close-pop-up.svg

weberfloor 730 Impregnering EP

weber

Underlag

Betong C20/25 (B25)
Avrettingsmasse CT-C35-F5

Underlagets tverrgående strekkfasthet i overflaten bør være > 1,5 N/mm² (MPa).

Godt å vite før påføring

Optimal vedheft til underlaget for herdeplast avhenger av nøye planlegging og forberedelser. Betongunderlag bør av den grunn mekanisk rengjøres i form av f.eks. blastring, sliping eller fresing for å forsikre en tverrgående strekkfasthet i underlaget på > 1,5 N/mm² (MPa).
Restfukt i underlaget bør ikke overskride 90% relativ fuktighet.

På sugende underlag bør en vanndråpetest utføres. På egnede underlag bør vanndråpen ha trengt inn i underlaget etter kort tid (ca. 1-2 minutter). Hvis underlaget ikke er tilstrekkelig sugende må egnetheten til forsegleren testes generelt. Det er anbefalt å gjøre en test fordi det optiske utseendet til underlaget vil endre seg grunnet impregneringen og kan uregelmessig bli mørkere avhengig av absorpsjonsgraden til underlaget.

Forbehandling

Underlaget som skal behandles må være foravrettet, rent og tørt, fritt fra støv, ha tilstrekkelig trykk- og bøyestrekkfasthet, og fritt fra løse partikler eller overflater. Materialforurensinger som kan redusere vedheften, som for eksempel fett, olje og malingsrester, må fjernes med egnede metoder. Underlaget som skal behandles bør rengjøres mekanisk.
Hvis underlag som er i bruk skal impregneres, rengjør og lettslip underlaget. Test på et mindre område hvis i tvil.

Blanding

Kombi-bøtte sett leveres i riktig forhåndsoppmålt blandingsforhold. Komponent B har tilstrekkelig volum for hele settet. Hell komponent A (harpiks) opp i komponent B (herder). Ved mindre blandinger enn et fullt sett, bland opp enkeltkomponentene først, og deretter mål opp korrekt mengde av hver komponent. Bland komponent A med komponent B med en elektrisk drill på lav hastighet (200-400 o/min) i minst 2-3 minutter til komponentene er fullstendig blandet, og blandingen er homogen og fri for striper. Hvis vann skal tilsettes, bland først opp komponent A og B til de er tilstrekkelig blandet, og deretter tilsett vann og bland igjen til blandingen er homogen. For å unngå blandingsfeil er det anbefalt å helle harpiks/herder blandingen over i en tom blandebøtte og blande opp igjen. Påse at materialet er grundig blandet langs kanter og i bunnen av blandebøtten. Det anbefales at det kun blandes opp den mengden som kan påføres innenfor brukstiden på produktet. Brukstid maks. 2 timer ved 20°C. MERK: Slutten på brukstiden er ikke synlig!

Utførelse

Påfør materialet straks etter blanding. Påfør impregneringen manuelt med en myk pad eller med poleringsmaskin. Påfør den blandede impregneringen delvis på det mineralske underlaget og distribuer jevnt mettet utover med en gumminal uten noe overskytende materiale. Fjern eventuelt overskytende materiale etter en venteperiode på 10-20 minutter, avhengig av underlaget. Bruk en gumminal eller en korthåret lakkrulle (mohair), avhengig av absorpsjonsgraden til underlaget. Det er viktig at overflaten blir impregnert jevnt tynt uten dammer. Ved valg av maskinell påføring distribuer materiale umiddelbart. Etter en venteperiode på 10-20 minutter avslutt igjen manuelt eller med maskinen. En ekstra påføringssyklus kan være nødvendig på svært sugende underlag. Gjenta prosessen som beskrevet over.   

Del inn arbeidsområder for å unngå dobbel påføring og overlapp. For større områder er det anbefalt å være 2 eller flere personer til å påføre materialet. For påføring av herdeplast er det viktig å holde seg til arbeidsrytmen.
Unngå dammer, materialansamlinger og flere ukoordinerte påføringer. Ved bruk av ruller, bruk kun ruller som er spesielt beregnet for påføring av herdeplaster.
Bruk alltid rene sko eller egnet skobeskyttelse når man går inn i området som skal behandles.
Dersom intervalltiden mellom to strøk går utover anbefalt påføringsvindu for neste strøk bør overflaten slipes lett med fint sandpapir eller finkornet slipepad før neste strøk påføres.
Ta hensyn til anbefalt uttørkingsklima under herding! 

Vær oppmerksom på

Gulv- og romtemperatur må ikke falle under 15°C og relativ fuktighet må ikke overstige 75%. De foreslåtte omgivelsesforholdene må respekteres også under herdefasen. Forskjellen mellom gulv- og romtemperatur må være mindre enn 3°C så ikke herdingen blir forstyrret. Det vil si, bare påfør weberfloor 730 dersom temperaturen i underlaget ligger minst 3°C over produktets duggpunkt. Hvis en duggpunkt situasjon oppstår kan vedheften forringes, herdingen kan forstyrres og flekker kan oppstå i overflaten.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon med flere luftombytter både under påføring og herding, da det hvis ikke kan føre til nedsatt reaksjon og herding. Konsekvensen er at overflaten vil variere i glans og hardhet.

Unngå direkte sollys og trekk før og under påføring, og i løpet av de første 7 dagene. Store glassfasader må også tildekkes.

Herdetid gjelder for 20°C. Lavere temperatur kan øke, mens høyere temperatur kan redusere herde- og brukstid.
Hvis arbeidsforholdene ikke overholdes, kan avvik i de beskrevne tekniske egenskapene forekomme i sluttproduktet.

Ikke eksponer produktene for varme etter blanding.
Ved behov for oppvarming, unngå å bruke gassfyring eller andre brennere med fossilt brensel da karbondioksiden og vanndampen som dannes kan påvirke resultatet. Bruk derfor bare elektriske varmekilder. Gulvvarme skal være avslått min. 7 dager før påføring og i løpet av de første 7 dagene etter påføring.

Rengjør verktøy og utstyr som er brukt for å blande og påføre weberfloor 730 omgående med store mengder vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ufortynnet, 0,040 - 0,100 kg/m²
Blandingsforhold A:B A : B = 1 : 2 vektdeler / A : B = 1 : 2,2 volumdeler
Påføringstemperatur Min. 15°C (rom- og gulvtemperatur)
Flammepunkt Ikke brennbar i ht. DIN 51755
Brukstid 150 minutter ved 15°C / 120 minutter ved 20°C / 60 minutter ved 30°C
Ventetid mellom påføringer Etter herding, men ikke lenger enn 48 timer ved 20°C
Herdetid 24 - 36 timer timer ved 15°C / 18 - 24 timer ved 20°C / 14 - 18 timer ved 30°C
Herdetid før forsiktig belastning 2 - 3 dager for mekanisk belastning ved 20°C
Herdetid før full belastning 7 dager for kjemisk belastning ved 20°C
Konsistens Flytende
Vedheftstyrke > 1,5 N/mm² (MPa) i ht. DIN EN ISO 1542
Brannklasse Efl-s1 i ht. EN 13501-1
Slitasjemotstand BCA-klasse: AR 0,5
Densitet Komponent A + B: 1,06 kg/l i ht. DIN EN ISO 2811-2 (20°C)
Viskositet Komponent A + B: 260 mPas i ht. DIN 53018
Tørrstoffinnhold (volumdel) > 53 vekt-%
CE-merket DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR4
Emisjoner VOC-innhold (flyktige organiske forbindelser)

EG-Regulation 2004/42:
Maks tillatt verdi 140 g/l (2010, ll, j/wb)
Ferdig-til-bruk produkt inneholder < 140 g/l VOC.
Farge Transparent, fargeløs
Lagring 12 måneder (forseglet i orginalemballasje) - Beskyttes mot frost!
Lagre i tørre og frostfri rom. Ideell lagringstemperatur er mellom 10°C og 20°C.
Materialet skal før bruk oppbevares i egnet påføringstemperatur. Sett tilbake lokket på åpne spann og forsegl tett, og bruk materialet så fort som mulig. Gjelder kun for enkeltkomponenter og ikke ferdigblandet produkt.
Forpakning Kombi-bøtte 12 kg.
Komponent A: 4 kg i metallspann
Komponent B: 8 kg i plastspann
PR-nummer Komponent A: 617549 / Komponent B: 617550