close-pop-up.svg

weberfloor 4720 Vannglass

weber

Underlag

Betong
Sementbaserte avrettingsmasse.

Forbehandling

Underlaget må være fast, tørt og rent fra støv, slurry, løse partikler, olje fett og andre forurensninger. Overflatetemperaturen må være minimum 5°C.

Blanding

weberfloor 4720 Vannglass leveres klar til bruk.

Utførelse

weberfloor 4720 Vannglass påføres ufortynnet med en kost eller rull slik at det ikke dannes dammer på gulvet. Påføres 1-2 ganger. Glass og aluminium bør beskyttes mot weberfloor 4720. Vask bort søl med vann umiddelbart.

Etterbehandling

Beskyttes mot regn og fukt 24 timer etter påføring Vær oppmerksom på at stillestående vann kan forårsake flekker på weberfloor 4720 etter herding. weberfloor 4720 er ikke egnet underlag for syntetiske harpikser.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder kaliumsilikat og kaliumhydroksid som virker aggressivt og etsende mot hud og øyne. Bruk derfor hansker og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Vær oppmerksom på at silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige nedmatting.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Weber avrettingsmasse: 1 strøk: ca 0,1-0,15 liter/m²
Betong: 1 strøk: ca 0,15-0,3 liter/m²
Forbruket avhenger av overflaten på underlaget
Påføringstemperatur +5°C til +30°C
Tørketid > 24 timer
Herdetid før gangtrafikk 1 døgn ved 20°C
Herdetid før full belastning 7 døgn ved 20°C
Brannklasse A1
Frostbestandig Ja
Vanntetthet Ca 1,1 kg/liter
pH i herdet materiale >13
PR-nummer 306977