close-pop-up.svg

weberfloor 4630 Industry Lit

weber

Underlag

Holdfast betong, weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere heftevnen. Underlaget primes alltid med weberfloor 4716 Primer. Primingen utføres i to omganger. Den første primingen spes ut 1:5, den andre 1:3 (på weberfloor 4600 Industry Base, 1:10, 1:3). Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 4630. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weberfloor 4630 materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking.

Forbehandling

Temperaturen i arbeidslokalet bør være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Nivellering: Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med henhold til ujevnheter (2 m målelengde) fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres. For å ved leggingsarbeidet kompensere for lav- og høydepunktene passerer man med slangen langsommere eller raskere ved de respektive ujevnhetene.

Blanding

Håndlegging: Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). weberfloor 4630 blandes med ca. 3,2-3,4 liter vann pr 20 kg sekk (16-17%). Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter weberfloor 4630. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri masse. Blanding skjer med drill og propellvisp (blandetid ca. 2 minutter).

Maskinell påføring: Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 16-17% vanninnhold. Massen har i fersk tilstand en tyktflytende konsistens. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flyteprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ligge i intervallet 190-200 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytering) eller 120-130 mm (i henhold til gamle SS 923519, 50x22 mm flytering). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra separasjon.
NB! Tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat.

Utførelse

Håndlegging:
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en tannet sparkel for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter. 

Maskinell påføring: Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel, metall- eller piggrulle for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 5-8 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Belegg

weberfloor 4630 Industry Lit er ferdig for trafikkbelastning uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende impregnerings- eller lakksystem. Ved impregnering eller lakkering med vannbasert lakksystem, som er avhengig av uttørking, må overflaten være godt uttørket før påføring.

Gulvtoleranser: Som regel anbefales en avveiing av gulvet før beslutning angående avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå anbefalte/foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget nivelleres og kontrolleres i henhold til NS 3420 for å oppfylle foreskrevne gulvtoleranser. Ved store sprang og ujevnheter og høydeforskjeller (svanker og bulninger) må alltid først underlaget avrettes med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra. For ekstremt plane gulv bør nivellering settes i et rutemønster med avstand 1 m. Lengden begrenses enklest til truckgangens bredde. Materialet kan legges i tykkelser 5-15 mm. Normal sjikttykkelse er 8-10 mm. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Underlag med svakheter og større ujevnheter bør avrettes opp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra ved hardt belastede gulv. At det herdede materialet er korrekt påført, kan kontrolleres med måling av overflatefastheten.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall (ifølge GBR):
1 mm = 1,9 kg/m²
5 mm = 9,5 kg/m²
10 mm = 19,0 kg/m²
Anbefalt tykkelse 7-25 mm
Minimum sjikttykkelse 7 mm
Maksimum sjikttykkelse 25 mm
Vannbehov 3,2-3,4 liter pr 20 kg (16-17%)
Påføringstemperatur +10-25°C
Tørketid Produktet kan overflatebehandles etter 1 døgn pr 10 mm. For optimalt uttørkingsklima kreves en temperatur i lokalet på +20°C og 50% RF, og en god luftomveksling i lokalet. Gangbar etter 3-5 timer Tid før lett trafikk ca 1 døgn Tid før normal trafikk ca 1 uke
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer
Herdetid før forsiktig belastning ca 1 døgn
Herdetid før full belastning ca 1 uke
Gulvavrettinglagets strekkfasthet 28 døgn Tverrgående strekkfasthet > 3,0 N/mm² (MPa)
Trykkfasthetklasse C30 EN 13813
Trykkfasthet, middelverdi 28 døgn: Middelverdi 27 N/mm² (40 MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F10 EN 13813
Bøyestrekkfasthet, middelklasse 28 døgn: Middelverdi 11 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Krymp 28 døgn < 0,70 mm/m EN 134542.
Brannklasse A2fl-s1
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse Stålhjul, Klasse: Holdfasthetsegenskaper etter lagring i klimarom, 23°C og 50% RF, ved 16% vanninnhold. Motstandsdyktig mot rullende stålhjul i henhold til BCA klasse AR0,5.
Frostbestandig Bronorm 8
weberfloor 4630 har en lik kjemikaliebestandighet som tett betong. Gulv utsatt for konstant belastning av vanlige kjemikalier, oljer, skjærevæsker, rengjøringsmiddel med mer bør overflatebehandles. Næringsmiddelindustrier, slakterier, meierier, fiskeforedlingsindustrier og lignende er eksempel på slike virksomheter.
Flytevne i henhold til Weber standard 180-200 mm Weber standard metode 99:03 (ring 35x68 mm)
Flyt etter SS 923519 120-130 mm gamle SS 923519 (ring 50x22 mm)
Densitet Volumvekt: Ca. 1900 kg/m³
Lagring Opptil 6 mnd. i tørre rom
Forpakning 20 kg sekk, 960 kg pr pall
1000 kg storsekk
Bulk
PR-nummer 85814