørre restsløret av fugesement på flisearealet fjernes med en ren lett fuktig svamp. Start ikke dette arbeidet for tidlig.

Etterbehandling

Fukt fugene igjen etter 24 timer. Anvend ikke husholdningsrengjøringsmidler før etter 14 dager.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Alt etter fugebredde ca. 0,2 til 1,0 kg/m². Ved små mosaikkfliser ca. 1,5 kg/m².
Påføringstemperatur +5°C til +30°C under utførelse
Brukstid Ca. 30 minutter.
Herdetid Ca. 12 timer (alt etter temperatur og sugeevne i underlaget).
Herdetid før gangtrafikk 2 til 4 timer, alt etter underlag og temperatur.
Farge Mellomgrå, sementgrå, sølvgrå og antracit
Lagring webercolor 877 tåler frost. Tørt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 9 måneder.
PR-nummer 91240