close-pop-up.svg

weberfloor 4650 Design Colour

weber

Underlag

Betong
Avrettingsmasse

Godt å vite før påføring

Bruk piggsko med butt ende ved legging, hvis ikke kan fotavtrykk etterlate spor i den ferdige overflaten.
Skobeskyttelse skal alltid brukes når et ikke-ferdigbehandlet gulv gåes på.
Overflatebehandling bør skje så snart som mulig for å unngå uforutsette flekker og skader.
Tildekk og beskytt alltid det ferdige gulvet fram til byggearbeider i lokalet er avsluttet. Som beskyttelse kan fiberduk (kun gangtrafikk) eller melkepapp med plastsiden ned (kun gangtrafikk), masonitt eller finérplater. Tape får ikke festes mot gulvoverflaten da mykgjørere fra tape kan gå ned i gulvet og misfarge dette samt feste seg i overflatebehandlingen. Beskyttelse kan legges tidligst 24 timer (72 timer om melkepapp brukes) etter legging av weberfloor 4650 Design Colour eller overflatebehandling. Ved mistanke om fuktige underlag bør melkepapp unngås.
For å unngå rissdannelser på grunn av bevegelser i vegger og gjennomføringer skal disse dekkes med kantlist, Weber kantlist eller weberfloor 4960. Kantlisten skjæres av jevnt med den ferdige gulvoverflaten og kan siden fylles med en elastisk mykfuge, alternativt skjules under en gulvlist.
Ved entréer og inngangspartier bør man ha avtørkningsmatter for grovsmuss og tekstilmatter som suger opp fukt for å holde gulvene renere og spare inn på rengjøring og vedlikehold.
Rengjøring og vedlikeholdsrutiner skal oversendes byggherre.
Unngå om mulig skarpe utadgående hjørner. Planlegg eksempelvis gjerne for sirkulære kabelbokser og andre gjennomføringer.
Verktøy og utstyr kan rengjøres med vann direkte etter bruk. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Forberedelser

Ved forberedelser og legging av weberfloor 4650 Design Colour skal entreprenøren gjennomføre Webers egenkontroll for Designgulv. Vegger og gjennomføringer utstyres med myk kantlist, Weber Kantlist eller weberfloor 4960. Før avrettingsarbeidet påbegynnes nivelleres gulvet for å bestemme avrettingsbehovet samt markere nivå for ferdig gulv. For å oppnå foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne gulvtoleranser for ferdig overflate i ht NS 3420. Avviker toleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres. Ved store sprang, ujevnheter og høydeforskjeller må alltid underlaget foravrettes. For ekstremt plane gulv bør nivellering settes i et rutemønster med avstand på 1 m. 
Overflatestrekkfasthet på underlaget skal være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Nystøpt betong skal ha en temperatur på ca. +20°C under 28 døgn innen avretting skjer. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Bevegelsesfuger skal fortsette gjennom hele avrettingssjiktet og skal ikke avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Riss bør freses opp om de avrettes over. Ved to-sjikts betongunderlag kontroller vedheften mellom over- og underbetong. Underlag med svanker og større ujevnheter skal rettes opp med et basesjikt, weberfloor 4602 Industry Base Extra. For boliger kan også weberfloor 140 Nova anvendes som basesjikt. weberfloor 140 Nova må, avhengig av sjikttykkelse, få tørket ut tilstrekkelig før weberfloor 4650 Design Colour legges. Om det finnes risiko for bevegelser i underlaget skal basesjiktet forsterkes med et stålarmeringsnett, f.eks. K-131 med stangdiameter 5 mm og maskevidde 150 mm. Stålarmeringen boltes fast i underlaget og støpes inn i basesjiktet. Ved flytende konstruksjoner skal det alltid legges et stålarmeringsnett som støpes inn i basesjiktet. 

Underlaget skal ved legging ha en tørr overflate samt ha en temperatur som overstiger +10°C. RF-verdien i luften bør være < 70% for at uttørking skal tillates. Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i romtempererte rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risiko for dårligere flytegenskaper og risiko for svakere overflate samt økt risiko for For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig. 

Gulvtoleranser
Lengden begrenses enklest til truckgangens bredde. Materialet kan legges i tykkelser 4-15 mm. Normal sjikttykkelse er 6-8 mm. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Overflaten er gangbar etter 35 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gang trafikk etter ca. 1 døgn. Full trafikk kan skje etter ca. 1 uke ved normale temperaturforhold. Temperaturen i arbeidslokalet bør være +10-25° C. Unngå trekk og direkte sollys.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere vedheften. Underlaget primes alltid med weberfloor 4716. Primingen utføres i to omganger der primeren børstes godt inn i underlaget. Unngå dammer. Den første primingen spes ut i forhold 1:5, den andre 1:3 (på nylagte basesjikt, 1:10 respektive 1:3). Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 4650 Design Colour. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten i lokalet skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weberfloor 4650 Design Colour. Tar det mer enn 3-4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlig, alternativt at underlaget ikke klarer å absorbere primeren.

Blanding

Innstilling av rett konsistens (rett vanninnhold) må være gjort før leggingen startes. weberfloor 4650 blandes med rent vann, 20-21% . Ha alltid tilstrekkelig med deponeringskar tilgjengelig ved oppstart (min 150-200 liter). Bruk en statisk etterblander på slangelengden. Massen legges ut i render på samme måte som ved legging av avrettingsmasse. Temperaturen i lokalet skal ved legging ikke understige 10oC og ikke overstige 25oC. Massen skal ha en flyt tilsvarende 230-240 mm (35x68 mm i henhold til Weber standard). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra separasjon.

NB! Tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat.

For blanding og pumping brukes mtec Duomix 2000 med minst 40 m slangelengde, slangediameter 32 mm. Slangelengde skal være utstyrt med en statisk etterblander. Slangen skal alltid smøres godt før pumping og man skal alltid bruke en rengjøringsball når man presser ut restmassen av slangen.

Utførelse

Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel eller wobbler for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. Sørg for god ventilasjon og unngå trekk og direkte sollys på massen da dette vil gi sjatteringer i fargen.

Etterbehandling

Innen overflatebehandling skjer skal gulvoverflaten alltid inspiseres og godkjennes. Eventuelt støv og annet smuss fjernes med tørrmopping. Gulvoverflaten kan med fordel paddes over med poleringspad uten slipesegmenter med Weber Gulvslipemaskin eller high-speed poleringsmaskin. weberfloor 4650 Design Colour skal med hensyn til flekkmotstand og vedlikehold overflatebehandles med følgende system: grunnbehandling med porefyller, weberfloor Top primer og overflatefinish med weberfloor Top matt. 

Overflatebehandling kan utføres tidligst 24 timer etter legging av weberfloor 4650 Design Colour ved optimalt uttørkingsklima +20°C og 50% RF. Ved lavere temperaturer eller bristende luftomveksling øker tiden inne overflatebehandling kan skje.

Belegg

weberfloor 4650 Design Colour er ferdig for trafikkbelasting uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende overflatebehandling. Kontakt Weber for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på

Unngå å utsette gulvflaten for trekk og direkte sollys, under og 1-3 døgn etter legging. Fargeprøver kan aldri sammenlignes med den utlagte massen. Fargevariasjoner kan oppstå på den herdede overflaten avhengig av gjeldende klimaforhold ved leggingstilfellet samt fra slangeføring ved legging av produktet. Ved eventuelle fremtidige legginger må man regne med forskjell i farge og overflatestruktur. Materialets fukttilstand påvirker også massens utseende. 

Da produktet er et sementbasert materiale kan ikke riss utesluttes. Disse rissene påvirker imidlertid ikke gulvets funksjon.
Gulvvarme øker risikoen for rissdannelser. Kontakt Weber for mer informasjon. 

Det herdede materialet er vannskadestabilt. Ved gjennomfukting synker holdfastheten under normalverdien. Ved uttørking gjenopptar materialet full holdfasthet.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg/mm og m²
i ht GBR.
Anbefalt tykkelse 10 mm
Minimum sjikttykkelse 4 mm
Maksimum sjikttykkelse 15 mm
Vannbehov 4,0-4,2 liter pr 20 kg (20-21%)
Påføringstemperatur +10-25°C
Tørketid Produktet kan overflatebehandles etter 1 døgn pr 10 mm. For optimalt uttørkingsklima kreves en temperatur i lokalet på +20°C og 50% RF, og en god luftomveksling i lokalet. 

Gangbar etter 3-5 timer
Tid før lett trafikk ca 1 døgn
Tid før normal trafikk ca 1 uke

Herdetid før gangtrafikk 3-5 timer
Herdetid før forsiktig belastning ca 1 døgn
Herdetid før full belastning ca 1 uke
Trykkfasthetklasse C25 i ht EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 32,5 N/mm² (MPa) i ht EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 i ht EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 11 N/mm² (MPa) i ht EN 13892-2
Krymp 28 døgn < 0,50 mm/m i ht EN 13454-2
Brannklasse A2fl-s1
Slitasjemotstand Motstandsdyktig mot rullende stålhjul i ht BCA klasse AR 0,5 i ht EN 13813
Flytevne i henhold til Weber standard Gamle SS 923519 (flytring 50x22 mm) 
150-157 mm
Weber standard metode (flytring 68x35 mm) 
230-240 mm i ht EN 12706 (flytring 30-50 mm) 
135-145 mm
pH for herdet materiale ca 11,0
Lagring 6 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og i tørre rom. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 92612