close-pop-up.svg

weberfloor 4670N Marine Base

weber

Underlag

Stål, galvanisert stål, aluminium, betong/sementbasert, flis/klinker og finerplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. Rester av gammel coating og forurensninger bør fjernes mekanisk, f.eks. ved blastring eller flammerensing. Underlagets overflatefasthet bør overstige > 1,0 N/mm2 (MPa). Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk. 

For å kontrollere at materialet har blitt installert i henhold til produsentens anvisninger, er det mulig å måle overflatefastheten. Etter 28 døgns herding skal verdien være > 1,0 N/mm² (MPa). Kontakt Weber for ytterligere detaljer om målemetode. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke mørtelens bearbeidelighet.

Forbehandling

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med stengelist. Ståldørk primes med weberfloor 4716 Primer utspedd 5:1 med 5 deler primer og 1 del rent vann, påføres med gumminal, rull, kost eller primerpumpe på underlaget. På eksisterende betong/sementbaserte underlag i rehabiliteringsprosjekter legges weberfloor 4670N før primeren har tørket, "vått i vått". Galvanisert stål- og aluminiumsdørk primes med weberfloor 710 epoxyprimer, påføres med gumminal eller rull til underlaget, og mens primeren fortsatt er fersk må den strøs av fullstendig med tørket quartz sand med kornstørrelse 1-2 mm. Etter at primeren har tørket og herdet, skal all resterende sand støvsuges opp og den sandede overflaten bør primes med weberfloor 4716 utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann. Dersom det brukes en annen type epoxyprimer bør kompatibiliteten med weberfloor 4670N undersøkes i forkant. Se egne produktdatablader for weberfloor 4716 og weberfloor 710. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. 

Underlagets temperatur skal overstige +10°C for at primeren skal forme en film. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. 

Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. 40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten og flytegenskapene til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at flytegenskapene endres og materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, men ikke utsatt for direkte sollys.

Blanding

weberfloor 4670N blandes med 2,0 liter rent vann pr 25 kg sekk (8% av tørrmaterialets vekt). Kontroller at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 30-40 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Blanding for hånd
Blanding skjer i større blandekar eller mikser (automatblander, tvangsblander, tombola) med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Hell først i en del av blandevannet i blandekaret/mikseren og tilsett deretter weberfloor 4670N. Sett blandekaret/mikseren i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret/mikseren, dette reduserer støvdannelsen. Hell deretter i resten av blandevannet og bland massen sammen til en homogen, klumpfri masse med jordfuktig konsistens i mikseren eller med drill og visp i min. 2 minutter.

Utførelse

Den ferdigblandede mørtelen fordeles på underlaget og dras av med rettholt på lekt eller stålrør med ønsket tykkelse. Start arbeidet ved rommets kortside. Overflaten kan rives, pusses/filses eller stålglattes etter komprimering. I våtrom og andre rom med fall legges en lekt eller stålrør ved veggen. Mørtelen dras mot sluket eller annet ønsket lavpunkt. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk, hull osv. før legging for å unngå at sluk og avløpsrør ikke tettes. weberfloor 4670N bør legges innen 24 timer etter at primeren har tørket for å sikre tilstrekkelig vedheft. 

Håndlegging: Ved utlegging helles den ferdigblandede massen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder parallelt med en kortvegg og trekkes av med en rettholt på avtrekksbaner. Komprimer og bearbeid massen lett med et slett stålbrett, pussebrett eller filsebrett. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. Om overflaten skal toppes med weberfloor 4660N, webefloor 4675N eller weberfloor 4690N innen 2-3 dager skal overflaten primes med weberfloor 4716 to ganger, forutsatt at massen har tørket ut tilstrekkelig for at primeren kan trekke ned i massen og danne film. Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, og andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann.

Etterbehandling

På grunn av den grove overflatestrukturen i weberfloor 4670N må materialet finsparkles med weberfloor 4660N, weberfloor 4675N eller weberfloor 4690N før legging av gulvbelegg som f.eks. PVC, vinyl, linoleum, tepper osv., men det er ikke påkrevd for flis/klinker. weberfloor 4670N er gangbar etter ca. 1-3 timer. Før gulvlegging skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4670N er beleggbar 1 døgn etter legging, forutsatt at gulvbelegget tåler minst 85% RF, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting. Overflaten kan belegges med flis/klinker i tørre rom etter 4 timer. 

Mørtelen skal ikke brukes som ferdig slitesjikt uten gulvbelegg. Belegg gulvet innen 7 dager. Hvis det ikke lar seg gjøre å belegge gulvet innen 7 dager, dekk til gulvet med midlertidig tildekning, som f.eks. plastfolie, vokset papir, fiberduk med plast bakside osv. for å unngå at mørtelen tørker ut for mye, noe som øker risikoen for svinnriss. Sørg for at alle overlapper i den midlertidige tildekningen er forseglet og at overganger gulv-til-vegg er tette. weberfloor 4670N er et selvtørkende produkt, og tørker ut og herder innenifra, hvilket innebærer at det oppnås en tidlig overflatefasthet og at overskuddsvann bindes kjemisk over tid. Hvis ikke overflaten er tildekket i tide vil fukt som avrettingsmassen trenger selv internt for å herde tørke ut i luften. Overflaten kan primes med weberfloor 4716 utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann som uttørkingssperre for å forhindre for rask uttørking.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,8 kg/mm/m²
Minimum sjikttykkelse 10 mm
Maksimum sjikttykkelse 150 mm
Vannbehov Ca. 2,0 liter pr 25 kg sekk (8%)
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Brukstid Ca. 30-40 minutter etter blandet med vann
Herdetid før gangtrafikk 1-3 timer
Vedheftstyrke > 1,0 N/mm² (MPa)
Trykkfasthetklasse C20 EN 13813
Trykkfasthet, middelverdi 28 døgn: Middelverdi 35 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F4 EN 13813
Bøyestrekkfasthet, middelklasse 28 døgn: Middelverdi 6,5 MPa EN 13892-2
Krymp 28 døgn <0,5 mm/m EN 13454-2
Brannklasse A2fl s1, A.1/3.1 Primary deck covering, MED EN 135011, IMO FTPC Part 6 og IMO FTPC Annex 2, section 2.2.
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (tykkelse 2-30mm) EN 13892-7
pH for herdet materiale 11
Lagring Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.
Forpakning 25 kg sekker på paller dekket med plast (40 sekker pr pall).
PR-nummer 92610