close-pop-up.svg

weberprim silikongrunn

weber

Underlag

Underlaget skal være velherdet, tørt, fast og fritt for støv, sot og fete forurensninger. Tidligere malte flater må rengjøres nøye. Løst sittende og gammel porøs og svak maling må fjernes.

Godt å vite før påføring

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Dekk tilliggende bygningsdeler godt og beskytt mot sprut.

Blanding

weberprim Silikongrunn tynnes med vann før påføring. Blandeforhold: Se under påføring.

Utførelse

weberprim Silikongrunn tynnes 1:1 med vann og påføres med rull, kost eller egnet sprøyte til full metting.
På porøse og sterkt sugende kan det være nødvendig med to behandlinger. Andre påføring utføres da når første sjikt er sugd inn og underlaget er overflatetørt.

Etterbehandling

Etterfølgende malings- eller pussarbeider kan utføres når den grunnede overflaten er ordentlig tørr, normalt 2-4 dager etter påføring ved normal opptørking.

Vær oppmerksom på

Underlaget og lufttemperaturen får ikke være under +5 oC eller over +30 oC ved påføring. Unngå direkte solskinn, regn eller høy luftfuktighet under påføring.

Tørketiden ved +20 oC/65% relativ fuktighet er ca. 12 timer. Lavere temperatur og høyere luftfuktighet forlenger denne tiden.

weberprim Silikongrunn kan skade glass, metall og glatte mineralske overflater og kan føre til nedmatting. Evt. søl fjerner umiddelbart med vann. Dekk til flater som ikke skal behandles.

Sikkerhetsforskrifter

weberprim Silikongrunn inneholder ingen helsefarlige stoffer. Produktet er blandbart med vann og kan spres i vannsystemer. Det må derfor ikke tømmes ut i naturen. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad før bruk.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,1 liter/m2 ufortynnet.
Påføringstemperatur > 5 °C
Sammensetning Silikon-mikroemulsjon
Lagring weberprim Silikongrunn må lagres frostfritt, helst ved temperatur +5 oC - +30 oC. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.