close-pop-up.svg

weberfloor outdoor SL

weber

Underlag

Betong

Godt å vite før påføring

weberfloor outdoor SL kan belegges med for eksempel keramiske fliser, men også fungere som ferdig overflate i miljøer der det kun forekommer gangtrafikk. Gulvtoleranser: Som regel anbefales en avveiing av gulvet før beslutning om avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå anbefalte/foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget nivelleres og kontrolleres i henhold til NS 3420 for å oppfylle foreskrevne gulvtoleranser. Verktøy og utstyr kan rengjøres direkte etter bruk. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Forberedelser

Ved forberedelser og legging av weberfloor outdoor SL skal underlagets beskaffenhet undersøkes først for å forsikre at rette forutsetninger i henhold til produktdatablad gjelder. Unngå å utsette overflaten for trekk og direkte sollys under legging og herding da det øker risikoen for tidlig rissdannelser. Før avrettingsarbeidet utføres nivelleres gulvet for å bestemme avrettingsbehovet samt markere nivå for ferdig gulv. For å oppnå foreskrevne toleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne toleranser for ferdig overflate. Avviker toleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres.

Overflateholdfastheten på underlaget skal være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, for eksempel asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Nystøpt betong skal ha en modningsgrad motsvarende en herding på +20°C under 28 døgn innen avretting skjer. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Bevegelsesfuger skal fortsette gjennom hele avrettingssjiktet og skal ikke oversparkles. Avrettingssjiktet overbygger ikke bevegelser i i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Underlaget skal ved leggingstidspunktet ha en tørr overflate og en temperatur som overstiger +8°C. RF-verdien i luft bør være <70% for at uttørking skal tillates. Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i romtempererte rom. Sterkt nedkjølt materiale gir dårligere flytegenskaper og risiko for en svakere overflate. Ved lave temperaturer < +10°C eller høy luftfuktighet >70% RF under herdetiden kan lyse utfellinger komme opp på den herdede overflaten. For høy temperatur forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig. Derfor skal temperatur og RF-målinger gjøres innen legging påbegynnes. 

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensninger som kan forhindre vedheften. Eventuell armering som stikker opp av underlaget skal forbehandles med weber Rep 05 Betoheft. Tørre underlag forbehandles med weberfloor 4716 Primer utspedd 1:5, 1 del primer og 5 deler vann. Primeren kostes inn i det rengjorte underlaget. Unngå dammer. Ved priming etterstreves at en tynn heldekkende film dannes. Tar det mer enn 4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlige, alternativt at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren. Fuktige underlag holdes fuktige med vann, uten at det dannes vannfilm, innen avretting skjer. Temperaturen ved leggestedet bør være mellom +8°C og +25°C under legging og herding.

Blanding

weberfloor outdoor SL blandes med 3,2-3,4 liter rent vann pr. 20 kg sekk (16-17%). Bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med drill og visp i 2-3 minutter. Ved maskinell blanding bruk Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 16-17% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flytprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flytprøven ligge i intervallet 220-235 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra separasjon. NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat.

Utførelse

Ved utlegging helles eller pumpes avrettingsmassen ut i lengder på underlaget. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides og jevnes overflaten lett med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet, sjikttykkelse og temperatur. Lengden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. Unngå trekk og sterkt direkte sollys.

Belegg

Herdetid innen produktet kan belegges med fliser er 1 døgn per cm sjikttykkelse ved et herdeklima på 20°C og 50% relativ luftfuktighet, RF. Ved 10°C dobles tiden innen flislegging kan skje. For å minske materialets absorpsjon av smuss og forurensninger samt underlette rengjøring kan vannglass/vannstopp påføres, tidligst 1 døgn etter legging avhengig av uttørkingsklima. Påfør vannglass/vannstopp blandet ut 1:1 med rent vann med korthåret mopp i tynt sjikt 2 ganger. Vær nøye med at det ikke dannes dammer på gulvet både under og etter påføring. Eventuell overflødig væske på overflaten kan gi skjolder, kalkutslag og et glassaktig sjikt.

Vær oppmerksom på

Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys under legging samt 1-3 dager etter legging. Da produktet er et sementbasert materiale kan fine, knapt synlige riss ikke utelukkes. Disse rissene påvirker imidlertid ikke gulvets funksjon.

Fargeforskjeller kan oppstå på den ferdige overflaten avhengig av gjeldende klimaforhold ved leggingstilfellet samt at produktet er oppbygd av mineralske bindemiddel. Materialets fukttilstand påvirker også dets utseende. Ved eventuelle framtidige legginger må man regne med forskjell i farge og overflatestruktur.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet (pulver) inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,80 kg/mm og m² i henhold til GBR-målestandard
Anbefalt tykkelse 12 mm ved legging av plane gulv
Minimum sjikttykkelse 5 mm
Maksimum sjikttykkelse 40 mm
Vannbehov 3,2-3,4 liter pr 20 kg (16-17%)
Påføringstemperatur +8-25°C
Åpentid 10-25 minutter
Herdetid før gangtrafikk 3-5 timer
Herdetid før forsiktig belastning 1 døgn
Herdetid før full belastning 1 uke
Trykkfasthet C30 EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 40 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F6 EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 8 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Krymp 28 døgn < 0,40 mm/m EN 13454-2
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse Motstandsdyktig mot rullende stålhjul i henhold til BCA klasse AR1 EN 13892-4
Frostbestandig Veldig bra i ht testrapport 180481, SS137244. Frostbestandighet er oppnådd etter 28 døgn ved herding i 20oC. 
Vanninnhold 16-17%
Overflatens hardhet Tverrgående overflatestrekkfasthet >2 N/mm² (MPa) etter 28 døgn
Flytevne i henhold til Weber standard 220-235 mm Weber standard metode (flytring 68x35 mm)
Lagring 6 måneder i tørre rom og ubrutt forpakning.
Forpakning 20 kg sekk - 960 kg pr pall 1000 kg storsekk Bulk
PR-nummer 619270