close-pop-up.svg

weberfloor 4040 combi rapid

weber

Underlag

Betong
Treunderlag/sponplater
Flis/klinker
Gulvgipsplater

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/- slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa) ved finsparkling og 0,8 N/mm² (MPa) ved tykkere sjikt. På underlag av ny betong og avrettingsmasse kan det med fordel primes med Floor 4716, men det er ikke et absolutt krav. På andre typer underlag anbefales det å prime med weberfloor 4716. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716. Temperaturen i underlag og arbeidslokalet skal være mellom +10°C og +25°C.

Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Blanding

weberfloor 4040 Combi Rapid DR blandes med 22-24% vann (3,3-3,6 liter vann pr. 15 kg sekk) av tørrmaterialets vekt ved byggsparkling og 24-28% vann (3,6-4,2 liter vann pr. 15 kg sekk) ved finsparkling (0,5-1 mm).

Hell først i en del av vannet i blandebøtten. Tilsett deretter weberfloor 4040. 

Hell i resten av blandevannet og bland massen sammen til en pastalignende konsistens. Blanding skjer med drill og visp (blandetid min. 2 minutter). Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 5-15 minutter avhengig av tiltenkt bruk. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Utførelse

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel. Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weberfloor 4040 er gangbar etter ca. 30-60 minutter. Før gulvbelegging skal man alltid forsikre seg om at selve bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4040 er beleggbar etter ca. 2-8 timer, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet kan virke irriterende på hud og øyne. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. 

Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket: 
- Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk 
- Lukttest med krav til opplevd lukt 
- Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet 
- Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul 
- Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon 

 Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,55 kg/mm og m²
Anbefalt tykkelse 0,5-50 mm
Minimum sjikttykkelse 0,5 mm
Maksimum sjikttykkelse 50 mm
Vannbehov 3,3-3,6 liter per 15 kg sekk ved byggsparkling
3,6-4,2 liter pr 15 kg sekk ved finsparkling
Påføringstemperatur Minimum 10 °C
Brukstid Ca. 5-15 minutter
Herdetid før belegging 2-8 timer
Herdetid før gangtrafikk 30-60 min.
Trykkfasthetklasse C25 (NS-EN 13813)
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 34 MPa (NS-EN 13892-2)
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 (NS-EN 13813)
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 9 N/mm² (MPa) (NS-EN 13892-2)
Krymp 28 døgn <1,0 mm/ (NS-EN 13454-2)
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 1-50 mm) (NS-EN 13892-7)
P-merket P3
Lagring 24 måneder i uåpnet sekk ved lagring i tørre rom.