close-pop-up.svg

weberfloor 4031 Super Flow DR

weber

Underlag

Betong, gulvsponplate, flis/klinker, gulvgipsplater og Leca byggeplank

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa). Underlaget skal primes med weberfloor 4716 Primer. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716. Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Blanding

Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-5 sekker (passelig volum 75-100 liter). weberfloor 4031 blandes med 4,8-5,2 liter vann (24-26%) pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og visp (propell eller turbinvisp). Blandingstiden er min. 2 minutter.
Blandepumpe kan også benyttes. Vannmengden stilles inn på maks. 26% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytring 68x35 mm) være 250-265 mm. Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Ferdigblandet masse er bearbeidlig i ca. 20 minutter. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Utførelse

Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter helles eller pumpes den ut på underlaget i lengder og hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten. Ved sjikt på 1-2 mm brukes en slett stålsparkel. Ved sjikt på 2-10 mm brukes en tannet sparkel eller en piggrulle. Eventuell finjustering i form av sliping eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Til avgrensing benyttes Webers stengelister. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør.

Etterbehandling

weberfloor 4031 er gangbar etter ca 2-3 timer. Før belegging må man alltid forsikre seg om at selve bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Følg anvisningene i NS 3420. weberfloor 4031 er beleggbar etter ca 1 døgn, forutsatt at gulvbeleggingen tåler minst 85% RF og at den underliggende konstruksjonen er uttørket i henhold til aktuelle uttørkingskrav. Følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et uttørkingsklima med +20°C, 50% RF og et visst luftombytte.

Vær oppmerksom på

Når produktet skal belegges med vinylbelegg, linoleumsbelegg eller gummibelegg i kontorer, sykehus eller lignende lokaler anbefales en minste sjikttykkelse på 2 mm.

Betongunderlag bør alltid avrettes innen gulvbelegging skjer for å forsikre at liming skjer mot et lavalkalisk underlag. På nystøpt betong som ofte er tett anbefaler vi minst 10 mm avretting for å skape et lavalkalisk underlag som kan absorbere limets fukt. På gammel betong anbefales et sjikt på minst 5 mm.

Når produktet skal ligge som ferdig gulv med egnet overflatebehandling i boliger, kontorer eller butikklokaler med gangtrafikk anbefales det å bruke laveste anbefalte vannmengde. Unngå å blande og pumpe produktet med maks. vannmengde på grunn av risiko for overdosering og separasjon.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,6 kg/mm og m2 i henhold til GBR-bransjestandard
Kornstørrelse < 0,5 mm
Anbefalt tykkelse 1-10 mm
Minimum sjikttykkelse 1 mm
Maksimum sjikttykkelse 10 mm
Vannbehov 4,8-5,2 liter pr 20 kg (24-26%)
Påføringstemperatur Minimum 10 °C
Brukstid ca 20 min
Tørketid Beleggbar etter ca 1 døgn. Under fortusetninger se etterbehandling
Herdetid før gangtrafikk ca 2-3 timer
Trykkfasthetklasse C20 i ht EN 13913
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 35 N/mm2 (MPa) i ht EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F6 i ht EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 7,5 N/mm2 (MPa) i ht EN 13892-2
Strekkfasthet Tverrgående strekkfasthet: > 1,2 N/mm2 (MPa) i henhold til GBR-bransjestandard
Krymp 28 døgn < 0,5 mm/m i ht EN 13454-2
Brannklasse A2fl s1 i ht EN 13501-1
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 1-10 mm) i ht EN 13892-7
P-merket P3
Lagring 12 måneder i uåpnet sekk ved lagring i tørre rom.
Forpakning 20 kg sekk
640 kg pr. pall
PR-nummer 307695