close-pop-up.svg

webermin 201 Stenkpuss

weber

Godt å vite før påføring

Avled regnvannet fra taket. Påse av pussen tørker jevnt. Utbedring må gjøres før pussen tørker. Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre.

Forbehandling

Underlaget grunnes med weberbase 103 Rødgrunning. Grunning og evt. grovpuss skal ha tilstrekkelig herding før påføring av webermin 201 Stenkpuss. Forvannes til jevnt sug.

Blanding

Bland med vann med hurtiggående blander 3-4 min, eller i langsomt-gående blander i minst 10 min. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt 6-7 liter vann pr. sekk.

Utførelse

Stenking
Mørtelen påføres normalt 2 dager etter grovpussingen. Grovpussens sug skal være jevn. Edelpussen påføres med traktpistol eller med egnet puss-sprøyte i minst to omganger til tykkelsen utgjør 4 kg pr m2. Benytt Sprøytepistol med 10 mm munnstykke. I andre omgang må det ikke forekomme sammenflytning. Grovsprøytet struktur får man ved lav materialtilførsel og liten luftmengde i munnstykket. For å unngå skjøter skal overflaten sprøytes i én operasjon. Når sprøytingen er ferdig, skal pussen kontrolleres slik at ingen blankflekker eller dårlig dekkede partier forekommer. Blankflekker utbedres ved å overstenke med webermin 201 Stenkpuss. 

Stenking i flere farger
Ved finsprøytet struktur sprøytes den første fargen ca. 5 cm inn på det parti som skal sprøytes med en annen farge. Den første begrenses gjennom inndekking, og den andre sprøytes i mot. Pass på at grenseovergangene er rette. Ved grovsprøytet struktur avgrenses med fuktet trelekt. Denne tas bort når mørtelen har herdet. Dekk den pussede overflaten og sprøyte den nye fargen i mot.

Etterbehandling

Den ferdige pussen skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3-5 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webermin 201 Stenkpuss aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Pussen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 4 kg/m2 (stenket, ved 2 behandlinger på slett puss)
Ca. 7 kg/m2 (grovsprøytet)
Anbefalt tykkelse Min. 2 mm, påføres i 2 strøk
Vannbehov 6-7 liter vann pr. sekk
Påføringstemperatur > +5°C
Sammensetning Hydratkalk (K) og sement (C). KC 50/50
Tilslag Dolomitt og glimmer 0-2 mm. Inneholder tilsetningsmidler for ekstra god vedheft og glimmer som gir pussen en spesiell glans.
Farge webermin 201 stenkpuss leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. På ferdig fasade kan nyanser variere fra fargeprøver av flere årsaker; underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 85564