close-pop-up.svg

weberfug 873 fugemørtel

weber

Godt å vite før påføring

Utstyr rengjøres med vann.

Forbehandling

Det må tas hensyn til følgende punkter: 
- Fugemørtelen blandes med den angitte vannmengden på emballasjen 
- Fuging skal gjøres først etter at flislimet er gjennomtørket/-herdet 
- Fuging må ikke skje på flater med forskjellig overflatetemperatur (f.eks. pga. varmtvanns-,oppvarmingsrør eller solstråling) 
- Sørg for at underlaget og fugesidene har en jevn sugeevne 
- Påse at ferdig fuget flate blir tilstrekkelig ettervannet. 

På grunn av forskjellige faktorer, som f.eks. egenskaper i underlag, og forhold i omgivelsene, kan vi ikke garantere en jevn farge i ferdig herdet og tørket fugemasse. Fliser med porøs overflate har en tendens til lettere å misfarge fugemassen ved at pigmenter i fugemassen trekkes inn i flisas keramiske gods. Unngå å fuge flater som er påkjent av direkte solbestråling eller vind.

Blanding

Ca. 5 - 5,5 l vann pr. 25 kg sekk.

Utførelse

Etter at fliselimet er fingertørt renskes fugene for overflødig limrester. Påse at minimum hele fugebredden, og minimum halve fugedybden er tilgjengelig for fugemasse. Flisenes sideflater skal, så langt mulig, renskes helt for limrester. Fliselimet må være fullstendig herdet, ellers kan det lettere oppstå misfarginger av fugemassen. Sugende belegg må fuktes godt med vann før fuging startes. 
Avhengig av ønsket konsistens (gulv-, eller veggbearbeidelse) røres 25 kg weberfug 873 ut med 5,0 til 5,5 l vann. Vann og pulver røres ut til man har en klumpfri, smidig masse.
Delmengder: 1 del vann : 4 til 4,5 deler pulver.

Etterpå kan fugemassen bearbeides umiddelbart. Det må ikke blandes mer fugemørtel enn det som kan brukes opp i løpet av 30 minutter. Vi anbefaler å blande hele den mengden som trengs til en flate under ett for å unngå fargeavvik. weberfug 873 bearbeides ned i fugene i en kontinuerlig prosess med et epoksyharpiksfugebrett. Påse at fugene blir helt fylte med fugemasse. Etter noen få minutter påføres ytterligere litt litt fugemasse før overflaten dras av med brettet i diagonale bevegelser (i forhold til fugemønstret). Overskytende fugemasse fjernes.
Ekspansjonsfuger holdes helt fri for fugemasse, slik at fugene senere kan fylles med tilpasset, elastisk fugemasse. 

Påføringsmåre: Epoksyharpiksfugebrett. Fugebredde: 3-15 mm
Bearbeidingstid: ca. 30 minutter
Mørtelrester fjernes med en lett fuktig svamp eller svampbrett når de er fingertørre.
Resterende, utherdede fugemasserester/-slør fjernes med en ren, lett fuktig svamp etter at fugemassen er fingertørr. 

weberfug 873 er ikke egnet til fuging med spekkeskje.

Etterbehandling

Fugens overflate fuktes en gang til etter 24 timer. Rengjøringsmidler for gulvpleie brukes tidligst etter 7 dager. For hurtig uttørking av fugemassen er ikke fordelaktig. Hold fugen fuktig etter ferdig resultat er oppnådd, evt. dekk til med folie.

Vær oppmerksom på

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim. 
Bruks- og herdetider er basert på temperatur på + 20 °C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget. 
Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. 
Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk avhenger av fugebredden og ligger i området ca. 0,2 til 2,1 kg/m², f.eks.: 
Spaltfliser: 11,5 x 24 cm², 10 mm fugebredde og 10 mm fugedybde gir forbruk ca. 2,1 kg/m² 
Finsteintøy: 20 x 20 cm², 5 mm fugebredde og 8 mm fugedybde gir forbruk ca. 0,8 kg/m² 
Småmosaikk gir forbruk ca. 1,5 kg/m²
Påføringstemperatur +5°C til +30°C
Herdetid Spesifikasjonene refererer seg til +20°C og 65% rel. luftfuktighet.
Herdetid før gangtrafikk Ca 4 timer
Herdetid før full belastning 7 døgn
Sammensetning Spesialsementer, fyllstoffer, tilsetningsstoffer
Densitet Ca. 1,12 kg/dm³
Farge Grå
Lagring Frostbestandig, tørt og i original lukket emballasje holdbar i minst 6 måneder.