close-pop-up.svg

weberfloor 4660N Marine Elastic

weber

Underlag

Stål, galvanisert stål, aluminium, betong/sementbasert, flis/klinker og finerplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. Rester av gammel coating og forurensninger bør fjernes mekanisk, f.eks. ved blastring eller sliping. Underlagets overflatefasthet bør overstige > 1,5 N/mm² (MPa). Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk. 

For å kontrollere at materialet har blitt installert i henhold til produsentens anvisninger, er det mulig å måle overflatefastheten. Etter 28 døgns herding skal verdien være > 1,5 N/mm² (MPa). Kontakt Weber for ytterligere detaljer om målemetode. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke mørtelens bearbeidelighet.

Forbehandling

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med stengelist. Ståldørk primes med weberfloor 4716 Primer utspedd 5:1 med 5 deler primer og 1 del rent vann, påføres med gumminal, rull, kost eller primerpumpe på underlaget. Galvanisert stål- og aluminiumsdørk primes med weberfloor 4760N Epoxyprimer, påføres med gumminal eller rull til underlaget, og mens primeren fortsatt er fersk må den strøs av fullstendig med tørket kvartssand med kornstørrelse 0,7-1,2 mm. Etter at primeren har tørket og herdet, skal all resterende sand støvsuges opp og den sandede overflaten bør primes med weberfloor 4716 utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann. Dersom det brukes en annen type epoxyprimer bør kompatibiliteten med weberfloor 4660N undersøkes i forkant. Se egne produktdatablader for weberfloor 4716 og weberfloor 4760N. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Underlagets temperatur skal overstige +10°C for at primeren skal danne film. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. 

Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. 40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten og flytegenskapene til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at flytegenskapene endres og materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, men ikke utsatt for direkte sollys. 

Vær oppmerksom på sakte uttørking på grunn av lav temperatur og/eller dårlig filmdannelse på grunn av høy fuktighet siden det kan føre til luftporer i avrettingssjiktet.

Blanding

weberfloor 4660N blandes med 3,8 liter rent vann pr 20 kg sekk (19% av tørrmaterialets vekt). Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyt etter Weber standard i tabell. Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Blanding for hånd: Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Hell først i en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter weberfloor 4660N. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell deretter i resten av blandevannet og bland massen sammen til en homogen, klumpfri og lettflytende masse med drill og visp i min. 2 minutter.

Blanding med Leca Lettklinker: weberfloor 4660N kan blandes med lettklinker (LWA) når lav vekt eller tykke sjikt ønskes. Bland 40 liter med LWA i kornstørrelse 2/4 mm med en 20 kg sekk weberfloor 4660N til en jordfuktig konsistens med en tvangsblander. Anbefalt vannmengde er 3,8 liter (19% av tørrmaterialets vekt), varierer dog beroende på fuktinnhold i lettklinkene (LWA kulene). Anbefalt sjikttykkelse med LWA lettklinkerkuler er 10-100 mm og toppes med min. 6 mm weberfloor 4660N.

Maskinell blanding: Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 19% vanninnhold.

NB! Det er viktig at riktig vannmengde stilles inn og tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å oppnå et godt resultat.

Etterbehandling

weberfloor 4660N er gangbar etter ca. 2-4 timer. Før gulvlegging skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4660N er beleggbar 1-5 døgn etter legging, forutsatt at gulvbelegget tåler minst 85% RF, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting. Overflaten kan belegges med flis/klinker i tørre rom etter 4 timer. 

Avrettingsmassen skal ikke brukes som ferdig slitesjikt uten gulvbelegg. Belegg gulvet innen 7 dager. Hvis det ikke lar seg gjøre å belegge gulvet innen 7 dager, dekk til gulvet med midlertidig tildekning, som f.eks. plast folie, vokset papir, fiberduk med plast bakside osv. for å unngå at avrettingsmassen tørker ut for mye, noe som øker risikoen for svinnriss. Sørg for at alle overlapper i den midlertidige tildekningen er forseglet og at overganger gulv-til-vegg er tette. weberfloor 4660N er selvtørkende, og tørker ut og herder innenifra. Hvis ikke overflaten er tildekket i tide vil fukt som avrettingsmassen trenger selv internt for å herde tørke ut i luften. Overflaten kan primes med weberfloor 4716 utspedd 1:8 med 1 del primer og 8 deler rent vann som uttørkingssperre for å forhindre for rask uttørking.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 mm = 1,7 kg/m²
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17,0 kg/m²
Minimum sjikttykkelse 4 mm. 10 mm med LWA 2/4
Maksimum sjikttykkelse 50 mm
Vannbehov 3,8 liter per 20 kg sekk (19%). Vannmengde kan reduseres for f.eks. fallbygging i våtrom.
Påføringstemperatur Minimum +10°C
Brukstid Ca. 15-20 minutter. Åpentid etter tilføring av vann.
Herdetid før belegging 1-5 døgn
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer
Fiber Ja
Trykkfasthetklasse C30 i ht. EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 33 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 9,5 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Krymp 28 døgn < 0,5 mm/m i ht. EN 13454-2
Brannklasse A2fl s1 A1301. Primary deck covering, Marine EN 13501-1, IMO FTPC Part 6 and IMO FTPC Annex 2, section 2.2
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (tykkelse 4-50 mm) i ht EN 13892-7
Flytevne i henhold til Weber standard 220-235 mm i ht. Weber standard (flytring 68x35 mm)
pH for herdet materiale ca. 11
Lagring Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.
Forpakning 20 kg sekk, 1120 kg pr pall
1000 kg storsekk
Bulk
Sertifikat MEDB000008S Rev. 1
PR-nummer 19691