close-pop-up.svg

webermix M5 farget murmørtel

weber

Godt å vite før påføring

Syrevasking av murverket kan gi skjolder og misfarging på fugene. Utfør derfor en liten prøve på et mindre synlig felt før vasking av hele fasaden.

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. webermix M5 farget murmørtel må ikke benyttes mot frosset underlag, evt. snø og is må fjernes fra overflaten.

Blanding

webermix M5 farget murmørtel blandes maskinelt i ca. 10 minutter med 3-4 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 16 liter ferdig mørtel. Blanding med gjennomstrømmingsblander vil normalt kreve litt mer vann enn blanding med tvangsblander eller frittfallblander. Kan bestilles med GS-tilsats.

Utførelse

MURING 
For å oppnå best mulig resultat og for å unngå fargeskjolder: 
- bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid
- bruk jevnt sugende og tørre mursteiner 
- bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten 
- mure med fylte fuger 
- mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeideligheten 
- stryk eller børste fugene når mørtelen er relativt tørr 
- beskytte ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene

Etterbehandling

webermix M5 farget murmørtel må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan webermix M5 farget murmørtel tilsettes Weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetting av Weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag. 

OBS! Hvis Weber Antifrost benyttes, bør den brukes på hele fasaden for å unngå fargenyanser. 

Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under 0°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen ved f.eks. å brukes varmt vann til blandingen. Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Dette kan gi hvite saltutslag.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webermix M5 farget murmørtel aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webermix M5 farget murmørtel inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter bruksferdig mørtel.

Materialforbruk til teglmuring NF: ca 70 kg/m2
Brukstid ca. 2 timer ved 20°C
Bindemiddel Portlandsement, Hvit Portlandsement, Hydratkalk
Tilslag Natursand 0-2 mm, Hvit dolomitt 0-3 mm
Tilsetningsstoff Plastiserende stoffer
Luftinnførende stoffer
Kan bestilles med GS-tilsats
Uorganiske pigmenter
Trykkfasthet Klasse M5 i ht NS-EN 998-2
Trykkfasthet 28 døgn > 5 MPa
Luftinnhold 14-20 %
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer Grå base: 85873. Gråhvit base: 85874. Hvit base: 85875