close-pop-up.svg

weberfloor 130 Core

weber

Underlag

Betong/-elementer, lettbetong, flis/klinker, gulvsponplater. 
Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud/-slam, olje og fett, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere vedheften. 
Underlagets overflatefasthet bør være >1,0 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre avrettingssjiktets svinnbevegelser, må fjernes i sin helhet. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting.

Godt å vite før påføring

weberfloor 130 core er selvtørkende hvilket innebærer at en tidlig overflatefasthet oppnås og at overskuddsvannet bindes kjemisk over tid. Dette muliggjør tidlig belegging forutsatt at RF % i underliggende konstruksjon ikke overstiger anbefalte verdier i henhold til Norsk Standard. Foreligger spesifikke krav til RF % i avrettingsmassen innen belegging skjer kan produktet også anvendes i henhold til prinsippet for normaltørkende avrettingsmasser. 

Om weberfloor 130 core legges som flytende konstruksjon (på f.eks. weberfloor 4940 Fiberduk eller plastfolie) og forventes å ligge åpen lengre enn 3 døgn ved normal temperatur og relativ fuktighet, 20°C og 50% RF, så anbefales det å prime med weberfloor 4716 Primer utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, dagen etter legging av avrettingsmassen. Ved lengre åpentider øker ellers risikoen for kantreisning og sprekkdannelser. Ved høyere temperatur og lavere RF øker risikoen og omvendt. Skulle kantreisning oppstå anbefales det at det legges en plastfolie på avrettingsmassen for at fuktprofilen i avrettingsmassen skal utjevnes og kantreisningen dermed går tilbake. Normalt er største anbefalte overflate ved flytende konstruksjoner 10 m². 

Omkringliggende fukt 
Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas.

Forberedelser

Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målelengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet ”punktes opp” på egnet måte, f.eks. med Weber Høydemarkører. Vær nøye med å tette sprekker i underlaget, ved gjennomføringer, ved overganger gulv/vegg mm. Tetting kan skje med f.eks. weberfloor 4040 Combi Rapid DR eller lateksmasse.

Forbehandling

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med weberfloor 4965 Stengelist. Betongunderlag primes med weberfloor 4716 Primer, utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann, påføres på underlaget med rull, kost eller primerpumpe. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet for weberfloor 4716 Primer. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 130 core. Med hensyn til primerens filmdannelse og temperatur skal underlagets temperatur overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weberfloor materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. 

For beste arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Blanding

Håndlegging:  Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). weberfloor 130 core blandes med 3,2 liter vann pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og visp (propell eller turbinvisp). Blandingstiden er min. 2 minutter. 

Maskinell legging:  Ved maskinlegging brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 16% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytering 68x35 mm) være 180-210 mm eller 130-140 mm ifølge gamle SS 923519 (flytering 50x22 mm). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. 

Ved legging av fall kan vannmengden reduseres noe. 

Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur. 

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Utførelse

Håndlegging:  Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter helles den ut på underlaget i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides lett med stålsparkel, tannet sparkel eller wobbler for å oppnå en plan overflate. Ved romtemperatur kan avrettingsmassen bearbeides i ca. 20 minutter. 

Maskinell legging:  Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate, og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Til avgrensing benyttes weber.floor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. 

Legging av fall:  Reduser vannmengden så at konsistensen blir tregtflytende. Legg ut avrettingsmassen ved fallets høyeste punkt og la massen renne ned mot lavpunktet. Bruk en flatsparkel og trekk opp overskudd av masse ved lavpunktet mot høypunktet til massen slutter å flyte. Høye fall er best å bygge opp i flere omganger med priming i mellom.

Etterbehandling

weberfloor 130 Core fungerer direkte som parkettbærer for flytende parkett, underlag for flis/klinker og underlag for membran. Ved legging av gulvbelegg skal produktet ved behov toppes med egnet finsparkel, f.eks. weberfloor 4031 SuperFlow eller avrettingsmasse weberfloor 110 Fine.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. 

Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket: 
 • Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk 
• Lukttest med krav til opplevd lukt 
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet 
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul 
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon 

 Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall (ifølge GBR målemetode):
1 mm = 1,8 kg/m² 
5 mm = 9,0 kg/m² 
10 mm = 18,0 kg/m²
Minimum sjikttykkelse 10 mm
Maksimum sjikttykkelse 100 mm. På lettbetong: 20 mm, flater >10 m² eller tykkere sjikt enn 20 mm armeres med stålarmeringsnett eller lignende.
Vannbehov 16% - 3,2 liter pr. 20 kg sekk. Vannmengden kan reduseres ved fallbygging i eksempelvis våtrom.
Påføringstemperatur +10-25°C
Tørketid weberfloor 130 core er gangbar etter ca. 2-3 timer. Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som tommelfingerregel for bjelkelagets uttørking kan anbefalingen i Norsk Standard benyttes. weberfloor 130 core har selvtørkende egenskaper og kan anvendes både som selvtørkende og normaltørkende produkt. Tørketid ved anvendelse som selvtørkende er 2-7 døgn, i henhold til følgende: opp til 30 mm 2 døgn, opp til 50 mm 3 døgn og opp til 80 mm 5 døgn og opp til 100 mm 7 døgn. Overflaten er da tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og en god luftutskiftning. Fuktømfintlige belegg bør som regel alltid belegges med en egnet fuktsperre, følg beleggleverandørens anvisninger.
Herdetid før belegging 2-7 døgn
Herdetid før gangtrafikk 2-3 timer
Trykkfasthetklasse C30 (EN 13813)
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 35 N/mm² (MPa) (EN 13892-2)
Bøyestrekkfasthetsklasse F5 (EN 13813)
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 7 N/mm² (MPa) (EN 13892-2)
Strekkfasthet Tverrgående strekkfasthet: >1,0 N/mm² (MPa). Se Weber manual for feltmålinger.
Brannklasse A2fl s1 (EN 13501-1)
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 10-100 mm) (EN 13892-7)
Vanninnhold 3,2 liter pr. 20 kg sekk (16%)
pH for herdet materiale ca. 11
Densitet 2050 kg/m3. Ferdig uttørket produkt levert med Weber FBG pumpebil.
P-merket P3
Lagring 6 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.
Forpakning 20 kg sekker på plastdekte paller (48 sekker pr. pall – 960 kg pr. pall), 1000 kg storsekk og bulk (løst materiale)
PR-nummer 321506