close-pop-up.svg

weberfloor 736 Vannbasert maling EP

weber

Underlag

Betong C20/25 (B25)
Avrettingsmasse CT-C25-F5

Underlagets tverrgående strekkfasthet i overflaten bør være > 1,5 N/mm² (MPa).

Godt å vite før påføring

Optimal vedheft til underlaget for herdeplast avhenger av nøye planlegging og forberedelser. Betongunderlag bør av den grunn mekanisk rengjøres i form av f.eks. blastring, sliping eller fresing for å forsikre en tverrgående strekkfasthet i underlaget på > 1,5 N/mm² (MPa).
Restfukt i underlaget bør ikke overskride 90% relativ fuktighet.

Forbehandling

Underlaget som skal behandles må være foravrettet, rent og tørt, fritt fra støv, ha tilstrekkelig trykk- og bøyestrekkfasthet, og fritt fra løse partikler eller overflater. Materialforurensinger som kan redusere vedheften, som for eksempel fett, olje og malingsrester, må fjernes med egnede metoder. Underlaget som skal behandles bør rengjøres mekanisk. Sliping med diamantsegmenter er spesielt anbefalt for tynnbelegg siden det gir en plan overflate. Blastring er også godt egnet, med krever ofte er skrapsparklingssjikt med weberfloor 710 blandet med weberfloor EP fyllsand 2/1 (1:0,5 vektedeler).
Rengjøring av gamle underlag er nødvendig før mekanisk forbehandling. For forsegling av gamle syntetiske epoxygulv er det nødvendig å teste for tilstrekkelig vedheft. Test på et mindre område hvis i tvil.
Høyt sugende underlag må primes nøyaktig med weberfloor 725 Vannbasert primer EP.
Etter forbehandling og priming skal alle porer i underlaget være fylt og overflaten fremstå som tett uten tørre felter, men det kan være vanskelig å beregne underlaget i ht. nødvendig forseglet tilstand, så et skrapsparklingssjikt er anbefalt for å jevne ut underlaget. Hvis underlaget ikke er ordentlig forseglet, kan luftbobler og porer oppstå på grunn av oppstigende luft. Test på et mindre område hvis i tvil.

Blanding

Kombi-bøtte sett leveres i riktig forhåndsoppmålt blandingsforhold. Komponent B har tilstrekkelig volum for hele settet. Hell komponent A (harpiks) opp i komponent B (herder). Ved mindre blandinger enn et fullt sett, bland opp enkeltkomponentene først, og deretter mål opp korrekt mengde av hver komponent. Bland komponent A med komponent B med en elektrisk drill på lav hastighet (200-400 o/min) i minst 2-3 minutter til komponentene er fullstendig blandet, og blandingen er homogen og fri for striper. For å unngå blandingsfeil er det anbefalt å helle harpiks/herder blandingen over i en tom blandebøtte og blande opp igjen. Påse at materialet er grundig blandet langs kanter og i bunnen av blandebøtten. Det anbefales at det kun blandes opp den mengden som kan påføres innenfor brukstiden på produktet. Brukstid maks. 70 minutter ved 20°C. MERK: slutten på brukstiden er ikke synlig!

weberfloor 736 kan fortynnes med 5-10% rent vann før påføring. Hvis vann skal tilsettes, bland først opp komponent A og B til de er tilstrekkelig blandet, og deretter tilsett vann og bland igjen til blandingen er homogen.

Utførelse

Som med alle reaktive belegg av syntetisk harpiks bør materialet påføres straks etter blanding. Hell materialet ut på underlaget og distribuer det jevnt utover med en gumminal eller rulle, og deretter kryssrull over med en lofri korthåret rulle (mohair). Ved bruk av rulle til distribusjon av materialet bør rulle være gjennomvåt med materiale, og kun brukes til distribusjon og ikke til kryssrulling. Del inn arbeidsområder før arbeidet begynner og jobb alltid ”vått-i-vått” for å unngå dobbel påføring og overlapp. For større områder er det anbefalt å være 2 eller flere personer til å påføre materialet. En eller flere personer påfører materialet i en retning, mens en eller flere personer kryssruller det ferske materialet i en 90° vinkel.
For påføring av herdeplast er det viktig å holde seg til arbeidsrytmen, kryssrulling kan ikke utføres for seint. Bruk butte piggsko på store områder. Utfør alltid kryssrullingen vått-i-vått og sørg for optimal material distribusjon. Unngå dammer, materialansamlinger og flere ukoordinerte påføringer ellers kan det forekomme uklarheter, skygger og tåkete utseende i overflaten.
Bruk kun ruller som er spesielt beregnet for påføring av herdeplaster.
Bruk alltid rene sko eller egnet skobeskyttelse når man går inn i området som skal behandles.
Dersom intervalltiden mellom to strøk går utover anbefalt påføringsvindu for neste strøk bør overflaten slipes lett med fint sandpapir eller finkornet slipepad før neste strøk påføres.
Ta hensyn til anbefalt uttørkingsklima under herding!

Oppbygging av sjikt:
Rengjør underlaget mekanisk og støvsug grundig
Veldig sugende underlag må primes med weberfloor 725, forbruk ca. 0,14 - 0,16 kg/m²
Påfør første strøk med weberfloor 736, utspedd med 5-10% vann

Vær oppmerksom på

Gulv- og romtemperatur må ikke falle under 15°C og relativ fuktighet må ikke overstige 75%. De foreslåtte omgivelsesforholdene må respekteres også under herdefasen. Forskjellen mellom gulv- og romtemperatur må være mindre enn 3°C så ikke herdingen blir forstyrret. Det vil si, bare påfør weberfloor 736 dersom temperaturen i underlaget ligger minst 3°C over produktets duggpunkt. Hvis en duggpunkt situasjon oppstår kan vedheften forringes, herdingen kan forstyrres og flekker kan oppstå i overflaten.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon med flere luftombytter både under påføring og herding, da det hvis ikke kan føre til nedsatt reaksjon og herding. Konsekvensen er at overflaten vil variere i glans og hardhet.

Unngå direkte sollys og trekk før og under påføring, og i løpet av de første 7 dagene. Store glassfasader må også tildekkes.
Unngå eksponering for vann og kjemikalier i løpet av de første 7 dagene. 
Herdetid gjelder for 20°C. Lavere temperatur kan øke, mens høyere temperatur kan redusere herde- og brukstid.
Hvis arbeidsforholdene ikke overholdes, kan avvik i de beskrevne tekniske egenskapene forekomme i sluttproduktet.

Ikke eksponer produktene for varme etter blanding.
Ved behov for oppvarming, unngå å bruke gassfyring eller andre brennere med fossilt brensel da karbondioksiden og vanndampen som dannes kan påvirke resultatet. Bruk derfor bare elektriske varmekilder. Gulvvarme skal være avslått min. 7 dager før påføring og i løpet av de første 7 dagene etter påføring. 

Rengjør verktøy og utstyr som er brukt for å blande og påføre weberfloor 736 omgående med store mengder vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Vedlikehold

For rengjøring og vedlikehold, se vedlikeholdsinstruks for Webers herdeplastbelegg.

I spesielle tilfeller, spesielt ved levende farger, kan rengjøring forårsake fargetap. Det kan motvirkes ved å påføre et toppstrøk med weberfloor 774.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² pr. strøk

Antall strøk: Vanligvis 2 strøk
Anbefalt tykkelse 0,2 - 0,4 mm når påført i 2 strøk
Blandingsforhold A:B A : B = 1 : 5 vektdeler / A : B = 1 : 4,15 volumdeler
Påføringstemperatur Min. 15°C (rom- og gulvtemperatur)
Flammepunkt Ikke brennbar i ht. DIN 51755
Brukstid 80 minutter ved 15°C / 70 minutter ved 20°C / 40 minutter ved 30°C
Ventetid mellom påføringer Etter 18 - 24 timer, men ikke lenger enn 48 timer ved 20°C
Herdetid 24 - 26 timer timer ved 15°C / 18 - 24 timer ved 20°C / 14 - 18 timer ved 30°C
Herdetid før forsiktig belastning 2 - 3 dager for mekanisk belastning ved 20°C
Herdetid før full belastning 7 dager for kjemisk belastning ved 20°C
Konsistens Komponent A: væske / Komponent B: tykk væske
Vedheftstyrke B 1,5
Rivetest for evaluering av heftstyrke: > 1,5 N/mm²
Brannklasse Bfl-s1 i ht. EN 13501-1
Slitasjemotstand BCA-klasse: AR 0,5 i ht. DIN EN 13813 for belegg av syntetisk harpiks
Slitestyrke (Taber test): < 70 mg i ht. ASTM D4060
Slagmotstand: IR5 i ht. DIN EN 13813 for belegg av syntetisk harpiks / Klasse l i ht. DIN EN 1504-2:2004
CO2-permeabilitet: SD > 50 m i ht. DIN EN 1504-2:2004
Kapillær absorpsjon Kapillær vannarbsorpsjon og vannpermeabilitet: < 0,1 kg/m²*h0,5 i ht. EN 1062-3
Vanndamppermeabilitet Klasse ll: 5 m < SD < 50 m i ht. EN ISO 7783
Densitet Komponent A + B: 1,32 kg/l i ht. DIN EN ISO 2811-2 (20°C)
Viskositet Komponent A + B: Ca. 1000 mPas i ht. DIN EN ISO 3219 (23°C)
Tørrstoffinnhold (volumdel) > 63 vekt-%
CE-merket DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR5 / DIN EN 1504-2: ZA. 1d,ZA. 1f,ZA. 1g
Emisjoner VOC-innhold (flyktige organiske forbindelser)

EG-Regulation 2004/42:
Maks tillatt verdi 140 g/l (2010,ll,j/wb):
Ferdig-til-bruk produkt inneholder < 140 g/l VOC.
Farge Komponent A (harpiks): transparent / Komponent B (herder): pigmentert
Lagring 12 måneder (forseglet i orginalemballasje) - Beskyttes mot frost!
Lagre i tørre og frostfri rom. Ideell lagringstemperatur er mellom 10°C og 20°C.
Materialet skal før bruk oppbevares i egnet påføringstemperatur. Sett tilbake lokket på åpne spann og forsegl tett, og bruk materialet så fort som mulig. Gjelder kun for enkeltkomponenter og ikke ferdigblandet produkt.
Forpakning Kombi-bøtte 10 kg. 
Komponent A: 1,7 kg i plastspann
Komponent B: 8,3 kg i plastspann
PR-nummer Komponent A: 617551 / Komponent B: 617552