close-pop-up.svg

weberfloor 4716 primer

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres med vann. Observer at tørket primer er vanskelig å løse opp. Vær derfor nøye med å raskt rengjøre arbeidsverktøyet innen primeren har tørket.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje eller andre løse partikler som kan forhindre at weberfloor 4716 Primer får god vedheft til underlaget. Dersom luftporer oppstår i avrettingsmassen er dette ofte et tegn på at underlaget er sterkt sugende, da er ekstra priming å anbefale. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av avrettingsmasse. Med hensyn til primerens filmdannelse og tørketid skal underlagets temperatur overstige +10°C. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys.

Blanding

weberfloor 4716 Primer blandes kun med vann i blandekar avhengig av gulvets størrelse, fra små bøtter til store fat/kar. For å få korrekt blandeforhold måles alltid vannet opp først og deretter tilsettes primeren i henhold til bruksanvisningen på forpakningen/primerguiden. Blandingen vann/primer blandes lett under omrøring. Sørg alltid for god ventilasjon ved primerarbeid. 

PRIMINGSGUIDE 
Under angis utspedningsforhold primer + vann samt hvor manga kvadratmeter 1 ltr konsentrert primer med aktuell utspedning rekker til: 
- Normale betonggulv utspedning 1 del konsentrert primer + 3 deler vann rekker til ca. 10 m² 
- Gamle sugende betonggulv, prime to ganger, 1+5, 1+3, 5 m² 
- Gulvavretting, 1+5, 10 m²
- Lettbetong (spraye primeren) 1+3, 5 m² 
- Flis/klinker 1+1+ pulver, 7 m² (strø i pulver eller fin sand og børst inn det i den våte primeren.) 
- Homogen PVC 1+1, 7 m² 
- Tregulv/linoleum 5+1, 5 m² 
- Gulvgipsplate/sponplate 5+1, 5 m² 
- Rustbeskyttet stål/jern 1+0, 3-5 m²

Utførelse

Primerløsningen fordeles jevnt over gulvoverflaten, unngå at det dannes dammer. Børst inn den våte primeren minst to ganger til en heldekkende film med en myk børste. Ved påføring med primerpumpe bør overflaten primes minst to ganger eller en gang rikelig med etterfølgende børsting med myk kost.

Vær oppmerksom på

Avretting på primer bør skje innen 48 timer.
Bruk ikke utendørs om ikke særskilt anvisning fra Weber finnes. 

Bruk ikke weberfloor 4716 Primer som overflateforsterker eller støvbinder. Ved behov for overflateforsterkning eller støvbinding anbefales normalt Weber Vannstopp eller weberfloor 4720. Kontakt Weber for anbefaling i aktuelt tilfelle.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet er ikke farlig, men normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk derfor vernebriller eller annet egnet verneutstyr ved fare for sprut. 

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Lagring Lagres frostfritt og ikke eksponert for sollys. Uåpnet forpakning kan lagres i 24 mnd.
Forpakning 1, 5, 10, 25, 100 liter