close-pop-up.svg

weberfloor 775 Matt Sealer EP

weber

Underlag

Herdeplastgulv; weberfloor 740 Universal Coating EP, 741 Universal Coating EP LE.
Weber Designgulv; weberfloor 4650 Design Colour, 4635 Design Grinded Stone.
Weber Industrigulv; weberfloor 4610 Industry Top, 4655 Industry Flow Rapid, Industry SR.

Underlagets trykkfasthet bør være > 30 N/mm² (MPa) og tverrgående strekkfasthet i overflaten bør være > 1,5 N/mm² (MPa).

Godt å vite før påføring

Optimal vedheft til underlaget for herdeplastbelegg avhenger av nøye planlegging og forberedelser. Betongunderlaget bør av den grunn mekanisk rengjøres i form av f.eks. blastring, sliping eller fresing for å forsikre en tverrgående strekkfasthet i underlaget på > 1,5 N/mm² (MPa).
Restfukt i underlaget må ikke overskride 90% relativ fuktighet.

Forbehandling

Underlaget som skal behandles må være rent og tørt, fritt fra støv, fett, olje, løse
partikler eller andre forurensinger som kan redusere vedheften. Vanligvis er forseglingen det siste toppstrøket. Kontroller at tidligere strøk ikke er tilsmusset allerede. Det optimale tidspunktet for påføring av toppstrøket er når tidligere påført herdeplastbelegg har herdet til en tilstrekkelig stabil film, men ikke herdet fullstendig enda. Påfør ved 20°C luft- og gulvtemperatur etter tidligst 12 timer, men ikke senere enn 36 timer for vanlige herdeplastsystemer. Merk anbefalingene. Ved påføring av toppstrøket etter anbefalt tidspunkt gjør en test for å sikre tilstrekkelig vedheft. Selv herdede belegg kan forsegles på grunn av den gode vedheftsevnen til materialet. Det krever derimot en grundig rengjøring og at underlaget slipes lett med sandpapir (180-240) eller en finkornet slipepad for å sikre at produktet får god vedheft til underlaget. Anbefales å gjøre forsøkstester på gamle belagte overflater.
Dersom weberfloor 774 Matt Sealer EP skal påføres som overflatebehandling på Webers design- eller industrigulv skal underlaget primes med enten weberfloor 4716 Primer, utspedd med 1 del primer og 7 deler vann, eller weberfloor 725 Vannbasert primer EP.   

Blanding

Kombi-bøtte sett leveres i riktig forhåndsoppmålt blandingsforhold. Komponent B har tilstrekkelig volum for hele settet. Hell komponent A (harpiks) opp i komponent B (herder). Ved mindre blandinger enn et fullt sett, bland opp enkeltkomponentene først, og deretter mål opp korrekt mengde av hver komponent. Bland komponent A med komponent B med en elektrisk drill på lav hastighet (200-400 o/min) i minst 2-3 minutter til komponentene er fullstendig blandet, og blandingen er homogen og fri for striper. For å unngå blandingsfeil er det anbefalt å helle harpiks/herder blandingen over i en tom blandebøtte og blande opp igjen. Påse at materialet er grundig blandet langs kanter og i bunnen av blandebøtten. Det anbefales at det kun blandes opp den mengden som kan påføres innenfor brukstiden på produktet. Brukstid maks. 60 minutter ved 20°C. MERK: slutten på brukstiden er ikke synlig!

Utførelse

Påfør materialet straks etter blanding som med alle andre herdeplastprodukter. Påfør 1 eller 2 strøk weberfloor 774 Matt Sealer EP med en lofri korthåret lakkrulle (mohair) på herdeplastunderlag. På Webers design- og industrigulv påføres 2 strøk etter at et strøk med primer, weberfloor 4716 eller 725, er påført.
Del inn arbeidsområder for å unngå dobbel påføring og overlapp. For større områder er det anbefalt å være 2 eller flere personer til å påføre materialet. En eller flere personer påfører materialet i en retning, mens en eller flere personer distribuerer det ferske materialet i en 90o vinkel.
For påføring av topplakk er det viktig å holde seg til arbeidsrytmen, kryssrulling kan ikke utføres for seint. Bruk butte piggsko på store områder med herdeplastunderlag. Utfør alltid kryssrullingen vått-i-vått og sørg for optimal material distribusjon. Unngå dammer, materialansamlinger og flere ukoordinerte påføringer ellers kan det forekomme uklarheter, utvaskede komponenter og tåkete utseende i overflaten.
Bruk kun ruller som er spesielt beregnet for påføring av gulvlakker.
Bruk alltid rene sko eller egnet skobeskyttelse når man går inn i området som skal behandles.
Dersom intervalltiden mellom to strøk går utover anbefalt påføringsvindu for neste strøk bør overflaten slipes lett med fint sandpapir eller finkornet slipepad før neste strøk påføres.
Ta hensyn til anbefalt uttørkingsklima under herding! 

Etterbehandling

Forseglede overflater må beskyttes mot påkjenninger under byggeperioden og tildekkes med egnet materiale avhengig av påkjenningsbelastning.
Belegget skal tørke og herde uforstyrret i min. 48 timer før tildekking med diffusjonsåpne materialer som for eksempel weberfloor 4940 fiberduk.
Ved større belastning enn gangtrafikk skal belegget i tillegg tildekkes med lastfordelende plater som for eksempel osb-plater.
Unngå bruk av plastfolie eller andre tette materialer som tildekking da det fører til ugunstig uttørking og herding av belegget som igjen kan føre til hvite flekker og andre defekter i belegget.  

Vær oppmerksom på

Gulv- og romtemperatur må ikke falle under 15°C og relativ fuktighet må ikke overstige 75%.  De foreslåtte omgivelsesforholdene må respekteres også under herdefasen. Forskjellen mellom gulv- og romtemperatur må være mindre enn 3°C så ikke herdingen blir forstyrret. Det vil si, bare påfør weberfloor 774 dersom temperaturen i underlaget ligger minst 3°C over produktets duggpunkt. Hvis en duggpunkt situasjon oppstår kan vedheften forringes, herdingen kan forstyrres og flekker kan oppstå i overflaten.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon med flere luftombytter både under påføring og herding, da det hvis ikke kan føre til nedsatt reaksjon og herding. Konsekvensen er at overflaten vil variere i glans og hardhet.

Produktet herder ved uttørking og kjemisk tverrbinding som gir en solid konsistent film med god vedheft. Fullstendig tverrbundet belegg er motstandsdyktig mot mange kjemikalier, spesielt vann, salter, oljer og andre husholdningsvæsker, så vel som ulike løsemidler.

Unngå direkte sollys og trekk før og under påføring, og i løpet av de første 7 dagene. Store glassfasader må også tildekkes.

Unngå eksponering for vann og kjemikalier i løpet av de første 7 dagene. Herdetid gjelder for 20°C. Lavere temperatur kan øke, mens høyere temperatur kan redusere herde- og brukstid.
Hvis arbeidsforholdene ikke overholdes, kan avvik i de beskrevne tekniske egenskapene forekomme i sluttproduktet.

Unngå å påføre weberfloor 774 på underlag som er støvete, har smuldret opp, har fett og oljeflekker eller på andre måter er skadet. Påfør heller ikke materialet på fuktige underlag eller underlag med oppstigende fukt. Ta kontakt med Weber.
Ikke eksponer produktene for varme etter blanding.
Ved behov for oppvarming, unngå å bruke gassfyring eller andre brennere med fossilt brensel da karbondioksiden og vanndampen som dannes kan påvirke resultatet. Bruk derfor bare elektriske varmekilder. Gulvvarme skal være avslått min. 7 dager før påføring og i løpet av de første 7 dagene etter påføring. 

Merk at belegget kan endre struktur og utseende dersom det utsettes for aggressive kjemikalier. Tørk opp og fjern aggressive kjemikalier fra weberfloor 774 omgående dersom det søles. Forseglede overflater gir bare begrenset slitasjemotstand mot rullende mekaniske laster. Rullende mekanisk utstyr, for eksempel jekketraller og lignende, kan påvirke eller ødelegge forseglingen. I veldig eller ofte våte områder, så vel som områder som er utsatt for aggressive kjemikalier, vil løsemiddelbaserte forseglinger være mer egnet. 

Rengjør verktøy og utstyr som er brukt for å påføre weberfloor 774 omgående med store mengder vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Vedlikehold

For rengjøring og vedlikehold, se vedlikeholdsinstruks for Webers herdeplastbelegg.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,120 - 0,180 kg/m² per strøk
Blandingsforhold A:B A : B = 2 : 3 vektdeler / A : B = 100 : 156 volumdeler
Påføringstemperatur Min. 15°C - Maks. 30°C (rom- og gulvtemperatur)
Flammepunkt Ikke brennbar i ht. DIN 51755
Brukstid 65 minutter ved 15°C / 60 minutter ved 20°C / 45 minutter ved 30°C
Ventetid mellom påføringer Etter 18 - 24 timer, men ikke lenger enn 48 timer ved 20°C
Herdetid 24 - 36 timer timer ved 15°C / 18 - 24 timer ved 20°C / 14 - 18 timer ved 30°C
Herdetid før forsiktig belastning 2 - 3 dager for mekanisk belastning ved 20°C
Herdetid før full belastning 7 dager for kjemisk belastning ved 20°C
Konsistens Flytende
Vedheftstyrke B 1,5
Brannklasse Efl-s1 i ht. EN 13501-1
Slitasjemotstand BCA-klasse: AR 0,5
Taber Abraser: <40 mg i ht. ASTM D4060
Densitet Komponent A + B: 1,07 kg/l i ht. DIN EN ISO 2811-2 (20°C)
Viskositet Komponent A + B: 650 - 800 mPas i ht. DIN EN ISO 3219 (23°C)
Tørrstoffinnhold (volumdel) > 40 vekt-%
Emisjoner VOC-innhold (flyktige organiske forbindelser)

Directive 2004/42/EG (Decopaint-directive):
Komponent A
Maks verdi ≤ 140 g/l
Faktisk innhold 14 g/l

Komponent B
Maks verdi 140 g/l
Faktisk innhold 26 g/l

DGNB (German Sustainable Building Council):
Komponent A+B
Maks verdi < 3%
Faktisk innhold 2.0%

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design):
Komponent A+B
Maks verdi < 100 g/l
Faktisk innhold 22 g/lFarge Transparent, fargeløs
Lagring 12 måneder (forseglet i orginalemballasje) - Beskyttes mot frost!
Lagre i tørre og frostfri rom. Ideell lagringstemperatur er mellom 10°C og 20°C.
Materialet skal før bruk oppbevares i egnet påføringstemperatur. Sett tilbake lokket på åpne spann og forsegl tett, og bruk materialet så fort som mulig. Gjelder kun for enkeltkomponenter og ikke ferdigblandet produkt.
Forpakning Kombi-bøtte 10 kg.
Komponent A: 4 kg i plastspann
Komponent B: 6 kg i plastspann
PR-nummer A-komp. . B-komp er ikke merkepliktig.