close-pop-up.svg

weberset 853 F flislim

weber

Underlag

Underlaget må være fast, bæredyktig, formstabilt, tørt og fritt for støv, smuss, olje, fett og løse partikler. Som olje- og fettløser anbefaler vi weberset 894. Krittende malinger, samt faste lakk- og dispersjonsmalinger fjernes mekanisk og arealet primes deretter med weberprim 801. Gipsmaterialer og andre sterkt sugende underlag primes med weberprim 801. Gipspuss må før priming med weberprim 801 rues godt i overflaten. Anhydritpuss i tilstrekkelig uttørret tilstand rues og primes med weberprim 801. Gamle eller smussete asfaltunderlag, så vel som nye asfaltunderlag som ikke er avstrødd med kvartssand, rues mekanisk i overflaten og utsparkles med weberset 853 F. Ved utførelser i fukt- og våtrom på ovennevnte underlag, påse at anbefalinger gitt i produktdatabladet til webertec 822 er fulgt.

Blanding

Blandingsforhold pulver:vann = 3:1 volumdeler

Utførelse

weberset 853 F skal blandes ut med ca. 6,25 liter vann til 25 kg pulver. Bland ikke opp større mengder limmasse enn hva som kan brukes/utlegges innen ca. 30 minutter. Limet dras ut med den glatte siden av en tannsparkel, for deretter å tannes opp med en tannstørrelse avpasset til valgt flisstørrelse. Flisene trykkes godt inn/ned i det ferske limet med en lett vridende bevegelse. Pass på at ikke limet får anledning til å skinnherde (dvs. at det danner seg en tørr limhinne) før flisene legges/settes. Limrester, i fersk tilstand, på flisene fjernes med en våt svamp. Verktøyet rengjøres i vann. 
Fuging av fliser limt med weberset 853 F kan foretas etter 2,5 timer. Vi anbefaler å fuge flisflatene med de sementbaserte fugemassene webercolor 870, webercolor 872 eller webercolor 877.
I elastiske fuger (mot f.eks. tilstøtende konstruksjonselementer, rørgjennomføringer o.l.) anbefaler vi å benytte webercolor 881.

Vær oppmerksom på

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid forkortes. Prøv derfor det utkammete limet med fingeren for å kontrollere klebrigheten.
Tidsangivelsene er gitt ut fra + 20 °C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget. Giscode ZP 1. Benyttes ikke i kontakt med ikke-rustende metall, som f.eks. sink, bly, kobber eller aluminium. Kantlister og profiler må være av edelstål. 
Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av
våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Tannstørrelse mm        Forbruk (kg/pulver/m2
4                                    1,5 
6                                    1,9 
8                                    2,2 
Mittelbrett                      4,5
Minimum sjikttykkelse 3 mm
Maksimum sjikttykkelse 10 mm
Påføringstemperatur Luft og underlagstemperatur må ikke ligge under + 5 °C.
Åpentid Ca. 20 min.
Herdetid før gangtrafikk Gangbar etter 2 timer
Farge Grå
Lagring Ved tørr og lufttett lagring i uåpnet emballasje: Minst 6 måneder.
PR-nummer 90624