close-pop-up.svg

weberprim 807 epoxyprimer

weber

Underlag

Før påføring av weberprim 807 skal underlaget være dokumentert i overensstemmelse med de krav til funksjon, toleranse og utførelse som er fastsatt i forkant. Underlaget skal være tørt eller lett fuktig (betongunderlag skal ha et maksimalt fuktinnhold på 95% relativ fuktighet), og være fast og rent for olje- og fettrester. Glatte, sintrede, polerte, glasserte, sementstøvete flater skal sandblåses for å oppnå en fast, ru overflate før weberprim 807 påføres. Bitumen og tjære skal fjernes helt fra overflaten før påføring av weberprim 807. Epoxy- og polyuretanmasser fordrer et betongunderlag som har en minimum trykkfasthet på 30 N/mm² og en uttrekksfasthet i overflaten som er større eller lik 1,5 N/mm². Underlaget må ha en temperatur 3°C lavere enn luftens doggpunkt.

Forbehandling

weberprim 807 skal påføres med kost eller rulle til underlaget er fullt mettet. Ved sterkt sugende underlag påføres to strøk. Ventetiden mellom to strøk må avpasses slik at det første strøk fortsatt er klebrig før annet strøk påføres, ellers kan heften mellom strøkene bli redusert. Avhengig av underlag, påføringsmengde, temperatur og luftsirkulasjon kan ventetiden mellom strøkene variere fra ca. 2 til 10 timer. Dersom ventetiden påregnes overskredet må første strøk overstrøs med kvartssand før det tørker. Løs sand fjernes før neste strøk påføres.

Blanding

weberprim 807 leveres ferdig utmålt i en 2-komponent emballasje - komponent A og B. Mengden er avstemt etter blandingsforholdet og skal ikke endres. Toppen av B-emballasjen (herderen) gjennomhulles med f.eks. et skrujern el.l. Påse at all herdervæske renner ut og ned i A-komponenten slik at unøyaktig blandingsforhold unngås. A- og B-komponentene blandes i A-emballasjen med en drill el.l. med blandevisp på lav hastighet i ca. 2 minutter. Pass på å få blandet ut A-komponentmassen som ligger inntil emballasjevegg og -bunn. Ferdig blanding skal være homogen i utseende og konsistens. Ved å helle masse over i et nytt spann og blande i ytterligere 1 minutt sikres en ytterligere mer homogen utblandet masse. Dersom kun deler av massen skal blandes ut skal det modifiserte blandings­for­holdet være i tråd med anvisningen på emballasjen.

Utførelse

Det er viktig å spre den ferdige blandingen umiddelbart ut over underlaget siden epoxymassen herder eksotermisk (utvikler varme) og varmen reduserer massens bearbeidingstid. 

Brukt som epoxypåstøp: Den ferdige A- og B-komponentblandingen kan blandes med tørr silikasand i vektforhold fra 1:7 til 1:12 for å oppnå en epoxypåstøpemasse.

Vær oppmerksom på

Under herdeprosessen kan hvitaktige flekker oppstå, men dette har ingen kvalitetsmessig betydning for primeren. Dersom primeren påføres et fuktig underlag må overflaten ikke eksponeres for sol da dette kan medføre blæring ved at innestengt fukt fordamper og skaper et damptrykk. Det anbefales ikke å benytte weberprim 807 som damptettende sjikt oppå et fuktig underlag fordi frost eller bruk av avisingssalter kan medføre lokal avflassing av primeren. 

Konstruksjoner utsatt for fukt, eller med større mengder restfukt og med kun ensidig damptetting med Eurolan FK 28 kan være spesielt utsatt for blæring og avflassinger under og etter påføring. Typisk vil en konstruksjon under terreng, med utvendig fuktpåkjenning ikke være egnet for innvendig påføring av weberprim 807. Merk også at produktets damptetthet øker med økende sjikttykkelse. Utsettes primeren for fukt før den er tilstrekkelig gjennomherdet kan overflaten få et tynt, grått slør. Dette permanente sløret kan til en viss grad fjernes ved bruk av fortynnet saltsyre. Handling og lagring foretas etter de anvisninger som er angitt på emballasjen. 

Med dette datablad utgår alle tidligere angivelser over dette produkt. Vi forbeholder oss retten til produktendringer som har betydning for produktets tekniske kvalitet. Angivelser ut over dette datablad krever skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 250 til 300 g/m²
Påføringstemperatur weberprim 807 skal ikke påføres i regnvær, eller hvis det er utrygt for regn, og ikke i luft- og materialtemperaturer under +10°C eller over +35°C
Herdetid Ca. 24 timer
Konsistens Flytende
Viskositet 170 m Pa s ved +25°C
Utstyrsanbefalinger Kost eller rulle
Farge Gjennomsiktig (transparent)
Lagring weberprim 807 kan, i uåpnet originalemballasje, lagres i minst 24 måneder.
PR-nummer Komp. A: 92975. Komp. B: 92976