close-pop-up.svg

weberfloor 4042 paste fine DR

weber

Underlag

Betong, treunderlag, flis/klinker, lettbetong, gulvgipsplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa). Underlaget kan med fordel primes med weberfloor 4716 Primer, men det er ikke påkrevd. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Forbehandling

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Blanding

weberfloor 4042 blandes med ca 3,6-3,9 liter vann pr 13 kg sekk (28-30% av tørrmaterialets vekt). Hell først i en del av vannet i blandebøtten. Tilsett deretter weberfloor 4042. Sett blandebøtten i undertrykk med en støvsuger når sekken tømmes i blandebøtten. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland massen sammen til en pastalignende konsistens. Blanding skjer med drill og visp (blandetid min. 2 minutter). Ferdigblandet masse er bearbeidlig i ca. 10 minutter. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Utførelse

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel. Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weberfloor 4042er gangbar etter ca. 1-2 timer. Før belegging skal man alltid forsikre seg at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4042 er klar til belegging etter ca. 3 timer i sjikt 0-2 mm og etter ca. 1 døgn i sjikt 2-5 mm, følg beleggleverandørens anvisninger. Den oppgitte tørketiden forutsetter gode uttørkingsforhold med +20 °C, 50% RF og en viss luftutskiftning.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet kan virke irriterende på hud og øyne. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,3 kg/mm og m²
Anbefalt tykkelse 0-2 mm. Lokalt opp til 5 mm.
Vannbehov Ca 3,6-3,9 liter pr 13 kg sekk (28-30 %)
Påføringstemperatur Temperatur i lokale og underlag skal være +10-25°C.
Brukstid Ca 20 min.
Herdetid før gangtrafikk Ca 1-2 timer
Trykkfasthetklasse C20 (EN 13982-2)
Trykkfasthet, middelverdi 8,5 MPa (EN 13892-2)
Bøyestrekkfasthetsklasse F6 (EN 13813)
Bøyestrekkfasthet, middelklasse 8,5 MPa (EN 13892-2)
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (i tykkelse 1-5 mm) (EN 13813)
pH for herdet materiale Ca 11
Emisjoner Ammoniakk 1 døgn: < 5 μg / m², h (28 døgn) 
Formaldehyd 1 døgn: < 5 μg / m², h (28 døgn) 
TVOC 28 døgn: < 200 μg / m², h 
TVOC sammensatt konstruksjon 26 uker: Forhold testprøve/ref. prøve < 0,3 
Brukstid: ca 10 min
Lagring Opptil 12 mnd. i tørre rom og ubrutt forpakning.