close-pop-up.svg

weberton 303 silikatmaling

weber

Godt å vite før påføring

Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/produksjoner pga produktets mineralske sammensetning. 

I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mer utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder. 

NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 14 dager, se også anbefalt herdetid for grunnpuss. Ved renovering rengjøres underlaget for alle forurensninger og løst materiale. Gammel plast- eller oljebasert maling fjernes helt med f.eks sandblåsing. Sjekk underlagets sug før påføring. Underlaget skal ha enhetlig struktur og sug for å forhindre fargenyanser. For å stabilisere underlaget eller forbedre vedheft, kan underlaget grunnes med weberton 301 silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Se datablad for weberton 301 silikatgrunning.

Blanding

Bland grundig med drill med visp. Bland bøtter med ulike produksjonsdato. 
1. strøk weberton 303 silikatmaling tynnes med ca 10 % weberton 301 silikatgrunning (1,5kg). 
2. strøk påføres normalt ufortynnet. Sterkt sugende og grovstrukturert underlag kan dog kreve noe tynning for å unngå for tykke malingssjikt. 
Tynning i 2. strøk begrenses til mellom 5-20%. 
Som lasur tynnes 303 silikatmaling med 301 silikatgrunning i forhold 1:1 eller 2:1. 301 silikatgrunning skal da på forhånd tynnes 1:1 med vann. 
Ved bruk som av 303 silkatmaling som grunning før weberpas silicate render skal denne ikke tynnes.

Utførelse

Påfør to tynne heldekkende sjikt med pensel for best resultat. Ved mettede farger kan det være nødvendig med et tredje strøk. Applisering gjøres med sprøyte, pensel, syntetisk kost eller rull. Sprøyting kan utføres med luftløst utstyr (P 20-V, dyseåpning 1mm). Rull/kost ut maling etter påføring. 
Mal i våte skjøter og avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller.

Etterbehandling

Beskytt malte flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Overflaten kan beskyttes med antigrafitti.

Sikkerhetsforskrifter

weberton 303 silikatmaling vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Maling: weberton 303 silikatmaling ca. 0,4-0,6 kg/m2 (totalt på 2 strøk).
Ca. 50 kvm/strøk/spann. Avhengig av underlag, struktur og sugeevne. 
Materialforbruk for grunning med weberton 301 silikatgrunning ca. 0,05 kg/m2 (tynning 10 %).
Påføringstemperatur +5°C - +30°C. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved temperaturer under +5°C.
Tørketid Minimum 12 timer mellom strøkene Ca. 3 dagers herding. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.
Bindemiddel Kalivannglass
Tilslag 0-0,025 mm knust Dolomitt
Brannklasse Ikke brennbar
Vanndamp diffusjonsmotstand Sd-verdi = 0,01
Densitet 1500 kg/m³
Farge 99 standardfarger. Se Weber fargekart
Lagring Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 24 måneder fra produksjonsdato.
Forpakning Spann á 15 kg
PR-nummer 86022