close-pop-up.svg

webermin 203 Slemmemørtel

weber

Godt å vite før påføring

Avled regnvannet fra taket. Påse at pussen tørker jevnt. Utbedringer må gjøres før pussen tørker. Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre.

Forbehandling

Underlaget grunnes med weberbase 103 Rødgrunning. Forvann grunningen før webermin 203 Slemmemørtel påføres. Benytt slange med fintspredende munnstykke. For lyse farger benytt weberbase 105 Hvitgrunning. Grunning og evt. grovpuss skal ha tilstrekkelig herding før edelpussen påføres. Underlaget skal forvannes til jevnt sug.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i minst 10 minutter. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt ca. 6-7 liter vann pr. sekk.

Utførelse

Ved slemming av fasadetegl må teglen være frostbestandig. weber.min 203 Slemmemørtel påføres med traktpistol eller med egnet pussprøyte i minst to omganger til en tykkelse som utgjør et forbruk på ca. 7 kg pr m2. Benytt sprøytepistol med 10 mm munnstykke. For å unngå skjøter skal overflaten sprøytes i én omgang.

webermin 203 Slemming kan også påføres med slemmekost: Påfør to strøk webermin 203 Slemmemørtel. Etter at første strøket er påført skal mørtelen kostes ut før veggen har rukket å trekke til seg vannet. Når det første strøk har herdet, påføres ytterligere ett strøk.

Etterbehandling

Pussjiktet skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3-5 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

webermin 203 Slemmemørtel skal ikke påføres ved lavere temperaturer enn +5oC eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene. Ved lave temperaturer må vintertiltak i form av oppvarming etc. iverksettes.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webermin 203 Slemmemørtel aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Pussen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 7 kg pr. m2 (stenket/finsprøytet/maskinell påføring). 
Slemming: Ca. 2 kg pr. m2 og strøk avhengig av underlag og ønsket struktur.
Minimum sjikttykkelse 2 mm
Vannbehov 6-7 liter pr. sekk
Påføringstemperatur > +5°C
Bindemiddel Kalk og sement
Tilslag Dolomitt og glimmer 0-1 mm
Farge På ferdig fasade kan nyanser variere fra fargeprøver av flere årsaker; bl.a. underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden. Se weber standard fargekart.
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående. Skal ikke tilsettes Antifrost. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.
PR-nummer 50368