close-pop-up.svg

webertec Superflex 100 S bitumen

weber

Underlag

Underlaget skal være fast, frostfritt og jevnt, fritt for rester av kull og tjære og andre forurensninger, samt være fritt for store sprekker, og åpne kratre. Kanter og hjørner skal være avfaset, innvendig hjørner og hulkiler skal være avrundet. Konstruksjoner av vanntett betong eller murverk og utsatt for stående vanntrykk skal ikke ha sprekker som overskrider 1 mm bredde. Påføring kan gjøres på tørt eller lett fuktig underlag, men underlaget må fortsatt være sugende. Merk at et fuktig underlag vil forlenge tørketiden noe. Eksisterende bitumentetting (påført enten kaldt eller varmt) kan benyttes som underlag, så lenge dennes vedheft er like god til underlaget som den nye massen som skal påføres. Kontroller at også vedheften mellom ny og gammel tettemasse er tilfredstillende. Underlag med katodisk bitumenemulsjon, eller maling av lateksbasert bitumen er ikke egnet for Superflex 100 S. 
Ujevnheter og krater over 5 mm jevnes ut med f.eks weber REP 25 eller Weber Slemmemørtel. Et jevnt underlag gir mindre forbruk.

Godt å vite før påføring

KONTROLL AV FERDIG TYKKELSE 
Forskjeller i tykkelse på produktet vil kunne variere så lenge påføringen skjer manuelt, og kan ikke utelukkes. Påse at det gjøres en tykkelseskontroll for ca hver 100 m2. Sjekk minst 20 punkter i det våte vanntettesjiktet ved bruk av en tykkelsesmåler/ våtfilmmåler. 


KONTROLL AV TØRKET MATERIALE 
For å kontrollere at materialet er fullstendig herdet, kan det lages en prøve parallelt med den øvrige utførelsen. Påfør Superflex 100 S på en tilliggende flate eller platebit, med samme tykkelse som der Superflex 100 S påføres. La prøvebiten tørke på samme sted, og under samme herde- og tørkeforhold som den øvrige flaten. Når massen anses tørr, kan en skjære en liten bit av prøvebiten og måletykkelsen for å se om anbefalt tykkelse er oppnådd. Oppbevar prøvebiten eller ta bilder til eventuelle senere kontroller.

Forbehandling

Underlaget må alltid kontrolleres før arbeidene iverksettes. Mørtelkanter skal fjernes og krater, hull o.l. skal fylles. Overflaten må være fri for støv, jord, mørtelrester og andre stoffer som kan bidra til å forringe vedheften mellom underlag og Superflex 100 S ( som f.eks. sementhinne, membranherder etc). Hvis nødvendig skal underlaget rengjøres, eventuelt sandblåses. 

PRIMER 
Som primer brukes webertec 901 blandet med vann (1 volumdel bitumen tec 901 og 10 volumdeler vann). For påføring med sprøyte/airless sprøyte: 1 volumdel bitumen og 15 volumdeler vann. Superflex 100 S kan også blandes ut med vann og brukes som primer (1 volumdel bitumen Superflex 100 S og 10 volumdeler vann). Forbruk ca. 50-80ml/m2. Porebetong og sandete underlag primes med den løsningsmiddelfrie primeren weberprim 801. Forbruk ca. 250 ml/m2. Etter at primeren har tørket kan påføring av eventuelt skraplag med Superflex 100 S iverksettes. 

SKRAPLAG/PORETETTINGSLAG 
Porøse underlag (f.eks. poret betong, murverk med ru overflate og med synlige porer, veldig tørt murverk) skal behandles med et tynt skraplag for å unngå, eller utjevne porer og luftbobler i mur- eller betongoverflaten. Skraplaget skal ha tørket før det første sjiktet med Superflex 100 S påføres. Dette er viktig for ikke å ødelegge skrapelagets funksjon, som vil gi bedre heft og mindre sjanse for luftporer i vanntettingssjiktet. Ved ubehandlet (ikke pusset eller slemmet) overflate av murblokker skal åpne sprekker på inntil 5 mm bredde tettes med Superflex 100 S. Ved større sprekker enn 5 mm skal sprekkene først tettes med for eksempel weber REP 25 eller Weber Slemmemørtel. Ved bruk av Leca eller lettbetongblokker med veldig ru overflate, bør overflaten først pusses, slemmes eller skrapsparkles med en sementbasert mørtel for å oppnå en fin og glatt overflate. Spesielt i områder påkjent av konstant vanntrykk er dette viktig.

Blanding

Før påføring skal Superflex 100 S-væsken blandes med pulverkomponenten med en elektrisk drill og blandevisp eller annet egnet utstyr til en får en homogen masse uten klumper. I forpakningen er tørrstoffs- og væskemengden ferdig oppmålt fra produsent og skal ikke endres uten etter bestemte retningslinjer. Ved delblandinger skal blandingsforhold som står på etiketten på emballasjen følges nøye.

Utførelse

FASTSETTELSE AV FUKTPÅKJENNING 
I forkant av utførelsen bør det alltid undersøkes hvilken form for fuktpåkjenning konstruksjonen som skal tettes antas å bli utsatt for, slik at alle nødvendige forholdsregler kan vurderes og evt. iverksettes. Valg av løsning og utførelse vil avhenge av den prosjekterte fuktpåkjenningen. 

A) VANNTETTING MOT FUKTIGE MASSER UTEN STÅENDE VANNTRYKK 
Dette vil gjelde konstruksjoner under terrengnivå påkjent av godt drenerende masser i hele vegghøyden utsatt for moderat fuktpåkjenning. Tilbakefylte masser kan være sand, pukk eller løs Leca. Underlaget bør primes før Superflex 100 S påføres. Superflex 100 S påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortest mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 3 mm (3,5 kg/m2). 

B) VANNTETTING MOT IKKE-STÅENDE VANNTRYKK 
Dette tilfellet vil en møte i områder som er utsatt for moderat vannpåkjenning (balkonger og lignende områder i bolighus) også for gulv og vegg (til tetting under armert påstøp i våtrom). Påkjenning fra kloakk eller avløpsvann bør ikke gi en hydrostatisk påkjenning på vanntettingen. Underlaget bør primes før Superflex 100 S påføres. Superflex 100 S påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortest mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 3 mm (3,5 kg/m2). I tillegg skal alle hjørner, kanter og overganger armeres med et alkaliebestandig glassfibernett webertherm 117 lagt i det våte siste strøket. 

C) VANNTETTING AV OMRÅDER SOM ER UTSATT FOR STÅENDE VANN ETTER TILSIG 
Dette gjelder for tilfeller der konstruksjonen strekker seg ned til 3 meter under terrengnivå og utsettes for fukt med lite vanntrykk. Tilbakefylte masser er ikke selvdrenerende. Grunnvannstanden forventes å være minst 3 meter under laveste betongplatekonstruksjon. Underlaget bør primes før Superflex 100 S påføres. Superflex 100 S påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortest mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 4 mm (4,7 kg/m2). I tillegg skal det bakes inn i det første våte sjiktet et alkaliebestandig glassfibernett webertherm 117 som dekkes helt av det andre (siste) sjiktet. 

D) VANNTETTING MOT STÅENDE VANNTRYKK
(f.eks. maks. 3 m grunnvannstand opp på veggkonstruksjon)
Dette gjelder for tilfeller hvor grunnvannstanden er over laveste nivå i byggegropen, og maks. 3 m over laveste bygningskonstruksjonsdel. Denne løsningen anbefales også ved tetting av f.eks. parkeringsanlegg under terrengnivå - selv om konstruksjonen ligger over registrert grunnvannstand. Underlaget bør primes før Superflex 100 S påføres. Superflex 100 S påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortest mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 4 mm (4,7 kg/m2). I tillegg skal det bakes inn i det første våte sjiktet et alkaliebestandig glassfibernett therm 117 som dekkes helt av det andre (siste) sjiktet. 

Påføring
VANNTETTING AV VERTIKALE OVERFLATER 
Superflex 100 S påføres med egnet sprøyteutstyr i minst to sjikt. Det andre sjiktet bør påføres så fort det har tørket og en ikke lenger kan skade første sjikt. Etter full utherding og tørking har Superflex 100 S styrken som skal til for å stå imot alle påkjenningen det er beregnet for. Og kun etter dette kan beskyttelseslag, isolasjonsmateriell påføres, og masser kan fylles inntil igjen. Forhåndsregler må tas for å hindre at regn kan komme til på baksiden av tettemassen og at massen ikke står ubeskyttet mot vinterelementene. Leire, bygningssøppel og annet skarpt materiale skal ikke fylles direkte inntil den herdede massen. Ved sterkt sollys anbefaler vi å jobbe etter sola, eller kun utføre vanntettingsarbeidet på morgen og kveld. Ellers bør en sørge for skygge. 

VANNTETTING AV HORISONTALE OVERFLATER 
Superflex 100 S påføres med egnet sprøyteutstyr i minst to sjikt. Det andre sjiktet bør påføres så fort det har tørket og første sjikt ikke kan skades. Vanntetting av fukt fra bakken gjøres med Superflex 100 S i to sjikt etter at primeren har tørket. Etter at vanntettingen har herdet tilstrekkelig, bør det legges et beskyttelseslag og glidesjikt med to lag av plastfolie (polyethylenplast) før det støpes med betong over. Ved vanntetting av områder med trykkende vann, foretas vanntettingen på et stabilt og jevnt underlag som f.eks grovstøpen under den armerte støpen. Grovstøpen bør armeres i kantene. Vanntetting kan også foretas på en fiberduk på et stabilt og jevnt underlag. Ved vanntetting av balkonger og terrasser skal Superflex 100 S påføres litt høyere enn støpen som legges over vanntettingen. Med hensyn til overgang gulv/vegg og hjørner skal fibernettet bakes inn i andre sjikt med Superflex 100 S. 

VANNTETTING UNDER VEGGER FOR Å HINDRE OPPSTIGENDE FUKT OG KAPILLÆRT OPPSUG 
Hvis en bitumenmasse er benyttet som horisontal tetting på gulvet, må den føres utenfor vegglivet i minst 10 cm for å sikre heft og en kontinuerlig vanntetting videre. Hvis det ikke skal benyttes en bitumenmasse, skal smøremembranen Superflex D 2 smøres under alle innvendige og utvendige vegger, etter at grovstøpen har herdet og før veggene settes opp. Superflex D 2 påføres med murkost i 2 strøk som krysskostes før første skift med murblokker mures opp. Innvendig overlapp bør være minst 10 cm, det samme gjelder utvendig og ned på betongsålen. Innvendige vegger bør ha en overlapp på 10 cm på hver side ut på gulvet. Forbruk Superflex D2: ca 2,5 kg/m2

DILATASJONSFUGER
Dilatasjonsfuger mellom bygninger og bygningsdeler blir vanntettet med det vanntette og fleksible gummibåndet Superflex B 240 med tilhørende endedeler B 240 eller B 400. Disse båndene limes mot Superflex 100 S med den hvite siden, og bakes inn i vanntettingen på resten av veggen og den horisontale støpen.
Konstruksjonsfuger som ikke er beregnet for bevegelse kan tettes med webertec 982 på samme måte som over. 

RØRGJENNOMFØRINGER 
Ved tetting av gjennomføringer skal Superflex 100 S påføres som en hulkil rundt gjennomføringer. Ved tetting i områder med ikke-trykkende vann påføres Superflex 100 S med fibernettet rundt gjennomføringer, eller ved bruk av gjennomføringer med klemring. Ved trykkende vann anbefaler vi å benytte gjennomføringer som har klemring. Tetningsmansjetten Superflex B bakes inn i Superflex 100 S. Tettinger mot grunnvann skal alltid ha et klemringsystem. 

TETTING MOT NYE/ANDRE BYGNINGSDELER 
Det svarte laget med Superflex 100 S bør ikke være synlig etter tilbakefylling. Når en skal koble sammen vanntettingen på veggen sammen med vanntettingen på gulvet bør laget med Superflex 100 S føres ned på sålekanten og ha et overlapp på minst 10 cm. Superflex D2 kan benyttes som heftlag mot andre materialer med et overlapp på ca 20 cm. 

HULKIL 
Superflex 100 S gjør det mulig å få en jevn vanntetting uten skjøter mellom gulv og vegg (overgangen fra vanntettingen av sålen og opp på veggen). Vanntettingen av vertikale overflater bør påføres minst 10 cm ned på sålekanten. Vanntetting på sålekanten skal gjøres med en avrundet skje for å forme en fin bue på hulkilen. Radiusen på rundskjeen bør ikke overstige 2 cm. 

VEDHEFTSLAG MOT EKSISTERENDE BITUMENLAG/BITUMENMALING UNDER GRUNNIVÅ 
Eksisterende bitumenlag eller bitumenmaling må være fast nok til at et nytt lag kan påføres utenpå. Mykt og tykt bitumenlag som katodisk bitumen emulsjoner og bitumen lateksmalinger er ikke egnet som underlag. Fjern alt av løse partikler og andre lag som hindrer god vedheft, inklusive lag i hulkil området med en høytrykkspyler til et rent mineralsk underlag fremtrer. Forvann underlag og påfør Superflex D2. Forbruk: ca. 2,5 kg/m2. Påfør områder med gjensittende bitumen lag webertec Superflex D2 i et skraplag. Forbruk: ca. 0,7 kg/m2. Etter at webertec Superflex D 2 har tørket kan ny vanntetting på overflaten gjøres med Superflex 10/100 S.

Vær oppmerksom på

Observere at gjeldende retningslinjer ved uhell og helseskader er angitt i produktets Sikkerhetsdatablad og merket på produktets emballasje. Superflex 100 S må ikke benyttes på underlag av sink eller aluminium. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Kvalitetskontroll

Produktet underligger konstant kvalitetskontroll.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Materialforbruk varierer mellom ca. 3,5 til 4,7 kg/m2, avhengig av konstruksjon og vanntrykkspåkjenning. 

Jordfuktig/ikke stående vanntilsig: 3,5 kg/m2 
Vannpåkjenning uten stående vanntrykk: 3,5 kg/m2 
Stående vann fra vanntilsig: 4,7 kg/m2 
Konstant vanntrykk (f.eks. grunnvann, konstruksjon nedsenket dybde < 3,0 m:) 4,7 kg/m
Lim av isolasjonsplater ved jordfukt/ikke stående vanntilsig: 4 kg/m2 
Lim av isolasjonsplater ved stående vanntilsig/ konstant vanntrykk: 4 kg/m2
Blandingsforhold A:B 4 : 1
Påføringstemperatur Temperaturområde under utførelse (luft- og objekttemperatur) +3°C til + 35°C. Materialtemperatur ved utførelse: +3°C til +30°C
Åpentid 1-2 timer ved +20°C
Tørketid 3 døgn. Temperatur og luftfuktighet kan forkorte og forlenge tørketiden
Konsistens Flytende, pastøs
Sammensetning Kunststoff, Bitumenemulsjon, fyllstoff
Densitet Ferdig blandet: 1 kg/dm³
Tørrstoffinnhold (volumdel) ca 85% vol.
Kompressibilitet og trykkfasthet Ca. 0,6 MN/m2 C2A etter DIN EN 15814
Utstyrsanbefalinger Sprøyte
Farge Svart
Lagring Kan lagres i minst 6 måneder ved tørr og frostfri lagring i uåpnet originalemballasje.
Forpakning Leveres i 30 kg spann, inneholdende flytende masse og pulver. 18 spann pr pall.
PR-nummer Komp. B: 319369. Komp. A er ikke merkepliktig