close-pop-up.svg

weberpas FlexiGuard

weber

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter og sår utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før pussing med weberpas FlexiGuard.

Blanding

weberpas FlexiGuard kommer ferdigblandet og bør kun røres lett opp før den er klar til bruk.

Utførelse

weberpas FlexiGuard er klar for bruk. Det kan i noen tilfeller være behov for å blande opp produktet lett på nytt med drill/visp for å få en homogen og smidig konsistens på pussen.

Påføres i et sjikt med 3-4 mm tykkelse. Bruk rundtannet tannsparkel str. 12 mm for å oppnå riktig tykkelse.
webertherm 117 Armeringsnett (maskevidde 4x4,5 mm) legges på, og bakes inn i pussen og dekkes fullstendig med puss. Nettet skal ligge ca. 2 mm fra underlaget. Bruk min. 10 cm overlapp i alle skjøter. Overflaten glattes umiddelbart til en jevn struktur.

weberpas FlexiGuard må ikke trekkes ned mot bakken. Pussarbeid starter i sokkelnivå med weber 404 N Startlist som monteres mot underlaget.

Som en ekstra forsterkning legges det inn ekstra nettbiter i hjørner ved åpninger, som vris 45 grader i forhold til nettet for øvrig. Rundt dør- og vindusåpninger, og til utvendige hjørner, benyttes hjørnelister webertherm 391 Hjørnelist eller weber.therm 392 Hjørnelist rull. Bevegelsesfuger i underlaget skal videreføres gjennom pussjiktet.

Se monteringsanvisning for Weber VentiGuard for mer detaljert info.

Må ikke påføres i direkte sollys eller regn, på underlag som er fryst eller under opptining, eller dersom det er fare for frost de første dagene etter påføring.

Brukstemperatur +5°C til +30°C.

Etterbehandling

Når grunnpussen er herdet, normalt etter ca 3 døgn, kan sluttpuss påføres. Før påføring av sluttpuss fjernes ujevnheter og pusskanter. Sluttpuss utføres med weberpas Silikonharpikspuss.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder terpentin som kan gi en allergisk reaksjon. EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/I): 140 g/l (2010). Dette produktet inneholder høyst 25 g/l flyktige organiske forbindelser.Bruk hansker, langermede verneklær og briller dersom det er fare for sprut. Pussen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

weberpas FlexiGuard er en del av fasadesystemet Weber VentiGuard som har teknisk godkjenning fra SINTEF. Produktets egenskaper er testet etter EN 15824 og branntestet etter EN 13501-1.

Miljøinformasjon

Rester av produktet leveres til kommunal avfallshåndtering (EAL: 08 04 09). Rengjort emballasje kan gjenvinnes og sendes til gjenvinningsstasjon eller til lokalt resirkuleringsanlegg.

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 5-6 kg/m²
Maksimum sjikttykkelse 4 mm
Tørketid Ca. 3 døgn avhengig av pusstykkelse, temperatur og luftfuktighet
Bindemiddel Co-polymer
Vedheftstyrke Ca 0,3 MPa på Aquapanel Outdoor
Farge Lys beige
Lagring Minst 12 måneder i original, uåpnet emballasje. Må lagres beskyttet mot frost og sterk varme.
Forpakning weberpas FlexiGuard leveres i spann á 20 kg.