close-pop-up.svg

webermix M5 SS murmørtel

weber

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. webermix M5 SS må ikke benyttes mot frosset underlag, evt. snø og is må fjernes fra overflaten.

Blanding

webermix M5 SS blandes maskinelt ca. 10 minutter med ca 3-3,8 liter vann pr sekk. Dette gir ca. 15 liter ferdig mørtel. Blandes med tvangsblander eller frittfallblander.

Utførelse

For å oppnå best mulig resultat: 
- Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid 
- Bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet, og letter rengjøringen av fasadeflaten. 
- Mur med fylte fuger 
- Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes mer vann for å få tilbake bearbeidelighet 
- Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr 
- Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene 
- Bland ikke mer mørtel enn det som brukes i løpet av 2 timer

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan mørtel tilsettes Weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetting av Weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under 0°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid som beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webermix M5 SS aggresiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webermix M5 SS inneholder ingen helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Mørtelen produseres og testes etter norsk og europeisk standard NS-EN 998-2

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.
NF tegl: ca 70 kg/m²
Vannbehov 3-3,8 liter pr. 25 kg sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C.
Begynner å herde Etter ca. 4 timer ved +20°C
Bindemiddel Sement
Sammensetning webermix M5 SS består av Portlandsement, natursand og tilsetningsstoffer.
Tilslag Natursand 0-2 mm
Frostbestandig Ja
Luftinnhold 14-20%
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 19066