close-pop-up.svg

webermin 244 KC-maling

weber

Underlag

Benyttes på de fleste typer av mineralsk puss. Underlaget skal ha enhetlig struktur og jevnt sug.Må ikke benyttes på overflater malt med olje-, alkyd-, latex eller andre organiske malinger. Underlagets sug skal være jevnt. Evt. reparasjoner skal ha tørket. Stryk disse med maling før overflaten i sin helhet behandles.

Godt å vite før påføring

webermin 244 KC-maling skal ikke påføres ved fare for frost (under +5°C) eller regn, ellers risikerer man kalkutslag og redusert fasthet.

Beskytt stillaser med tak og for eksempel presenning som dras ned et stykke på stillaset.

Forbehandling

Ved rehabilitering rengjøres eksisterende puss nøye ved sandblåsing, spyling eller tilsvarende metode. Dersom pussen har god holdfasthet, kan stålbørsting være tilstrekkelig. Ved tørr og varm værtype og på sterkt sugende underlag forvannes det moderat, helst dagen i forveien.

Blanding

Bland med 18 liter vann til kosting, 16 liter vann til sprøyting. Bland i 3-4 minutter med mørtelpropell, visp og drill eller en liten hurtigblander. Det er viktig at vannmengde og blandingstid er likfor de ulike satsene, da man ellers vil få nyanseavvik. Ved maling av større overflater bør flere satser forberedes samtidig og blandes i et større kar utstyrt med omrører. På den måten reduserer man faren for nyanseforskjeller. Blandet masse må benyttes samme dag.

Utførelse

webermin 244 KC-maling påføres i 2-3 strøk med pensel eller sprøyte. Ved mettede nyanser og lyse farger kan det være påkrevet med en tredje behandling. 3 strøk gir redusert vedlikeholdsfrekvens (økt levetid). webermin 244 KC-maling skal tørke ordentlig mellom behandlingene. Planlegg malingen slik at skjøter unngås. Behandle en hel overflate innenfor naturlige avgrensinger uten avbrudd.

Etterbehandling

Den ferdige overflaten ettervannes og holdes fuktig i minst 3-5 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Spyl ikke slik at vannet renner langs fasaden.

Vær oppmerksom på

Avled regnvannet fra taket. KC-malingens vedheft til alle underlag er god, derfor kreves nøye tildekking. Rengjøring må utføres innen webermin 244 KC-malingen herder. All redskap rengjøres med vann før webermin 244 KC-maling herder.

Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre. Se også NS 3420 kap N, for påføring ved temperaturer under +5°C.

På ferdig fasade kan fargen variere fra fargeprøver av flere årsaker; underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,7 kg pr. m2 (kosting, 2 behandlinger)
1,0 kg pr. m2 (sprøyting, 2 behandlinger)
Vannbehov Ca. 18 liter pr. sekk ved kosting
Ca. 16 liter pr. sekk ved sprøyting
Bindemiddel Kalk (K) og sement (C)
Tilsetningsstoff Uorganisk pigment
Farge webermin 244 KC-maling leveres i 99 standardfarger i ht Weber standard fargekart. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.
Forpakning 20 kg sekk
PR-nummer 85577