close-pop-up.svg

weberprim 805

weber

Underlag

Underlaget må være tørt og fritt for støv, smuss og løse partikler. Underlaget må også ha tilstrekkelig bærekapasitet for dimensjonerende laster, slik at bevegelser unngås i størst mulig grad (formstabilt). Underlaget må være mest mulig fritt for hull, porer og andre større ujevnheter. I slike tilfeller må underlaget utjevnes med egnede fuge eller sparkelmasser. Egnede underlag kan være mur, puss, betong, kalk og gipspuss, bitumen og tre.

Godt å vite før påføring

Rengjøring av utstyr i våt tilstand: vann, i uttørket tilstand: mekanisk

Blanding

weberprim 805 skal benyttes ublandet rett fra forpakning

Utførelse

Påføres med kost, rulle eller trykkluftsprøyt.

Etterbehandling

weberprim 805 kan overflatebehandles med bl.a. smøremembran av typen webertec 822 der hvor krav til vanntetting (våtsoner) gjelder. I tillegg må slike flater vurderes beskyttet av et mekanisk slitasjebelegg (f.eks. keramiske fliser el.l.). weberprim 805 kan benyttes som underlag for f.eks. keramiske fliser i områder med kun krav til motstand mot sporadisk vannpåkjenning (dvs. ikke våtsoner).

Vær oppmerksom på

Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel. 

weberprim 805 må ikke utsettes for direkte, eller indirekte solbestråling før det gis en permanent tildekking (membran, keramiske fliser o.l. Dersom produktet skal påføres med trykkluftsprøyte vil produktets sprøytbarhet forbedres dersom det fortynnes med inntil 5% vann.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 250 til 300 ml/m² pr. strøk
Påføringstemperatur +5°C til + 40°C
Tørketid Gjennomtørr etter ca. 24 timer pr. strøk ved +20°C
Konsistens Male- og rullbar
Sammensetning Dispergent COpolymer
Vanndamppermeabilitet 400000
Vanndamp diffusjonsmotstand weberprim 805 har et sd-tall (ekvivalent luftlagstykkelse) lik ca. 80 meter
Densitet Volumvekt tørr tilstand: ca. 1,25 kg/dm³
Tørrstoffinnhold (volumdel) 45 %
Volumvekt for vått materiale 1,6 kg/dm³
Farge Flytende: lys blå. Herdet: transparent.
Lagring Kan oppbevares kjølig og frostfritt i opptil 6 måneder i uåpnet, tett originalemballasje.