close-pop-up.svg

weberfloor 4033 SuperFlow Fibre

weber

Underlag

weberfloor 4033 kan brukes på følgende underlag; sementbaserte avrettingsmasser, ny og svak betong, kalsiumsulfatbaserte avrettingsmasser, magnesittmasser, fliser og tregulv. Før påføring på tregulv må eventuelle løse bord festes med skruer eller spiker og alle sprekker og hull >2 mm må forsegles.

Forbehandling

Underlaget må være fast, tørt og fritt for støv og forurensninger som forringer vedheft. Glasserte fliser må alltid slipes med finkornet slipeskive. Underlaget skal ha en overflatefasthet på minst 1.0 N/mm². Overflaten skal primes i henhold til Webers anvisninger med enten weberfloor 4716 Primer, weberfloor 4710N Epoksyprimer eller weberprim 803, i de to siste i kombinasjon med avstrøing med tørr sand. For sterkt sugende underlag kan det være nødvendig å prime to ganger. For ytterligere opplysninger, se Produktdatablad for gjeldende primer. Dersom det er tilsig av fukt i konstruksjonen må alternativ fuktsikring brukes. Temperatur i luft og undergulv skal være mellom 10 og 25ºC.

Blanding

Ved maskinell legging må weberfloor 4033 blandes med en av Webers blandepumper. Ved bruk av blandepumpe kontrolleres vanntilsetningen jevnlig ved kontroll av utflyt med Webers utflytsring. 

Manuell blanding utføres med drill og visp i minimum 2 minutter. En 25 kg sekk blandes med omtrent 6.0-6.5 liter vann. Ved bruk av for mye vann vil massens egenskaper forringes, styrken vil reduseres og faren for svinn og sprekker økes. Massen er beiarbeidbar i ca 20 minutter etter blanding.Utstyr rengjøres med vann.

Utførelse

Dersom materialet pumpes er maksimumbredden på arbeidsområdet 10-12 meter. Dersom arbeidsområdet overskrider dette må gulvflaten oppdeles med stengelist. Etter utlegging må overflaten glattes med en stål- eller tannsparkel, eventuelt med piggrulle.

Etterbehandling

Nylagte sparkelmasse må beskyttes mot trekk, direkte sollys og varme. Når overflaten er klar for gangtrafikk må lokalet ventileres. Temperaturen i underlaget og i lufta må ikke understige 10°C under legging og den påfølgende uka. Det må ikke benyttes luftavfuktere de to første dagene etter legging.

Vær oppmerksom på

weberfloor 4033 må tildekkes med belegg.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 1.5 kg/m² pr mm sjikttykkelse
Minimum sjikttykkelse 1 mm
Maksimum sjikttykkelse 10 mm
Påføringstemperatur Underlag: 10-25°C. Omgivelsesluft: 10-30°C
Brukstid 15-20 minutter ved 20°C og 50% relativ luftfuktighet. Forkortes ved høyere temperatur, forlenges ved lavere temperatur.
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer
Fiber Ja
Trykkfasthetklasse C 25 NS-EN 138922
Trykkfasthet 28 døgn > 25 N/mm² NS-EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F 7 NS-EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 7 N/mm² NS_EN 13892-2
Lagring Kan lagres i 6 måneder etter produksjonsdato i tørt miljø.
PR-nummer 94161