close-pop-up.svg

weberfloor 4675N Marine Flow Rapid

weber

Underlag

Betong/sementbasert og flis/klinker. Underlaget skal være hardt, rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. Rester av gammel coating og forurensninger bør fjernes mekanisk, f.eks. ved blastring eller flammerensing. Underlagets overflatefasthet bør overstige > 1,5 N/mm2 (MPa). Underlagets temperatur skal overstige +10°C. Svinn i nystøpt betong skal ha avtatt, ellers kan sprekkdannelser forekomme.

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk. For å kontrollere at materialet har blitt installert i henhold til produsentens anvisninger, er det mulig å måle overflatefastheten. Etter 28 døgns herding skal verdien være > 1,5 N/mm2 (MPa). Kontakt Weber for ytterligere detaljer om målemetode. Bevegelsesfuger bør åpnes hvis de er har blitt sparklet over siden materialet ikke vil ta opp bevegelser i underlaget. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke mørtelens bearbeidelighet.

Forbehandling

Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med stengelist. Betong/sementbaserte underlag primes med weberfloor 4716 Primer to ganger. Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, påføres med gumminal, rull, kost eller primerpumpe på underlaget. Andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann, påføres så fort første strøk har tørket. Flis/klinker primes med weberfloor 4716 utspedd 1:1 med 1 del primer og 1 del rent vann, og mens primeren fortsatt er fersk må den strøs av fullstendig med pulver som kostes godt inn i underlaget. Se produktdatablad for weberfloor 4716. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding.
Underlagets temperatur skal overstige +10°C for at primeren skal danne film. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.
Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. +40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten og flytegenskapene til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at flytegenskapene endres og materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, men ikke utsatt for direkte sollys.

Vær oppmerksom på sakte uttørking på grunn av lav temperatur og/eller dårlig filmdannelse på grunn av høy fuktighet siden det kan føre til luftporer i avrettingssjiktet.

Blanding

weberfloor 4675N blandes med 5,0-5,25 liter rent vann pr 25 kg sekk (20-21% av tørrmaterialets vekt). Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyt etter Weber standard i tabell. Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur. 

Blanding for hånd: Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Hell først i en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter weberfloor 4675N. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell deretter i resten av blandevannet og bland massen sammen til en homogen, klumpfri og lettflytende masse med drill og visp i min. 2 minutter. 

Maskinell blanding: Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 20-21% vanninnhold.
NB! Det er viktig at riktig vannmengde stilles inn og tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å oppnå et godt resultat.

Utførelse

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel eller tannet sparkel. 

Håndlegging: Ved utlegging helles den ferdigblandede massen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides med en stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. 

Maskinell påføring: Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges ut i de forrige så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en stålsparkel, tannet sparkel, eller piggrulle for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-8 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk, hull osv. før legging for å unngå tiltetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Etterbehandling

weberfloor 4675 er gangbar etter ca. 2-4 timer. weberfloor 4675 tåler forsiktig trafikk etter 1 døgn og full trafikk belastning etter 7 døgn. Før legging av herdeplastbelegg skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4675 er beleggbar 1-3 døgn (10 mm pr døgn) etter legging, forutsatt at herdeplastbelegget tåler minst 85% RF, følg herdeplastbeleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting. Overflaten kan belegges med flis/klinker i tørre rom etter 4 timer. Unngå å utsette gulvet for trekk og direkte sollys under påføring og 1-3 døgn etter.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,6 kg/mm/m²
Minimum sjikttykkelse 2 mm
Maksimum sjikttykkelse 30 mm
Vannbehov 5,0-5,25 liter pr 25 kg sekk (20-21%)
Påføringstemperatur Minimum 10 °C
Brukstid Ca. 15-20 minutter etter blandet med vann
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer
Herdetid før forsiktig belastning 1 døgn
Herdetid før full belastning 1 uke
Vedheftstyrke > 1,5 N/mm²
Trykkfasthetklasse C25 EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 32 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 9 MPa EN 13892-2
Krymp 28 døgn <0,5 mm/m EN 13454-2
Brannklasse A2fl-s1 A1301 Primary deck covering, Marine EN 13501-1, IMO FTPC Part 6 and IMO FTPC Annex 2, section 2.2
Flytevne i henhold til Weber standard 240-255 mm med Weber standard metode 99:03 (flytering 68x35 mm)
Flyt etter SS 923519 155-160 mm (flytering 50x22 mm)
Lagring Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.
Forpakning 25 kg sekker på paller dekket med plast (40 sekker pr pall) 1000 kg storsekk Bulk (løst materiale)
PR-nummer 92613