close-pop-up.svg

weberfloor 120 Reno

weber

Underlag

Lettbetong, flis/klinker, tre/gulvsponplater, gulvgipsplater, homogen PVC, flytende gulvkonstruksjoner, bjelkelag av Leca Byggeplank.

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, olje og fett, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere vedheften. 

Underlagets overflatefasthet bør være >0,5 N/mm2 (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre avrettingssjiktets svinnbevegelser, må fjernes i sin helhet. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting.

Godt å vite før påføring

Flersjiktslegging:  Ved legging av flere sjikt, skal priming alltid utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer innen priming foretas, og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Total sjikttykkelse ved flersjiktslegging får ikke overstige 50 mm for at angitte tørketider skal gjelde. Blandingsforhold weberfloor 4716 Primer ved priming på nylagt avrettingsmasse: Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler vann og andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler vann. 

Omkringliggende fukt:  Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas.

Forberedelser

Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målelengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet ”punktes opp” på egnet måte, f.eks. med Weber Høydemarkører. Vær nøye med å tette sprekker i underlaget, ved gjennomføringer, ved overganger gulv/vegg mm. Tetting kan skje med f.eks. weberfloor 4040 Combi Rapid DR eller lateksmasse.

Forbehandling

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med weberfloor 4965 Stengelist. Betongunderlag primes med weberfloor 4716 Primer, utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann, påføres på underlaget med rull, kost eller primerpumpe. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet for weberfloor 4716 Primer. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 120 Reno DR. Med hensyn til primerens filmdannelse og temperatur skal underlagets temperatur overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weberfloor materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking.

For beste arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Blanding

Håndlegging:  Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). weberfloor 120 Reno DR blandes med 3,6 liter vann pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og visp (propell eller turbinvisp). Blandingstiden er min. 2 minutter. 

Maskinell legging:  Ved maskinell legging brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 18% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytering 68x35 mm) være 215-225 mm eller 135-145 mm ifølge gamle SS 923519 (flytering 50x22 mm). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. 

Ved legging av fall kan vannmengden reduseres noe.

Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur. 

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Utførelse

Håndlegging:  Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter helles den ut på underlaget i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Ved romtemperatur kan avrettingsmassen bearbeides i ca. 20 minutter. 

Maskinell legging:  Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate, og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Til avgrensing benyttes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. 

Legging av fall:  Reduser vannmengden så at konsistensen blir tregtflytende. Legg ut avrettingsmassen ved fallets høyeste punkt og la massen renne ned mot lavpunktet. Bruk en flatsparkel og trekk opp overskudd av masse ved lavpunktet mot høypunktet til massen slutter å flyte. Høye fall egner det seg å bygge opp i flere omganger med priming i mellom.

Etterbehandling

Ved flytende konstruksjoner bør gulvet tildekkes med belegg innen en uke alternativt primes senest dagen etter med weberfloor 4716, utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, for å redusere sprekkdannelser og kantreisning.

Belegg

Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som tommelfingerregel for bjelkelagets uttørking kan anbefalingen i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag er weberfloor 120 Reno DR beleggbar ca. 1-3 døgn etter legging avhengig av sjikttykkelse: opp til 30 mm 1 døgn, opp til 40 mm 2 døgn og opp til 50 mm 3 døgn. Overflaten er da tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og en god luftutskiftning. Tregulv og andre fuktømfintlige belegg bør som regel alltid belegges med en egnet fuktsperre, følg beleggleverandørens anvisninger. weberfloor 120 Reno DR er karakterisert som selvtørkende hvilket innebærer at en tidlig overflatefasthet oppnås og at overskuddsvannet bindes kjemisk over tid. Dette muliggjør tidlig belegging forutsatt at RF % i underliggende konstruksjon ikke overstiger anbefalte verdier i henhold til Norsk Standard. Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys i 3 dager etter legging. Foreligger spesifikke krav til RF % i ferdig gulvkonstruksjon innen belegging skjer, kontakt Weber før materialvalg tas.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall (ifølge GBR målemetode)
1 mm = 1,75 kg/m² 
5 mm = 8,75 kg/m² 
10 mm = 17,5 kg/m² 
Minimum sjikttykkelse 4 mm (6 mm på lettbetong)
Maksimum sjikttykkelse 50 mm (30 mm på lettbetong). På lettbetong: Sjikttykkelser over 30 mm og flater >10 m2 armeres med stålarmeringsnett eller lignende
Vannbehov 3,6 liter pr. 20 kg sekk.
Vannmengden kan reduseres ved fallbygging i eksempelvis våtrom.
Påføringstemperatur +10-25°C
Herdetid før belegging 1-3 døgn; >30 mm 1 d, >40 mm 2 d, >50 mm 3 d
Herdetid før gangtrafikk 2-3 timer
Fiber Ja
Trykkfasthetklasse C30 (EN 13813)
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 39 N/mm² (MPa) (EN 13892-2)
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 (EN 13813)
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 9 N/mm² (MPa) (EN 13892-2)
Strekkfasthet >1,5 N/mm² (MPa). Se Weber manual for feltmålinger
Krymp 28 døgn <0,5 mm/m (EN 13454-2)
Brannklasse A2fl s1 (EN 13501-1)
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 4-50 mm) (EN 13892-7)
pH for herdet materiale ca. 11
Varmekonduktivitet 1,2 W/mK i ht EN 12667
Densitet 2000 kg/m3. Ferdig uttørket produkt levert med Weber FBG pumpebil
P-merket P2
Lagring 6 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.
Forpakning 20 kg sekker på plastdekte paller (48 sekker pr. pall – 960 kg pr. pall), 1000 kg storsekk og bulk (løst materiale)
PR-nummer 321505