close-pop-up.svg

weberfloor 4032 super flow rapid DR

weber

Underlag

Betong, treunderlag/sponskiver, flis/klinker, Leca byggeplank og gulvgipsplater.

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,8 N/mm² (MPa). Underlaget skal primes med weberfloor 4716 Primer. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Forbehandling

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Blanding

weberfloor 4032 DR blandes med ca. 4,8-5,0 liter vann pr 20 kg sekk (24-25% av tørrmaterialets vekt). Hell først i en del av vannet i blandebøtten. Tilsett deretter weberfloor 4032 DR. Hell i resten av blandevannet og bland massen sammen. Blanding skjer med drill og visp (blandetid min. 2 minutter). Blandepumpe kan også benyttes. Massen skal da ha utflyt på 250-265 mm (Weber standard). Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15 minutter. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Utførelse

Utflyt 250-265 mm Weber standard metode (ring 35x68 mm). 

Håndlegging:  Ved utlegging fordeles massen ut i lengder parallellt med en kortvegg. I tynne sjikt, 0-2 mm, dras massen ut med en slett sparkel, mens 2-10 mm sjikt fordeles med tannsparkel og rulles over med en piggrulle. 

Maskinell påføring:  Ved utlegging pumpes massen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så raskt som mulig. Lengden tilpasses blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Vær alltid nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk og liknende før legging for å unngå tetting av avløpsrør. Den halvherdede massen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Enventuell finjustering i form av sliping eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weberfloor 4032 DR er gangbar etter ca 1-2 timer. Før belegging må man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkkelig uttørket. weberfloor 4032 DR er beleggbar etter ca 3 timer, følg beleggleverandørens anvisninger. Angitt tørketid forutsetter gode uttørkingsforhold med +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. 

Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket: 
- Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk 
- Lukttest med krav til opplevd lukt 
- Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet 
- Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul 
- Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon 

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,6 kg/mm og m²
Minimum sjikttykkelse 1 mm
Maksimum sjikttykkelse 10 mm
Vannbehov 4,8-5,0 liter per 20 kg
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Vedheftstyrke 28 døgn 1,5 MPa EN 13813
Trykkfasthetklasse C35 EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 44 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F10 EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 14 MPa EN 13892-2
Krymp 28 døgn <0,5 mm/m EN 13454-2
Brannklasse 2fl-s1 EN 13501-1
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250, tidlig beleggning RWFC 450, uttørkning 1 uke for 10 mm EN 13892-7
Lagring 12 måneder i uåpnet sekk ved lagring i tørre rom.
Forpakning 20 kg sekk
PR-nummer 307704