close-pop-up.svg

weberxerm 858 blue comfort

weber

Underlag

Betong som underlag må være eldre enn 3 måneder, forutsatt normale herde- og tørkebetingelser.

Blanding

7,5 l vann pr.sekk. ca. 0,3 l vann pr. kg. pulver.
Ved delmengder ca. 1 romdel vann til 2,5 romdeler pulver

Utførelse

Påføres med enten tannsparkel eller glattebrett. Gipskartongplater, gipspuss (oppruet overflate) samt sugende underlag primes først med weberprim 801. Gipsholdige underlag må mekanisk opprues før priming med weberprim 801.
Anhydritepuss (i tilstrekkelig tørr tilstand) slipes og deretter primes med weberprim 801.
Gamle og skitne asfaltgulv opprues og rengjøres mekanisk, og deretter primes med weberprim 803.
Ny asfalt som ikke er avstrødd med kvartsand, må også primes med weberprim 803 (innvendig anvendelse). 

Legging: Bland weberxerm 858 blue comfort flislim i et rent blandekar med den angitte vannmengden. Blandingen foretaes med en drill påsatt rørepaddel. Massen blandes til man oppnår en homogen klumpfri masse (ca. 3 min. blandetid). Blandingsforhold er 7,5 l vann til en 25 kg sekk med weberxerm 858 flislim pulver (0,3 L vann pr. kg. weberxerm 858 flislim ). Ved delmengder blandes 1 romdel vann til 2,5 romdeler pulver. Bland ikke mer lim enn det kan forbrukes innen 3 timer.
Fliselimet trekkes ut med brett og kammes over med tannsparkel. De keramiske flisene legges ned i limet med en lett trykkende og vridende bevegelse. Montering av flisene gjøres umiddelbart etter utkammingen av limen, og før limet får anledning til å skinnherde. Skinnherdet lim skal fjernes og nytt lim påføres underlaget. Limrester oppå flisene fjernes med en fuktig svamp, og verktøyet rengjøres umiddelbart med vann.
weberxerm 858 blue comfort flislim trenger ingen priming dersom underlaget består av gammelt flisebelegg innvendig i boligrom, uten vannbelastning og bare lett mekanisk belastning. På underlag med større mekanisk belastning, for eksempel salgslokaler, butikker m.m., primes det gamle flisebelegget med weberprim 803. 

Fuging: Fugingen av keramisk flisebelegg, limt med weberxerm 858 blue comfort flislim kan fuges etter 24 timer ved +20°C. Fliser limt til gamle fliser med weberxerm 858 flislim er gangbar, og kan fuges etter 24 til 48 timer - alt etter temperatur i underlag og omkringliggende luft.

Vær oppmerksom på

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim.

Bruks- og herdetider er basert på temperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca.1,5 kg/m² pr. mm sjikttykkelse 
Tanning 4 mm - 1,5 kg pulver/m² 
Tanning 6 mm - 2,0 kg pulver/m² 
Tanning 8 mm - 2,5 kg pulver/m² 

Middelbett: 4,3 

En 25 kg sekk rekker til ca 17 m² ved tanning på 4 mm.
Anbefalt tykkelse 3-10 mm
Minimum sjikttykkelse 3 mm
Maksimum sjikttykkelse 10 mm
Vannbehov Ca 6,25 ltr pr 25 kg
Påføringstemperatur Ikke under +5°C
Brukstid Bearbeidelsestid: ca. 3 timer ved +20°C
Åpentid Ca. 30 minutter. Åpentiden avhengig av temperatur i underlag og omgivelse, og forhold på byggeplassen. Kaldt/varmt vær vil h.h.v. øke/redusere limets åpen/ herdetid. Prøv alltid kleberligheten til limet før flisene settes/legges. Skinnherding skal ikke forekomme. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før videre liming.
Herdetid Angivelsene er gitt ut fra +20°C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor der er lagt ut store limsjikttykkelser vil herdetiden bli forlenget.
Herdetid før fuging Fugbar etter 24 timer.
Herdetid før gangtrafikk Gangbar etter 24 timer.
Herdetid før full belastning Fullt belastbar etter 7 dager.
Konsistens Pulver
Sammensetning Sement, kunststoff, tilsetningsstoffer, høyverdige utvalgte fyllstoffer
Farge Grå
Lagring Tørt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 12 måneder.
Forpakning 25 kg sekk
PR-nummer 32585