close-pop-up.svg

webermin 215 Sekkeskuringsmørtel

weber

Underlag

webermin 215 Sekkeskuringsmørtel kan brukes på: 
- Tegl 
- Kalksandsten 
- Betongblokk 
- Betongfasadesten

Forbehandling

Fasaden mures opp med normalt brent fasadetegl. Unngå glatte og blanke teglsteiner. Stuss- og liggefuger skal være vel fyllt og avstrøket. Ved ekstremt tørt underlag forvannes overflaten som skal sekkeskures dagen før. Underlaget skal dog suge bort mørtelens overskuddsvann for å unngå kalkutfellingsproblemer.

Blanding

webermin 215 Sekkeskuringsmørtel blandes maskinelt 3-4 minutter i hurtiggående blander og 7-8 minutter i langsomtgående blander med 4-5 liter vann pr. 25 kg sekk. Av dette får man ca. 16 liter mørtel ferdig til bruk. 

For beste resultat: 
- Bruk hele tiden samme vannmengde og blandingstid 
- Underlaget skal være jevnt sugende

Utførelse

Den ferdigskurte veggen skal ha et svært tynt fremskurt mørtelsjikt. Utleggingen skal være utført slik at teglstenene delvis er synlige, stenens farge skal stedvis lyse igjennom. Dersom teglstenene blir helt dekket med mørtel, uteblir sekkeskuringseffekten, og resultatet framstår utelukkende som en vanlig slemmet teglfasade.

Påføring: For sekkeskuring benyttes mørtel med lettflytende konsistens lignende grunningsmørtel. Mørtelen slås eller sprøytes på veggen så det akkurat dekker overflaten. Mørtelen dras deretter utover med travel jevnt og tynt. Når mørtelen er passe tørr, utføres utskuringen med et mykt skumgummibrett (filtbrett).

Filtbrettet skylles av innimellom i en bøtte vann. Sekkeskuringsmørtelen skal ikke bearbeides i en for ”utvannet” tilstand. Skuringen skal utføres ovenifra og nedover i hele seksjoner. Avgrense overflaten vertikalt, aldri horisontalt. For å få et godt sluttresultat er det svært viktig at skuringsarbeidet ikke avbrytes, men at man etterstreber at sammenhengende overflater gjøres i én operasjon uten avbrudd. Utnytt naturlige skjøter i murverket slik som hjørner, lister, gesimser og lignende. Unngå overlapping, og gjør skjøten uregelmessig. 

Utførte overflater beskyttes mot direkte solstråling eller vind for å unngå for rask uttørking. Overflatene skal ikke utsettes for regn den første uken. Dette for å unngå saltutslag.

Sekkeskuring skal ikke utføres ved lavere temperaturer enn +5°C eller dersom det er fare for minusgrader de første døgnene. Ved lave temperaturer må vintertiltak i form av oppvarming etc. foretas.

Etterbehandling

Fasadene skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3-5 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 4-5 kg/m²
Vannbehov 18-20 % ca. 4-5 liter pr. sekk
Herdetid Begynner å herde etter ca. 4 timer
Bindemiddel Kalk (K) og sement (C)
Tilslag Natursand 0-1 mm
Frostbestandig God
Farge Finnes i 99 standard farger
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk
PR-nummer 85571