webertec Superflex D2 smøremembran - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec Superflex D2 smøremembran

webertec Superflex D2 smøremembran
webertec Superflex D2 smøremembran

Produktfordeler

  • Kjemisk herdende
  • Høyfleksibel 2-komponent membran- og tetteslemming
  • Diffusjonsåpen

Kjemisk herdende, høyfleksibel membran- og tetteslemming

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.tec Superflex D2 er en høyfleksibel, hydraulisk hurtigbindende membran og tetteslemming basert på spesiell bindemiddelteknologi. Den benyttes som rissoverbyggende tetting av ut- og innvendige bygningskonstruksjoner som f.eks. kjellervegger, fundamenter, beholdere og som elastisk membran under keramiske fliser.

Spesielle egenskaper:
• Hurtigbindende, overarbeidbar etter 90 minutter.
• Gangbar og beleggbar etter 4 timer.
• Beleggbar med keramiske fliser etter ca 4 timer.
• Væruavhengig gjennomherding via reaksjonsavbinding selv uten tilgang av luft.
• Spesielt lett i utførelse, kremaktig konsistens.
• Herder selv under påvirkning av sol og vind, og gir et riss- og spenningsfritt sjikt.
• God heft til underlaget, også lett fuktige underlag.
• Vanntett også stående vanntrykk.
• Rissoverbyggende opp til 1 mm også ved lave temperaturer. Frost, aldrings, forvitrings- og UV-bestandig.
• Ikke nødvendig med etterbehandling (ettervanning).
• Keramisk flisebelegg limes direkte på membranen med alle weber.set limtyper.
• Testet for å kunne benyttes som tettesjikt i vannreservoar.

Herder ferdig etter ca. 45 minutter. Gjennomtørr etter ca. 24 timer (ved +5°C og 95% RF). Herdeprosessen er tilnærmet uavhengig av vær og temperaturforhold. Egenvekt (mørtel) ca. 1,07 kg/dm³. Kan belastes med stående vanntrykk etter ca. 3 døgn ved +23°C og 50% RF Ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenges herdetiden noe. Likeledes vil høyere temperaturer forkorte bearbeidelsestiden.

Ved innvendig bruk skal produktet alltid tildekkes med keramisk flis eller naturstein.

Underlag

Underlaget må være fast og fritt for løse partier. Vannavvisende stoffer som for eksempel forskalingsolje, fett og farve må fjernes. Underlaget forvannes, skal være matt fuktig (heller for tørt enn for vått). Sterkt sugende underlag primes med Weber.prim 801 ufortynnet eller fortynnet med vann i forholdet 1:1.

Egnet underlag
Betong, puss og murverk med finporet overflate Pussarealer i mørtelgruppe CS III og CS IV etter DIN EN 9981 Grovporet underlag, for eksempel siporex eller lecablokker, fullsparkles. Ved vanntrykk må det armerte betongunderlaget være dimensjonert for maksimal, tillatt rissbredde på 0,25 mm. Slike riss kan tillates i konstruksjonen ned til en vanndydbe av 3,0 meter. (Dette gjelder ikke i vannreservoirer.)

Dersom underlaget er for vått, for eksempel nedfuktet yttervegg, skal man før påføring av den fleksible tetteslemmen sparkle underlaget. Ved for vått underlag er det vanskelig å oppnå optimal vedheft av tetteslemmen. Uferdige fuger, utbrudd og åpne bevegelige riss må utsparkles og oppstående kanter avrundes. Før besjiktningen må utvendige veggtilslutninger, utkraginger og sokkelfremspring utformes som hulkiler for å sikre gode overganger i membranen.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_DE_tec Superflex D2

PR-nummer
Komp. B: 322665.
Komp. A er ikke merkepliktig

MATERIALFORBRUK    
Krav og belastningsgruppe (forbandstekking) Minste tykkelse (mm) Påføringsmengde
A1, A2, B (inkl. svømmebasseng) 2 mm 2,5 kg/m2
Gulvfukt/ ikke stående overflatevann 2 mm 2,5 kg/m2
Vann under trykk ( <3 m inntrengning) 2,5 mm 3,1 kg/m2
Vannbeholder med vannstand <15 m 2,5 mm 3,1 kg/m2

 

EGENSKAPER
Påføringstemperatur Luft og underlagstemp. under utførelse: +3°C til +30°C
Påføringsmetode Slemmekost, glattebrett, rulle, sparkel, sprøyte
Rengjøring av utstyr I frisk tilstand: vann, etter herding mekanisk
Base Sement, utsøkt kvartsand, høyreaktive polymerer, reaktive fyllstoffer og additiver
Farge Grå
Konsistens Slemme, rulle, kost, sparkel, sprøyte
Diffusjonsåpenhet Sd-verdi: 4,5 m (ved 2,0 mm tykkelse)

 

Bruksområde

weber.tec Superflex D2 er egnet som tettende membran og fleksibelt sjikt på ut og innvendige bygningskonstruksjoner:

• Utvendige kjellervegger og fundamenter utsatt for fuktighet, vann med og uten stående trykk (vanntrykk = 3m).
• Membran i forbindelse med keramisk flisebelegg.
• Vegg og gulvarealer i våtrom.
• Svømmebasseng.
• Vannbeholdere.
• Innvendige ettertettinger (negativt vanntrykk).
• Reparasjon av eldre bygninger.
• Vanntanker, innvendig tetting, inntil 15 m vannsøyle.
• For tetting og heftslemming under kunststoffmodifisert bitumen tykksjikt. Anlegg av horisontalsperre under vegger.
• Heftbro på eksisterende bitumen og asfaltbesjiktning. Weber.tec Superflex D2 oppfyller kravene som mineralsk tetteslemme til tetting av byggkonstruksjoner samt til elastisk membran under keramiske fliser og platter etter kravene stilt i klasse A1, A2 og B.

Lagring

12 måneder i spann. Gjelder i tørt, kjølig, frostfritt miljø samt i uåpnet forpakning.

Utførelse

Blanding

Bland sammen komponent A og B i forholdet 1:1 vektdeler. Bland massen til den er blitt helt klumpefri, homogen og i slemmekonsistens.

Blandetid ca. 3 minutter

Verktøy: Drill med omdreiningshastighet på max. 800 o/min påsatt rørepaddel Nr. 2.

Blandekar: Kombispannet eller plastdunk 65 L.

Påføring

Tetting under keramiske fliser i hjørner og alle overganger gulv/vegg i bad og våtrom, samt på utvendige balkonger og terrasser, gjøres med gummierte Weber fugebånd i kombinasjon med prefabrikerte ut og innvendige hjørner. Bånd og hjørner limes til underlaget med weber.tec Superflex D2. Armeringsdelen på fugebåndet arbeides godt ned i den friske membranmassen. Bånd/hjørner dekkes godt med weber.tec Superflex D2.

UTFØRELSE
Ferdig utblandet masse påføres 2 til 3 ganger, hver gang som fullt dekkende sjikt. (materialforbruk ca.1,25 kg/m² pr. mm tykkelse). Totaltykkelsen må være i henhold til vannbelastningen og belastningsklasse (se tabell). Det andre og tredje strøket påføres når det første strøket er tilstrekkelig herdet. Første sjikt skal ikke på noen måte påføres skader før neste sjikt påføres.

MEMBRANTEKKING PÅ GAMLE FLISEBELEGG
Glaserte og uglaserte kjeramiske fliser, så vel innvendig som utvendig på balkonger og terrasser, rengjøres grundig og avfettes. Deretter primes med weber.prim 803. Uglasserte fliser som over tid er rengjort med vaskemidler og impregnering/poleringsmidler, kan ha reduserte heftegenskaper. I slike tilfeller bør forsøk med weber.prim 803 og weber.tec Superflex D2 foretas. Er vedheften ikke god nok, må underlaget rues opp mekanisk. Etter at primeren weber.prim 803 er tørket til en klar film, dog innen 2 dager, påføres weber.tec Superflex D2. Som membran for varig undervannsbelastning, anbefaler vi også vår 2-komponente høyfleksible reaksjonsharpiks weber.tec 827/827 S.

Metallflater, som f.eks. aluminium avfettes med weber.sys 992. Etter utluftingen av tynneren, smøres weber.tec 827 S på aluminiumen, som deretter avstrøes til metning med tørr kvartsand 0,7-1,2. Etter at weber.tec 827 S er utherdet, fjernes all overskuddsanden og arealet påføres weber.tec Superflex D2. Alle andre metallflater avfettes og påføres direkte weber.tec Superflex D2. Påfør ikke weber.tec Superflex D2 på frossent underlag, ved frost eller høy underlagstemperatur (over +30°C). Den påførte, friske membranmassen må beskyttes mot regn og frost i ca. 4 timer. weber.tec Superflex D2 har en god egenfasthet og kan etter ca. 4 timer belegges for eksempel med keramiske fliser.

UTFØRELSESANVISNINGER FOR MEMBRANEN
Beskytt ferdig påført og herdet weber.tec Superflex D2 mot skader før videre bearbeiding med f.eks. keramiske fliser. Før tilbakefylling av masser mot grunnmuren, beskytt membranen med plater eller matter. Ved direkte gangbelastning, belegg først arealet med keramiske fliser eller pussjikt med glidesjikt. Som fugemasse til flisene anvendes fleksibel fug eller elastisk fugemasse. Generelt legges weber.tec Superflex D2 på den positive siden av vannbelastningen, dvs. nærmest vannkilden. Membranen føres 30 cm over beregnet fuktighetsgrense (vannspeil). Foretas membrantekkingen innvendig i forbindelse med utbedring og reparasjon av gamle byggkonstruksjoner, må underliggende materialer være vann og vanntrykkbestandig. Påføring på frosset underlag må ikke forekomme (kan gi avskalling).

Etterbehandling

Flissetting/legging etter 20 timer
Mekanisk belasting etter 3 dager
Vanntrykk/belastning etter 7 dager

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.
 

Filmer

Våtrom med Leca Lettvegg Instruksjonsfilm