close-pop-up.svg

weberfloor 140 Nova

weber

Underlag

Betong/-elementer, tre, flis/klinker, lettbetong, flytende gulvkonstruksjoner, gulvsponplater, gulvgipsplater og bjelkelag av Leca Byggeplank.

Godt å vite før påføring

Ved flersjiktslegging skal priming utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer (+20°C, 50% RF) innen priming skjer og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Blandingsforhold på nylagt avrettingsmasse: weberfloor 4716 Primer utspedd med 5 deler vann. Flis/klinker: For fuktømfintlige flis/klinker, type naturstein bør RF i underlaget og weberfloor 140 Nova være under 90% innen belegging skjer. weberfloor 140 Nova går utmerket å bruke med gulvvarme, både elektrisk og vannbåren. Elektrisk gulvvarme får imidlertid ikke være påslått to døgn før til en uke etter legging av avrettingsmassen (ved flislegging får elektrisk gulvvarme normalt slås på først 28 døgn etter fuging av flisene). Vannbåren gulvvarme får være påslått med omgivende temperatur ved legging av avrettingsmassen. En uke etter legging kan varmen økes gradvis til driftstemperatur. Vær imidlertid nøye med å tilse at weberfloor 140 Nova får tørke ut innen gulvbelegging skjer. Omkringliggende fukt: Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas. Angitt minste sjikttykkelse 5 mm refererer til lokale høypunkter (mindre topper). Ved legging av større flater som er nogenlunde plane anbefales en sjikttykkelse på ca. 12 mm for å oppnå et optimalt resultat.

Forberedelser

Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målelengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet ”punktes opp” og høydene markeres med f.eks. Weber Nivåpinner. Forbered underlaget med mekanisk rengjøring, støvsuging og tetting. Avgrens leggingsetapper med Weber Stengelist. Sluk og avløp må tildekkes og avgrenses. Vær nøye med å tette underlaget før legging av weberfloor 140 Nova. Tetting kan skje med f.eks. weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Tetting av gjennomføringer og langs vegger kan skje med f.eks. akryl-/lateksmasse.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, olje og fett, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør være >0,5 N/mm2 (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre avrettingssjiktets svinnbevegelser, må fjernes i sin helhet. Betongunderlag primes med weberfloor 4716 utspedd med 3 deler vann. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet for primeren. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 140 Nova. Med hensyn til primerens filmdannelse og avrettingsmassens herding skal underlagets temperatur ikke understige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weber.floor materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. For beste arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig. 

Ved flytende konstruksjoner anbefales det at weberfloor 4940 Fiberduk brukes som glidesjikt. Alternativt kan en plastfolie brukes. Minste overlapp er 200 mm mellom radene. weberfloor 4960 Kantlist monteres langs vegger og gjennomføringer. Alternativt med weberfloor Kantlist Rasjonell. Fiberduken/plastfolien brettes opp mot kantlisten på veggen for å hindre gjennomrenning.

Blanding

Håndlegging:  Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-5 sekker (passelig volum 75-100 liter). weberfloor 140 Nova blandes med 4,2 liter vann pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og visp (propell eller turbinvisp). Blandingstiden er min. 2 minutter. 

Maskinlegging:  Ved maskinlegging brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på maks. 21% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytering 68x35 mm) være 210-230 mm eller 130-145 mm ifølge gamle SS 923519 (flytering 50x22 mm). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon.

Ved legging av fall kan vannmengden reduseres noe.

Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Utførelse

Håndlegging:  Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter helles den ut på underlaget i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Ved romtemperatur kan avrettingsmassen bearbeides i ca. 20 minutter.

Maskinell legging:  Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten lett med stålsparkel, tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-8 meter uten særskilt avgrensning. Til avgrensing benyttes Webers stengelister. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. 

Legging av fall:  Reduser vannmengden så at konsistensen blir tregtflytende. Legg ut avrettingsmassen ved fallets høyeste punkt og la massen renne ned mot lavpunktet. Bruk en flatsparkel og trekk opp overskudd av masse ved lavpunktet mot høypunktet til massen slutter å flyte. Høye fall egner det seg å bygge opp i flere omganger med priming i mellom.

Vær oppmerksom på

Betongunderlag bør alltid avrettes innen gulvbelegging skjer for å forsikre at liming skjer mot et lavalkalisk underlag. På nystøpt betong som ofte er tett anbefaler vi minst 10 mm avretting for å skape et lavalkalisk underlag som kan absorbere limets fukt. På gammel betong anbefales et sjikt på minst 5 mm.

Om weberfloor 140 Nova legges som flytende konstruksjon (på f.eks. weberfloor 4940 Fiberduk eller plastfolie) anbefales det å prime med weberfloor 4716 utspedd 1:5, primer:vann som påføres dagen etter legging av avrettingsmassen. Ved lengre åpentider øker ellers risikoen for kantreisning og sprekkdannelser. Ved høyere temperatur og lavere RF øker risikoen og omvendt. Skulle kantreisning oppstå anbefales det at det legges en plastfolie på avrettingsmassen for at fuktprofilen i avrettingsmassen skal utjevnes og kantreisningen dermed går tilbake.

Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys i 3 dager etter legging.

weberfloor 140 Nova er brannklasset som ubrennbar, A2fl-s1 i henhold til euroclass-systemet for byggematerialers branntekniske egenskaper, der A2 innebærerr at produktet er ubrennbart, fl at produktet er for gulv og s1 at den oppfyller høyeste kravet for begrenset røykutvikling. Avrettingsmasser klasses ikke i henhold til brannteknisk klasse for et byggs konstruksjonsdeler, f.eks. EI 60.

weberfloor 140 Nova er beregnet som underlag for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Før belegging skal avrettingssjiktet forbehandles (ved f.eks. lettsliping, rengjøring, priming) i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Dersom weberfloor 140 Nova ligger åpen, uten belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden eller benyttes som arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for belegget.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 mm = 1,7 kg/m²
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17,0 kg/m²

Forbrukstall (ifølge GBR målemetode)
Minimum sjikttykkelse 5 mm (6 mm på lettbetong)
Maksimum sjikttykkelse 60 mm (30 mm på lettbetong). På lettbetong: Sjikttykkelser over 30 mm og flater >10 m² armeres med stålarmeringsnett eller lignende.
Vannbehov 4,2 liter pr. 20 kg sekk. Vannmengden kan reduseres ved fallbygging i eksempelvis våtrom.
Påføringstemperatur +10-25°C
Tørketid weberfloor 140 Nova er gangbar etter ca. 2-4 timer. Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som tommelfingerregel for bjelkelagets uttørking kan anbefalingen i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag tar det ca. 1-9 uker for weberfloor 140 Nova å tørke ned til 85% RF og dermed bli beleggbar. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF samt et visst luftombytte. Tregulv og andre fuktømfintlige belegg bør som regel alltid belegges med en egnet fuktsperre, følg beleggleverandørens anvisninger. Foreligger spesifikke krav til RF % i ferdig gulvkonstruksjon innen belegging skjer, kontakt Weber før materialvalg tas.
Herdetid før belegging 1-9 uker
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer
Trykkfasthetklasse C20 i ht EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 26 N/mm² (MPa) i ht EN 13892-2
Strekkfasthet Tverrgående strekkfasthet: >1,0 N/mm² (MPa). Se Weber manual for feltmålinger
Krymp 28 døgn <0,3 mm/m i ht EN 13454-2
Brannklasse A2fl s1 i ht EN 13501-1
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 5-60 mm) i ht EN 13892-7
Vanninnhold 4,2 liter pr. 20 kg sekk (21%)
pH for herdet materiale ca. 11
Varmekonduktivitet 0,9 W/mK i ht EN 12667
Densitet 1900 kg/m3. Ferdig uttørket produkt levert med Weber FBG pumpebil.
Lastkapasitet P3 i ht sertifiseringsregel 002 "Avrettingsmasser"
Lagring 6 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.
Forpakning 20 kg sekker på plastdekte paller (48 sekker pr. pall, 960 kg pr. pall) 1000 kg storsekk Bulk (løst materiale)