close-pop-up.svg

webercolor 881 silikon

weber

Utførelse

Fugesidene må være tørre, fri for smuss, olje og fett. Løse deler, avleiringer og rester av andre fugemasser må fjernes. Oljete og fete overflater må rengjøres grundig med aceton. Fugekantene må beskyttes med maskeringstape.

Massen må kun hefte på to fugesidenr. For å unngå at fugemassen hefter på tre sider trykkes fugebakfyllingsprofil av polyetylenskum med lukkede celler ned i fugen. Patronen med weber.color 881 må klippes opp over gjengene, sprøytedysen skrus på, og skjæres til på skrått - avhengig av ønsket fugetykkelse. Bearbeidelsen foretas med en hånd- eller trykkluftsprøyte om mulig med konstant trykk.

Under huddannelsestiden trekkes weber.color 881 av med en sparkel, sparkelkniv eller fugjern som er fuktet med såpevann. Maskeringstapen må fjernes før det dannes en hud på overflaten.

Vær oppmerksom på

Den riktige og dermed vellykkede bruken av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. En garanti kan derfor kun gis for kvaliteten av våre produkter innenfor rammen av våre salgs- og leveringsbetingelser, men ikke for en vellykket utførelse. Med dette databladet blir alle tidligere tekniske angivelser om dette produktet ugyldig. Vi forbeholder oss endringer som betyr et teknisk fremskritt. Opplysninger av våre medarbeidere som går utover rammen av dette databladet er først gyldige med en skriftlig bekreftelse.

Sikkerhetsforskrifter

webercolor 881 er ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn, unngå kontakt med øyne og hud. Ved kontakt skylles grundig med vann, event. kontaktes lege. Ved arbeider i lukkede rom må det sørges for tilstrekkelig tilførsel av friskluft eller ventilasjon. Tiltak for å unngå uhell og for helsevern, som fremgår av sikkerhetsdatabladet og merkingen, må overholdes.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk
Fugestørrelse Forbruk pr lm fuge (m)Fugelengde pr 310 ml patron (m) 
 5 x 3 15 20,5 
 5 x 525 12,5 
 6 x 6368,9 
 7 x 749 6.5 
 8 x 864 5,0 
 9 x 981 3,9 
 10 x 880 3,8 
 10 x 10100 3,2 
 12 x 10120 2,1 
 15 x 10150 1,8 
 18 x 10180 1,7 
 20 x 10200 1,6 
 20 x 12240 1,2 
 22 x 12264 1,2 
 25 x 12300 1,1 
 25 x 15375 0,8 
 28 x 15420 0,8 
 30 x 15450 0,7 
 40 x 15600 0,5 
 50 x 15750 0,4 

Fugemålene i denne tabellen er avstemt til det riktige forholdet fugebredde/fugedybde. Dypere fuger må først fylles med Weber bakfyllingsmateriale. Hvis fugedybden ikke er tilstrekkelig for å legge inn en rundprofil, tildekkes fugebunnen med et polyetylenbånd for å unngå at den hefter på tre sider.
Påføringstemperatur +5°C til +40°C, Temperaturbestandighet til +120°C
Åpentid Ca. 10 Min. (ved + 23° C / 50 %) RF
Herdetid 2,0 mm pr. dag (ved + 23° C / 50 %) RF
Materiale Silikonkautsjuk, nøytralherdende
Brannklasse Brannegenskap DIN 4102: B 2
Farge Edelhvit, Bahamebeige, Sølvgrå, Manhattan (lysgrå), Mellomgrå, Antrasit
Lagring Kan lagres i minst 12 måneder tørt og frostfritt i lukket originalemballasje.