close-pop-up.svg

weberfloor 710 Primer EP

weber

Underlag

Betong C20/25 (B25)
Avrettingsmasse CT-C35-F5

Underlagets tverrgående strekkfasthet i overflaten bør være > 1,5 N/mm² (MPa).

Godt å vite før påføring

Optimal vedheft til underlaget for herdeplast avhenger av nøye planlegging og forberedelser. Betongunderlag bør av den grunn mekanisk rengjøres i form av f.eks. blastring, sliping eller fresing for å forsikre en tverrgående strekkfasthet i underlaget på > 1,5 N/mm² (MPa).
Restfukt i underlaget bør ikke overskride 90% relativ fuktighet.

Forbehandling

Underlaget som skal behandles må være rent og tørt, fritt fra støv, ha tilstrekkelig trykk- og bøyestrekkfasthet, og fritt fra løse
partikler eller overflater. Materialforurensinger som kan redusere vedheften, som for eksempel fett, olje og malingsrester, må fjernes med egnede metoder. Underlaget som skal behandles bør rengjøres mekanisk.

Blanding

Kombi-bøtte sett leveres i riktig forhåndsoppmålt blandingsforhold. Komponent A har tilstrekkelig volum for hele settet. Hell komponent B (herder) opp i komponent A (harpiks). Ved mindre blandinger enn et fullt sett, bland opp enkeltkomponentene først, og deretter mål opp korrekt mengde av hver komponent. Bland komponent A med komponent B med en elektrisk drill på lav hastighet (200-400 o/min) i minst 2-3 minutter til komponentene er fullstendig blandet, og blandingen er homogen og fri for striper. For å unngå blandingsfeil er det anbefalt å helle harpiks/herder blandingen over i en tom blandebøtte og blande opp igjen. Påse at materialet er grundig blandet langs kanter og i bunnen av blandebøtten. Det anbefales at det kun blandes opp den mengden som kan påføres innenfor brukstiden på produktet. Brukstid maks. 30 minutter ved 20°C.
Tørket kvartssand med ferdig-til-bruk gradert kurve kan tilsettes weberfloor 710 på byggeplassen for forskjellige formål fra tynne skrapsparklingssjikt til tykkere sjikt med epoxymørtel. Før man tilsetter sandblandingen, bland opp komponent A og B. Tilsett deretter sandblandingen og bland i minst 2-3 minutter til blandingen er homogen og fri for klumper. Mengden av sandblandingen som tilsettes avhenger av ønsket tekstur og konsistens.

Fyllingsgrad for skrapsparklingsjikt: 1 vektdel weberfloor 710 og 0,5-0,8 vektdeler weberfloor EP Fyllsand 0,1-0,3 mm.
Fyllingsgrad for epoxymørtel: 1 vektdel weberfloor 710 og 8-12 vektdeler weberfloor EP Mørtelsand for tykkelser 5-30 mm.

Utførelse

Primersjikt på plane underlag:
Påfør materialet straks etter blanding. Hell materialet ut på underlaget og distribuer det jevnt utover med en gumminal, og deretter kryssrull over med en lofri korthåret lakkrulle (mohair). Påfør et jevnt forseglet sjikt på underlaget. På veldig sugende underlag er det anbefalt å påføre et strøk til eller et skrapsparklingssjikt for å oppnå en kompakt overflate. For optimal vedheft sandavstrø overflaten med tørket kvartssand (fraksjon 0,3-0,8 mm). Dette er obligatorisk hvis påfølgende herdeplastbelegg påføres senere enn 48 timer etter påføring. For optimal vedheft til weberfloor avrettingsmasser må overflaten sandavstrøes med tørket kvartssand (fraksjon 0,7-1,2 mm). Resterende sand som ikke har bundet seg til overflaten må støvuges opp.

Forsegling mot oppstigende fukt:
Påfør materialet straks etter blanding. Hell materialet ut på underlaget og distribuer det jevnt utover med en gumminal, og deretter kryssrull over med en lofri korthåret lakkrulle (mohair). Påfør et jevnt forseglet sjikt på underlaget. Første strøk påføres med et forbruk på 0,5-0,6 kg/m². Ikke strø av med tørket kvartssand på første strøket! Så fort første strøket er herdet, men ikke lenger enn 48 timer, påfør andre strøk med et forbruk på 0,4-0,5 kg/m². Mens andre strøket fortsatt er ferskt, sandavstrø hele overflaten med tørket kvartssand (fraksjon 0,3-0,8 mm) til den er mettet med et forbruk på ca. 3 kg/m². Resterende sand som ikke har bundet seg til overflaten må støvuges opp.

Skrapsparkling/poretetting:

For skrapsparkling så vel som poretetting påfør et skrapsparklingssjikt. Bruke en flat sparkel, metall- eller gummi epoxy fugebrett. Konsistensen må justeres i ht. underlagets absorpsjon og være slik at materialet kan trekke ned. 

Priming filler:
Primersjiktet og skrapsparklingssjiktet kan påføres samtidig. Man må bare forsikre seg om at man oppnår et tilstrekkelig forseglingssjikt for påfølgende belegg. Normalt kan primersjikt fylles med 0,5 kg weberfloor EP fyllsand for 1 kg weberfloor 710. Påfør med gummi epoxy fugebrett, med et forbruk på 0,7-1 kg/m², avhengig av ruheten på underlaget. Først påfør weberfloor 710 (uten sandblanding) og deretter distribuer skrapsparkelsjiktet med gummi epoxy fugebrett på den ferske primeren. Mens skrapsparkelsjiktet fortsatt er ferskt, sandavstrø hele overflaten med tørket kvartssand (fraksjon 0,3-0,8 mm) til den er mettet. 

Epoxy mørtel:
weberfloor 710 kan også brukes som epoxymørtel for reparasjonsarbeid. Bruk weberfloor 743 Mørtel Base EP for industrielle mørtelbelegg. Først påfør weberfloor 710 (uten sandblanding) og deretter påfør epoxymørtelen vått-i-vått (på det klebrige primersjiktet) i ønsket tykkelse. Trekk av med lire, komprimer, glatt og puss overflaten manuelt med glattebrett. 

Del inn arbeidsområder for å unngå dobbel påføring og overlapp. For større områder er det anbefalt å være 2 eller flere personer til å påføre materialet. For påføring av herdeplast er det viktig å holde seg til arbeidsrytmen, kryssrulling kan ikke utføres for seint. Bruk butte piggsko på store områder. Utfør alltid kryssrullingen vått-i-vått og sørg for optimal material distribusjon. Unngå dammer, materialansamlinger og flere ukoordinerte påføringer.
Bruk kun ruller som er spesielt beregnet for påføring av herdeplaster.
Bruk alltid rene sko eller egnet skobeskyttelse når man går inn i området som skal behandles.
Dersom intervalltiden mellom to strøk går utover anbefalt påføringsvindu for neste strøk bør overflaten slipes lett med fint sandpapir eller finkornet slipepad før neste strøk påføres.
Ta hensyn til anbefalt uttørkingsklima under herding! 

Vær oppmerksom på

Gulv- og romtemperatur må ikke falle under 10°C og relativ fuktighet må ikke overstige 75%.  De foreslåtte omgivelsesforholdene må respekteres også under herdefasen. Forskjellen mellom gulv- og romtemperatur må være mindre enn 3°C så ikke herdingen blir forstyrret. Det vil si, bare påfør weberfloor 710 dersom temperaturen i underlaget ligger minst 3°C over produktets duggpunkt. Hvis en duggpunkt situasjon oppstår kan vedheften forringes, herdingen kan forstyrres og flekker kan oppstå i overflaten.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon med flere luftombytter både under påføring og herding, da det hvis ikke kan føre til nedsatt reaksjon og herding. Konsekvensen er at overflaten vil variere i glans og hardhet.

Unngå direkte sollys og trekk før og under påføring, og i løpet av de første 7 dagene. Store glassfasader må også tildekkes.

Herdetid gjelder for 20°C. Lavere temperatur kan øke, mens høyere temperatur kan redusere herde- og brukstid.
Hvis arbeidsforholdene ikke overholdes, kan avvik i de beskrevne tekniske egenskapene forekomme i sluttproduktet.

Ikke eksponer produktene for varme etter blanding.
Ved behov for oppvarming, unngå å bruke gassfyring eller andre brennere med fossilt brensel da karbondioksiden og vanndampen som dannes kan påvirke resultatet. Bruk derfor bare elektriske varmekilder. Gulvvarme skal være avslått min. 7 dager før påføring og i løpet av de første 7 dagene etter påføring. 

Rengjør verktøy og utstyr som er brukt for å blande og påføre weberfloor 710 omgående med tynner. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Primer: Ca. 0,3 - 0,4 kg/m²
Skrapelag og poretetting: Ca. 0,4 - 0,6 kg/m² 
Forsegling mot oppstigende fukt: Ca. 0,9 - 1,1 kg/m² i 2 strøk
Blandingsforhold A:B A : B = 2 : 1 vektdeler / A : B = 100 : 54 volumdeler
Påføringstemperatur Min. 10°C (rom- og gulvtemperatur)
Brukstid 60 minutter ved 10°C / 30 minutter ved 20°C / 15 minutter ved 30°C
Ventetid mellom påføringer Etter herding, men ikke lenger enn 48 timer ved 20°C
Herdetid 12 - 14 timer timer ved 10°C / 6 - 8 timer ved 20°C / 5 - 6 timer ved 30°C
Herdetid før forsiktig belastning 2 - 3 dager for mekanisk belastning ved 20°C
Herdetid før full belastning 7 dager for kjemisk belastning ved 20°C
Konsistens Flytende
Vedheftstyrke > 1,5 N/mm² (MPa) i ht. DIN EN ISO 1542

Trykkfasthet 80 N/mm² (MPa) i ht. DIN EN 196/1
Bøyestrekkfasthet 35 N/mm² (MPa) i ht. DIN EN 196/1
Brannklasse Bfl-s1 i ht. EN 13501-1
Slitasjemotstand BCA-klasse: AR 0,5
Vannabsorpsjon < 0,2 vekt-% i ht. DIN 53495
Densitet Komponent A + B: 1,10 kg/l i ht. DIN EN ISO 2811-2 (20°C)
Vekt Vekttap: 0,3 vekt-% (etter 28 dager)
Viskositet Komponent A + B: 800 mPas i ht. DIN EN ISO 3219 (23°C)
Tørrstoffinnhold (volumdel) > 99 vekt-%
CE-merket DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR5
Emisjoner VOC-innhold (flyktige organiske forbindelser)

Directive 2004/42/EG:
Maks tillatt verdi 500 g/l (2010, ll, j/lb)
Ferdig-til-bruk produkt inneholder < 500 g/l VOC.
Farge Transparent, fargeløs
Lagring 12 måneder (forseglet i orginalemballasje) - Beskyttes mot frost! 
Lagre i tørre og frostfri rom. Ideell lagringstemperatur er mellom 10°C og 20°C.
Materialet skal før bruk oppbevares i egnet påføringstemperatur. Sett tilbake lokket på åpne spann og forsegl tett, og bruk materialet så fort som mulig. Gjelder kun for enkeltkomponenter og ikke ferdigblandet produkt.
Forpakning Kombi-bøtte 10 kg. Komponent A og B henger sammen.
Komponent A: 6,6 kg i metallspann
Komponent B: 3,4 kg i metallspann
PR-nummer Komponent A: 617545 / Komponent B: 617546