close-pop-up.svg

webertec superflex D2

weber

Underlag

Underlaget må være fast og fritt for løse partier. Vannavvisende stoffer som for eksempel forskalingsolje, fett og farve må fjernes. Underlaget forvannes, skal være matt fuktig (heller for tørt enn for vått). Sterkt sugende underlag primes med weberprim 801 ufortynnet eller fortynnet med vann i forholdet 1:1. 

Egnet underlag: Betong, puss og murverk med finporet overflate Pussarealer i mørtelgruppe CS III og CS IV etter DIN EN 9981 

Grovporet underlag, for eksempel siporex eller lecablokker, fullsparkles. 

Ved vanntrykk må det armerte betongunderlaget være dimensjonert for maksimal, tillatt rissbredde på 0,25 mm. Slike riss kan tillates i konstruksjonen ned til en vanndydbe av 3,0 meter. (Dette gjelder ikke i vannreservoirer.) 

Dersom underlaget er for vått, for eksempel nedfuktet yttervegg, skal man før påføring av den fleksible tetteslemmen sparkle underlaget. Ved for vått underlag er det vanskelig å oppnå optimal vedheft av tetteslemmen. Uferdige fuger, utbrudd og åpne bevegelige riss må utsparkles og oppstående kanter avrundes. Før besjiktningen må utvendige veggtilslutninger, utkraginger og sokkelfremspring utformes som hulkiler for å sikre gode overganger i membranen.

Blanding

Bland sammen komponent A og B i forholdet 1:1 vektdeler. Bland massen til den er blitt helt klumpfri, homogen og i slemmekonsistens. Blandetid ca. 3 minutter.
Verktøy: Drill med omdreiningshastighet på maks 800 o/min påsatt rørepaddel nr. 2. 
Blandekar: Kombispannet eller plastdunk 65 liter.

Etterbehandling

Flissetting/legging etter 20 timer 
Mekanisk belasting etter 3 dager 
Vanntrykk/belastning etter 7 dager

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Krav og belastningsgruppe (forbandstekking) / Minste tykkelse (mm) / Påføringsmengde 
A1, A2, B (inkl. svømmebasseng) / 2 mm / 2,5 kg/m2 
Gulvfukt/ ikke stående overflatevann / 2 mm / 2,5 kg/m2 
Vann under trykk (<3 m inntrengning) / 2,5 mm / 3,1 kg/m2 
Vannbeholder med vannstand <15 m / 2,5 mm / 3,1 kg/m2
Påføringstemperatur Luft og underlagstemp. under utførelse: +3°C til +30°C
Fyllstoff Sement, utsøkt kvartsand, høyreaktive polymerer, reaktive fyllstoffer og additiver
Luftinnhold 0
Vanndamp diffusjonsmotstand Sd-verdi: 4,5 m (ved 2,0 mm tykkelse)
Utstyrsanbefalinger Slemmekost, glattebrett, rulle, sparkel, sprøyte
Farge Grå
Lagring 12 måneder i spann. Gjelder i tørt, kjølig, frostfritt miljø samt i uåpnet forpakning.
PR-nummer Komp. A er ikke merkepliktig. Komp. B: 322665.