close-pop-up.svg

weberfloor 725 Vannbasert primer EP

weber

Underlag

Betong C20/25 (B25)
Avrettingsmasse CT-C35-F5

Underlagets tverrgående strekkfasthet i overflaten bør være > 1,5 N/mm² (MPa).

Godt å vite før påføring

Optimal vedheft til underlaget for herdeplast avhenger av nøye planlegging og forberedelser. Betongunderlag bør av den grunn mekanisk rengjøres i form av f.eks. blastring, sliping eller fresing for å forsikre en tverrgående strekkfasthet i underlaget på > 1,5 N/mm² (MPa).
Restfukt i underlaget bør ikke overskride 90% relativ fuktighet.

Forbehandling

Underlaget som skal behandles må være foravrettet, rent og tørt, fritt fra støv, ha tilstrekkelig trykk- og bøyestrekkfasthet, og fritt fra løse partikler eller overflater. Materialforurensinger som kan redusere vedheften, som for eksempel fett, olje og malingsrester, må fjernes med egnede metoder. Underlaget som skal behandles bør rengjøres mekanisk. Hvis underlaget ikke er ordentlig forseglet, kan luftbobler og porer oppstå på grunn av oppstigende luft. Gamle underlag må rengjøres mekanisk og rengjøres grundig. Test på et mindre område.

Blanding

Materialet har en ferdig-til-bruk konsistens og kan ikke utspes med vann!

Kombi-bøtte sett leveres i riktig forhåndsoppmålt blandingsforhold. Komponent B har tilstrekkelig volum for hele settet. Hell komponent A (harpiks) opp i komponent B (herder). Ved mindre blandinger enn et fullt sett, bland opp enkeltkomponentene først, og deretter mål opp korrekt mengde av hver komponent. Bland komponent A med komponent B med en elektrisk drill på lav hastighet (200-400 o/min) i minst 2-3 minutter til komponentene er fullstendig blandet, og blandingen er homogen og fri for striper, som kan føre til en hvitaktig emulsjon. For å unngå blandingsfeil er det anbefalt å helle harpiks/herder blandingen over i en tom blandebøtte og blande opp igjen. Påse at materialet er grundig blandet langs kanter og i bunnen av blandebøtten. Det anbefales at det kun blandes opp den mengden som kan påføres innenfor brukstiden på produktet. Brukstid maks. 30 minutter ved 20°C. MERK: slutten på brukstiden er ikke synlig! Ikke bruk materialet etter brukstiden er ferdig på grunn av mulige forstyrrelser som kan oppstå under uttørking og kjemisk tverrbinding.

Utførelse

Påfør materialet straks etter blanding som med alle andre herdeplastprodukter. Hell materialet ut på underlaget og distribuer det jevnt utover med en nylon rull, og deretter kryssrull over med en lofri korthåret rulle (mohair). Påfør et jevnt heldekkende sjikt på underlaget. For veldig sugende underlag, påfør et ekstra strøk.

Del inn arbeidsområder for å unngå dobbel påføring og overlapp. For større områder er det anbefalt å være 2 eller flere personer til å påføre materialet. En eller flere personer påfører materialet i en retning, mens en eller flere personer distribuerer det ferske materialet i en 90o vinkel.
Det er viktig å holde seg til arbeidsrytmen, kryssrulling kan ikke utføres for seint. Utfør alltid kryssrullingen vått-i-vått og sørg for optimal material distribusjon. Unngå dammer, materialansamlinger og flere ukoordinerte påføringer ellers kan det forekomme uklarheter, skygger og tåkete utseende i overflaten.
Bruk kun ruller som er spesielt beregnet for påføring av herdeplaster.
Bruk alltid rene sko eller egnet skobeskyttelse når man går inn i området som skal behandles.
Dersom intervalltiden mellom to strøk går utover anbefalt påføringsvindu for neste strøk bør overflaten slipes lett med fint sandpapir eller finkornet slipepad før neste strøk påføres.
Ta hensyn til anbefalt uttørkingsklima under herding!

Vær oppmerksom på

Gulv- og romtemperatur må ikke falle under 10°C og relativ fuktighet må ikke overstige 75%.  De foreslåtte omgivelsesforholdene må respekteres også under herdefasen. Forskjellen mellom gulv- og romtemperatur må være mindre enn 3°C så ikke herdingen blir forstyrret. Det vil si, bare påfør weberfloor 725 dersom temperaturen i underlaget ligger minst 3°C over produktets duggpunkt. Hvis en duggpunkt situasjon oppstår kan vedheften forringes, herdingen kan forstyrres og flekker kan oppstå i overflaten.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon med flere luftombytter både under påføring og herding, da det hvis ikke kan føre til nedsatt reaksjon og herding. Konsekvensen er at overflaten vil variere i glans og hardhet.

Unngå direkte sollys og trekk før og under påføring, og i løpet av de første 7 dagene. Store glassfasader må også tildekkes.

Herdetid gjelder for 20°C. Lavere temperatur kan øke, mens høyere temperatur kan redusere herde- og brukstid.
Hvis arbeidsforholdene ikke overholdes, kan avvik i de beskrevne tekniske egenskapene forekomme i sluttproduktet.

Ikke eksponer produktene for varme etter blanding.
Ved behov for oppvarming, unngå å bruke gassfyring eller andre brennere med fossilt brensel da karbondioksiden og vanndampen som dannes kan påvirke resultatet. Bruk derfor bare elektriske varmekilder. Gulvvarme skal være avslått min. 7 dager før påføring og i løpet av de første 7 dagene etter påføring. 

Rengjør verktøy og utstyr som er brukt for å blande og påføre weberfloor 725 omgående med store mengder vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,12 - 0,20 kg/m² pr. strøk
Blandingsforhold A:B A : B = 1 : 3 vektdeler / A : B = 100 : 320 volumdeler
Påføringstemperatur Min. 15°C (rom- og gulvtemperatur)
Flammepunkt Ikke brennbar i ht. DIN 51755
Brukstid 40 minutter ved 15°C / 30 minutter ved 20°C / 20 minutter ved 30°C
Ventetid mellom påføringer Etter herding, men ikke lenger enn 48 timer ved 20°C
Herdetid 5 - 7 timer timer ved 15°C / 3 - 4 timer ved 20°C / 2 - 3 timer ved 30°C
Herdetid før forsiktig belastning 1 - 2 dager for mekanisk belastning ved 20°C
Herdetid før full belastning 7 dager for kjemisk belastning ved 20°C
Konsistens Flytende
Vedheftstyrke > 1,5 N/mm² (MPa) i ht. DIN EN 1542
B 1,5
Rivetest for evaluering av heftstyrke: > 1,5 N/mm²
Brannklasse Bfl-s1 i ht. EN 13501-1
Slitasjemotstand BCA-klasse: AR 0,5 i ht. DIN EN 13813 for belegg av syntetisk harpiks
Slagmotstand: IR6 i ht. DIN EN 13813 for belegg av syntetisk harpiks / Klasse l i ht. DIN EN 1504-2:2004
CO2-permeabilitet: SD > 50 m i ht. DIN EN 1504-2:2004
Kapillær absorpsjon Kapillær vannabsorpsjon og vannpermeabilitet: < 0,1 kg/m²*h0,5 i ht. EN 1062-3
Vanndamppermeabilitet Klasse ll: 5 m < SD < 50 m i ht. EN ISO 7783
Densitet Komponent A + B: 1,05 kg/l i ht. DIN EN ISO 2811-2 (20°C)
Viskositet Komponent A + B: 80 mPas i ht. DIN EN ISO 3219 (23°C)
Tørrstoffinnhold (volumdel) > 35 vekt-%
CE-merket DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR6 / DIN EN 1504-2: ZA. 1d,ZA. 1f,ZA. 1g
Emisjoner VOC-innhold (flyktige organiske forbindelser)

EG-Regulation 2004/42:

Maks tillatt verdi 140 g/l (2010, ll, j/wb)
Ferdig-til-bruk produkt inneholder < 140 g/l VOC.
Farge Transparent, fargeløs
Lagring 12 måneder (forseglet i orginalemballasje) - Beskyttes mot frost!
Lagre i tørre og frostfri rom. Ideell lagringstemperatur er mellom 15°C og 20°C.
Materialet skal før bruk oppbevares i egnet påføringstemperatur. Sett tilbake lokket på åpne spann og forsegl tett, og bruk materialet så fort som mulig. Gjelder kun for enkeltkomponenter og ikke ferdigblandet produkt.
Forpakning Kombi-bøtte 10 kg. 
Komponent A: 2,5 kg i plastspann
Komponent B: 7,5 kg i plastspann
PR-nummer Komponent A: 617547 / Komponent B: 617548